Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Handlová, obec: HANDLOVÁ, okres: Prievidza, zapísané na liste vlastníctva č. 5129 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza pod B140:

  1. byt č. 69 na 5.p. vo vchode č. 3 v bytovom dome s.č. 91,na ul. 29. Augusta, postavenom na pozemku parc. č. 536/1 v Handlovej na ul.  29.augusta, 
  2. spoluvlastníckym podielom 288/24113 na  spoločných častiach a zariadeniach domu na s.č.91,

Podiel 1/1

 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 91 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

 

Opis predmetu dražby:

1. Bytový dom s.č. 91 je postavený na pozemku parc. č. 536/1, nachádzajúci sa  v obytnej zóne mesta Handlová, okres Prievidza, Trenčiansky kraj, konkrétne v stredovej časti mesta, na ulici 29.augusta. Bytový dom leží na pravej strane hlavnej cestnej komunikácie vchádzajúcej do mesta zo smeru od Žiaru nad Hronom v blízkosti domu sa nachádza výstavba najmä ďalších obytných domov, ale aj základná občianska vybavenosť charakteru obchodov a služieb. Dom je prístupný po spevnených cestných komunikáciách. Bytový dom, ktorý má celkom 1+5 podlaží, 1 vchod, v dome je celkom 80 bytov, dispozične je každé obytné podlažie riešené s jednou pozdĺžnou stredovou chodbou prístupnou zo stredového schodiska, na podlaží je celkom 16 bytov. Dom je murovaný z tehlových murív, je zrekonštruovaný, obvodové steny sú dodatočne zateplené, strecha je valbová, krytina z plechových lisovaných šablón, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Dom je napojený na základné inžinierske siete, má výťah. Dostupná hromadná doprava je autobusová, životné prostredie v mieste je bez zjavného poškodenia, s mierne zvýšenou prašnosťou a hlučnosťou od susediacej cestnej premávky.  

 

2. Byt č. 69, na 5.p., vchod: č.3, byt sa nachádza v murovanom bytovom dome s.č. 91 na piatom poschodí, dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti a z príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, kuchyňa a kúpelňa s WC, zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom je 28,80 m².

Nakoľko znalcovi nebola umožnená vnútorná obhliadka a kontrolné zameranie bytu, preto je tento posudok vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov, ktorými sú objednávka znaleckého posudku, list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, potvrdenie o veku bytového domu, zmluva o prevode vlastníctva bytu, schematický pôdorys bytu a Znalecký posudok č.142/2016 znalca Ing.Juraja Pavlíka. Vo výpočte vychádzam z predpokladu, že vnútorné vybavenie bytu je v štandardnom vyhotovení. Skutočnosť sa preto nemusí zhodovať s popisom uvedeným v znaleckom posudku.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 288/24113.

Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstupy, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, práčovňa, kočikáreň, spoločné priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

                                               

Opis stavu predmetu dražby :

Podľa predloženého dokladu o veku stavby bol bytový dom daný do užívania v roku 1955. Stavebno - technický stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnuteľnosti, a je využívaní na bývanie. Obytný dom má dobrú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav. Byt sa nachádza v jednochodovom murovanom dome na jeho piatom poschodí.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk