1 izb. byt Košice - ZÁPAD, Terasa, SNP 441/15 Byt

Košice - ZÁPAD, sídl. Terasa, SNP 441/15, 04001 Košice

29 700,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Terasa, obec: KOŠICE - ZÁPAD, okres: Košice  II, zapísaný na liste vlastníctva vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Košice a to:
LV č. 13613 – čiastočný, pod B1:
a)    byt č. 10 na 3. p., vchod: 15, obytného domu Trieda SNP 13,15, s.č. 441, postavenom na pozemku parc. č. 1735 a parc. č. 1736
b)    podiel o veľkosti 126/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s.č. 441, postavenom na pozemku parc. č. 1735 a parc. č. 1736
c)    spoluvlastnícky podiel o veľkosti 126/10000 k pozemku parcela registra „C“ KN, parc. č.: 1735, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 200m², parcela registra „C“ KN, parc. č.: 1736, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 205m²
          Podiel: 1/1

Opis predmetu dražby:
Bytový  dom súpisné číslo 441 je postavený na ulici Trieda SNP v Košiciach. Dispozične má dom jedno podzemné podlažie (suterén) a osem nadzemných podlaží (prízemie a  sedem poschodí). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 2 vchody.
Technické riešenie: Základy domu sú doskové základové pásy z prostého betónu. Zvislé konštrukcie – nosné steny sú zo železobetónových dielcov hrúbky 150 mm výšky 2 650 mm skladobných šírok 2 400, 3 450, 3 600 a 4 800 mm. Použitý bol betón B 250. Priečky sú z betónových dielcov hrúbky 60 mm. Kvalita betónu priečok je B 250. Obvodový plášť v priečelí (hrúbky 240 mm) je vytvorený zo pórobetónových panelov. Je predsadený pred priečne nosné steny a ukladaný na konzoly privarené k nosnej konštrukcii. Na zachytenie vodorovných síl sú obvodové panely prichytené k stropom a k nosným stenám príchytkami z betonárskej ocele. Štítové steny sú dvojvrstvovej konštrukcie s vnútornou železobetónovou nosnou stenou hrúbky 140 mm a obkladom z pórobetónových panelov hrúbky 240 mm. Medzi nimi je vzduchová medzera šírky 15 mm. Vodorovné konštrukcie - stropné konštrukcie sú zo železobetónových dielcov hrúbky 140 a 150 mm. Použitá kvalita betónu je B 250. Strop nad suterénom je z vrstvených panelov vytvorených zo 150 mm železobetónovej vrstvy, tepelnoizolačnej vrstvy z penového polystyrénu hrúbky 20 mm a cementového poteru hrúbky 30 mm. Po obvode stropných panelov sú drážky pre rozvod elektroinštalácie. Stropné konštrukcie sú povrchovo upravené stierkou s maľbou / štukovou omietkou. Schodištia sú dvojramenné železobetónové prefabrikované s finálnou povrchovou úpravou TERACO. Kvalita betónu prvkov schodišťa je B 250. Schodište je oddelené od bytových priestorov železobetónovými stenami hrúbky 250 mm. Výťahová šachta sa nachádza v zrkadle schodišťa. Strecha je jednoplášťová plochá konštrukcia. Tepelnoizolačná vrstva strechy je vytvorená z pórobetónových dosiek hrúbky 240 mm ukladaných v spáde na terče z cementovej malty / škvarovým násypom premennej hrúbky 50 – 230 mm, na ktorý sú ukladané pórobetónové dosky hrúbky 150 mm. Na streche sa nachádzajú dymové klapky na odvetranie schodiska, na odvetranie bytových jadier, prípadne strojovne výťahov. Klampiarske konštrukcie  sú z pozinkovaného plechu.
Byt č. 10. sa nachádza na v stredovej sekcii domu na 3.p. Byt pozostáva z jednej izby, kuchyne, chodby, kúpeľne, záchodu a pivnice umiestnenej v podzemnom podlaží (suteréne). Byt dispozične pozostáva z jednej Izby o  výmere 10,99 m2, Kuchyňa o  výmere 6,31 m2, Predsieň o  výmere 5,55 m2, Kúpeľňa o  výmere 2,15 m2, WC o  výmere 0,99 m2. Výmera bytu bez pivnice je 25,99 m2, pivnica o  výmere 2,60 m2. Vypočítaná podlahová plocha je  28,59 m2.
Súčasťou Bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka.
Popis bytu a technické riešenie bytu je pravdepodobný nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie. V popise je uvažované, že byt je v pôvodnom stave bez modernizácie a rekonštrukcie.
Úpravy vnútorných povrchov sú z pôvodných tapiet. Dvere sú vyhotovené ako rámové s výplňou. Podlahy v byte sú zhotovené v obytných miestnostiach a v ostatných miestnostiach z PVC krytiny. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody ústredného vykurovania k jednotlivým vykurovacím telesám s meračmi spotreby tepla. Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod v byte tvorí z oceľového potrubia zhotovené prípojky do kuchyne, kúpeľne a WC s meraním spotreby studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia zhotovený odtok zo všetkých zriaďovacích predmetov do zvislých zvodov. Vnútorný plynovod v byte tvorí rozvod zemného plynu s meračom v byte. Teplá úžitková voda je dodávaná centrálne. V kuchyni je plynový sporák a linka s drezovým umývadlom a s vodovodnou batériou. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí plechová vaňa s batériou, umývadlo a, WC misa. Bytové jadro je pôvodné umakartové. V byte sa nachádza odvetrávanie malých miestností lokálnymi ventilátormi, rozvody televízie pod omietkou.
Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: výťahy, ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a  teplonosné prípojky, prípojky studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie výťahu, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.
Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť.
Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe).
Pozemky: Pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Terasa, obec: KOŠICE - ZÁPAD, okres: Košice  II, zapísaný na liste vlastníctva č. 13613 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Košice a to:
- pozemok parcela registra „C“ KN, parc. č.: 1735, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 200m²,
- pozemok parcela registra „C“ KN, parc. č.: 1736, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 205m²
Spoluvlastnícky podiel k pozemkom  o veľkosti 126/10000
Opis stavu predmetu dražby:

Bytové domy sa v danom konštrukčnom systéme realizovali v rokoch 1970 – 1983.

 

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk