2 izb. byt Bučany, okres Trnava Byt

Bučany, 70/A, 91928 Bučany

40 800,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Bučany, obec: BUČANY, okres: Trnava, zapísané na liste vlastníctva č. 2060 - čiastočný vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Trnava a to pod B5:

  1. byt č. 5 na 3. p., vchod: A, bytového domu, s.č. 70, postavenom na pozemku parc. č. 1618
  2. podiel o veľkosti 5561/57000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s.č. 70, postavenom na pozemku parc. č. 1618,
  3. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5561/57000 k pozemku parcela registra „C“ KN, parc. č.: 1618, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 269m²

Podiel: 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A.  bytový dom s.č. 70

Nosný systém objektu tvoria kolmé steny tradične murovanej konštrukcie zhotovenej pravdepodobne z tehlových tvárnic. Stropné konštrukcie sú betónové. Na každom podlaží sa nachádzajú dva byty. Bytový dom je bez výťahu. Základy domu sú z monolitického železobetónu, izolované proti zemnej vlhkosti. Obvodové múry a nosné steny sú murované hr. cca 40 cm. Deliace priečky sú z priečkoviek. Schodisko je železobetónové. Strecha domu je sedlová s plechovou strešnou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z

pozinkovaného plechu. Povrchy fasád sú zateplené zatepľovacím systémom, ukončeným ušľachtilými, štruktúrovanými tenkovrstvovými omietkami s farebným náterom. Vnútorné povrchy spoločných priestorov sú hladké vápenno-cementové omietky. Keramické obklady v spoločných priestoroch nie sú zhotovené. Vchodové dvere sú plastové presklené. Ostatné dvere v spoločných priestoroch sú hladké plné, osadené do oceľových zárubní. Podlahy na chodbách a podestách majú na povrchu keramickú dlažbu. Spoločné priestory nie sú vykurované. Vykurovanie je riešené lokálne v bytoch. Bytový dom je napojený na rozvody elektrickej energie, pitnej vody a mestskej kanalizácie. V dome je inštalovaná spoločná televízna anténa, bleskozvod, ďalej sú v dome zrealizované telefónne rozvody a káblová televízia. Dom je napojený na rozvod zemného plynu.

 

B.  byt č. 5 na 3.p.:

Popis bytu je pravdepodobný nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie.

Byt sa nachádza na v krajnej sekcii domu na 3.p. Byt pozostáva z dvoch izieb (o rozlohe 21,04 m2 a 12,64 m2), kuchyne (o rozlohe 8,18 m2), chodby (6,48), kúpeľne, záchodu. Podlahová plocha bytu predstavuje 55,71m2 Byt je pravdepodobne v pôvodnom stave. Súčasťou Bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka.

 

Popis konštrukcií v byte: Technické riešenie bytu je pravdepodobné nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie. V popise je uvažované, že byt je v pôvodnom stave bez modernizácie a rekonštrukcie.

Úpravy vnútorných povrchov sú z vápennej omietky. Dvere sú vyhotovené ako rámové s výplňou. Podlahy v byte sú zhotovené v obytných miestnostiach z parkiet a v ostatných miestnostiach z keramickej dlažby. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody vykurovania k jednotlivým vykurovacim telesám z lokálneho zdroja v byte. Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod v byte tvorí z oceľového potrubia zhotovené prípojky do kuchyne, kúpeľne a WC s meraním spotreby studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov do zvislých zvodov. Vnútorný plynovod v byte tvorí rozvod zemného plynu s meračom v byte. Teplá úžitková voda je riešená lokálne v byte. V kuchyni je plynový sporák a linka s drezovým umývadlom a s vodovodnou batériou. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí plechová vaňa s batériou, umývadlo a, WC misa. V byte sa nachádza odvetrávanie malých miestností lokálnymi ventilátormi, rozvody televízie pod omietkou. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a teplonosné prípojky, prípojky studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie výťahu, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov. Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť. Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe).

 

Opis stavu predmetu dražby :

Bytový dom bol daný do užívania v r. 2007. Obytný dom je v dobrom technickom stave, je udržiavaný a s pravidelnou údržbou. Opotrebenie domu je primerané veku stavby.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk