2 izb. byt Dunajská Streda, Komenského 1214/5 Byt

Dunajská Streda, Komenského 1214/5, Komenského 1214/5, Dunajská Streda

21 300,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Dunajská Streda, obec: DUNAJSKÁ STREDA, okres: Dunajská Streda, zapísané na liste vlastníctva č. 4411 - čiastočný vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda pod B34:

  1. byt č. 23, na 4.p., vchod: o.č. 5, v bytovom dome s.č. 1214, postavenom na pozemku parc. č. 135/1, parc. č. 135/2, parc. č. 135/3, parc. č. 135/4, parc. č. 135/5, parc. č. 135/7
  2. podiel o veľkosti 50/2974 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 1214, postavenom na pozemku parc. č. 135/1, parc. č. 135/2, parc. č. 135/3, parc. č. 135/4, parc. č. 135/5, parc. č. 135/7

Podiel  1/1

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 1214 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5441

 

Opis predmetu dražby:

Bytový  dom súpisné číslo 1214 sa nachádza v rovinatom teréne na Komenského ulici v okresnom meste v centre mesta Dunajská Streda a spolu s pozemkami je komunikačne a pre dopravnú obsluhu prístupný cez sieť komunikácií. Napojenie na verejnú dopravu je dobré (prímestské a diaľkové spoje, železničná doprava a taxi služba). Priľahlé parkoviská zabezpečujú možnosť parkovania v blízkosti bytového domu. Pozemky parcelné číslo 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 135/5 a 135/7 nie sú vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Dom je napojený na centrálne vykurovanie. Dom má štyri nadzemné podlažia a jedno polozapustené podzemné podlažie. Na nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 5 vchodov, v ktorých sa nachádza 57 bytov a 3 nebytové priestory.

Nakoľko nehnuteľnosť nebola sprístupnená v stanovenom termíne, znalkyňa vypracovala  ohodnotenie predmetu dražby z dostupných údajov, ktoré mala k dispozícii v zmysle ust. (§ 12, ods.3 Zák.č 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov) a to zo znaleckého posudku vypracovaného pre úver (čiastočne prevzatý technický stav budovy) a tiež na základe osobnej obhliadky znalkyne dňa 20.11.2018.

Popis bytového domu

Jedná sa o bytové domy tradične murovaná, základy sú železobetónové pásy, izolácia je proti zemnej vlhkosti, tepelná izolácia je budovaná na vonkajšej fasáde. Nosné konštrukcie sú murované z tehál, vodorovné  konštrukcie sú železobetónové. Strecha je sedlová. Vonkajšia úprava - zateplený objekt omietkou TERRANOVA, kúrenie je diaľkové, oceľové radiátory. Elektrika je zabezpečená rozvodmi NN, s možnosťou samostatného merania každého bytu, vodovod - rozvod mestského vodovodu v dome je z pozinkovaných rúr na teplú a studenú vodu, kanalizácia - rozvod je z PVC potrubí - vedené do kanalizačných  zberacích šácht, plyn - rozvod zemného plynu do každého bytu  Podlahy v spoločných chodbách a schodiskové stupne sú terazzové, okná (okrem bytu č. 23) a dvere v spoločných priestoroch sú plastové s dvojsklom, stavba má bleskozvod, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, v dome sa nenachádza výťah.

Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu  sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 

Byt č. 23, na 4.p., vchod: 5, v bytovom dome s.č. 1214.

Vlastníctvo bytu je ohraničené: vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, hlavnými uzatváracími ventilmi plynu, vody a elektrickými poistkami pre byt.

Popis bytu je pravdepodobný nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie, i keď vlastníci prevzali výzvu na sprístupnenie do vlastných rúk. 

Technický popis bytu a podlahová plocha bytu bola prevzatá zo znaleckého posudku pre úver č.  99/2014 a z predloženého náčrtu bytu.

Byt je 2 izbový na IV.NP (3.poschodie) murovaného bytového domu s celkom 3 poschodiami.

Dispozične byt pozostáva z dvoch obytných miestností 1.izba 4,65*3,50 = 16,28 m2, 2.izba 2,65*4,65 = 12,32 m2, a príslušenstva bytu, ktorým je:, predsieň 1,00*3,45 = 3,45 m2, kuchyňa 3,45*2,05+1,60*0,85 = 8,43 m2, kúpeľňa 1,60*1,40 = 2,24 m2, WC 1,29*1,00 = 1,29 m2 s výmerou 44,01 . Vnútorné úpravy povrchov stien bytu sú prevažne tvorené vápennou hladkou omietkou. Okná sú drevené s dvojsklom, dvere drevené. Vstupné dvere bytu sú bezpečnostné 6 bodové istenie. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou s nerezovým drezom. Plynový sporák rúra tiež plynová. Steny bytového jadra sú drevené. Kúpeľňa je vybavená smaltovou vaňou. Nie je priamo osvetlená. Splachovací záchod je v samostatnej miestnosti. Vetranie splachovacieho záchodu a kúpeľne je do inštalačnej šachty. Vnútorná kanalizácia je vedená z kuchyne, splachovacieho záchodu a z kúpeľne. Podlahy obytných miestností, sú vlysky predsieň PVC. Podlahy kuchyne lepené PVC. Byt je napojený na rozvod teplej vody, studenej vody a zemného plynu z verejných rozvodov. Meranie odberu týchto médií je samostatne pre byt. Elektroinštalácia v byte je svetelná, chránená automatickými ističmi umiestnenými priamo v byte. Meranie odberu elektrickej energie je samostatne pre byt elektromerom prístupným zo spoločnej chodby. Byt je vybavený rozvodom signálu káblovej televízie z verejnej siete. Rovnako je napojený na verejnú telefónnu sieť. Je napojený vnútorným telefónom a diaľkovým ovládaním k vchodovým dverám do domu. Vykurovanie bytu je ústredné so zdrojom tepla mimo bytový dom. Zdroj teplej vody je centrálny mimo bytový dom. Radiátory sú prevažne oceľové s termostatickými ventilmi.

K ohodnocovanému bytu prináleží: spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu vo výške 50/2974.

                                                              

Opis stavu predmetu dražby :

Začiatok užívania stavby podľa potvrdenia správcu SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o., Dunajská Streda, o veku stavby zo dňa 16.4.2014 je uvažovaný v roku 1961. Bytový dom bol rekonštruovaný v roku 2014, kedy bola vykonaná nová maľba vonkajšej fasády, oprava strešnej konštrukcie, nová krytina strechy, oplechovanie nové a spoločné výplne otvorov sú plastové.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk