2 izb. byt Levice, Hlboká 3067/2 Byt

2 izbový byt Levice, Hlboká 3067/2, Levice

35 900,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Levice, obec: LEVICE, okres: Levice, zapísané na liste vlastníctva č. 4986 - čiastočný vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice pod B44:

  1. byt č. 20, na 4.p., vchod: 2, v bytovom dome s.č. 3067, postavenom na pozemku parc. č. 6896/59
  2. podiel o veľkosti 5252/300302 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 3067, postavenom na pozemku parc. č. 6896/59
  3. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5252/300302 k pozemkom parcela registra „C“ KN, parc. č.: 6896/59, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 541m²

Podiel  1/1

 

Opis predmetu dražby:

Bytový  dom súpisné číslo 3067 je postavený na ulici Hlboká v  okresnom meste Levice. Dom má jedno podzemné podlažie (suterén) a osem nadzemných podlaží (prízemie a  sedem poschodí). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 2 vchody.

Popis bytového domu

Jedná sa o bytové domy  panelovej stavebnej sústavy P1.15 sa realizovali podľa typových podkladov „Unifikovaná malorozponová stavebná sústava P1.14/15 BA". Stavebná sústava P1.15 je priestorová sústava nosných plošných dielcov, ktorých styky a spoje majú rôznu statickú účinnosť. Bytový dom P1.15 majú uzavretý priestorový nosný systém zložený z priečnych a pozdĺžnych nosných stien. Modulová osnova nosných stien je 3 000 a 4 200 mm. Konštrukčná výška podlaží je 2 800 mm. Bytové domy sa v danom konštrukčnom systéme realizovali v rokoch 1980 – 1992.

Konštrukčne: Základy domu sú doskové základové pásy z prostého betónu. Zvislé nosné steny sú zo železobetónové dielce hrúbky 150 mm výšky 2 650 mm. Použitý bol betón B III. Dielce sú plné alebo s otvormi na osadenie zárubní. Priečky sú z betónových dielcov hrúbky 80 mm s úpravou ostenia pre dodatočne montovateľnú zárubeň. Kvalita betónu priečok je B III. Obvodový plášť v priečelí (hrúbky 300 mm) je vytvorený zo pórobetónových panelov. Je predsadený pred priečne nosné steny a ukladaný na oceľové konzoly privarené k nosnej konštrukcii. Štítové steny tvoria predsadené pórobetónové panely hrúbky 300 mm. Vodorovné konštrukcie - stropné konštrukcie sú zo železobetónových dielcov hrúbky 150 mm. Schodištia sú dvojramenné železobetónové prefabrikované s finálnou povrchovou úpravou TERACO so šírkou ramena 1 280 mm a šírka zrkadla je 250mm. Použitá kvalita betónu je B III. Schodište je oddelené od bytových priestorov železobetónovými stenami hrúbky 250 mm. Výťahová šachta sa nachádza v priestorovej železobetónovej krabici s výstupom na medzipodestách. Strecha je jednoplášťová plochá konštrukcia má tepelnoizolačná vrstvu.  Klampiarske konštrukcie - pozinkovaný plech. Podlahy v spoločných priestoroch sú nulové s nášľapnou vrstvou z PVC.

 

Byt č. 20 sa nachádza na v stredovej sekcii domu na 4.poschodí.

Popis bytu je pravdepodobný nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie.

Podľa podkladov byt pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne, záchodu a pivnice umiestnenej v podzemnom podlaží (suteréne). Podlahová plocha bytu vzhľadom na skutočnosť, že byt nebol sprístupnený je prevzatý zo spoluvlastníckeho podielu uvedeného na Liste vlastníctva: 52,52 m2. Byt je pravdepodobne v pôvodnom stave. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka.

Aj popis technické riešenie a konštrukcií v byte je pravdepodobné nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie. V popise je uvažované, že byt je v pôvodnom stave bez modernizácie a rekonštrukcie.  

Mali by byť úpravy vnútorných povrchov z pôvodnej omietky. Dvere  vyhotovené ako rámové s výplňou. Podlahy v byte  zhotovené v obytných miestnostiach z veľkoplošných parkiet a v ostatných miestnostiach z PVC krytiny. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody ústredného vykurovania k jednotlivým vykurovacim telesám s meračmi spotreby tepla. Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod v byte tvorí z plastového potrubia zhotovené prípojky do kuchyne, kúpeľne a WC s meraním spotreby studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov do zvislých zvodov. Vnútorný plynovod v byte tvorí rozvod zemného plynu s meračom v byte. Teplá úžitková voda je dodávaná centrálne. V kuchyni je plynový sporák a linka s drezovým umývadlom a s vodovodnou batériou. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí plechová vaňa s batériou, umývadlo a, WC misa. Bytové jadro je pôvodné v štandardnom prevedení. V byte sa nachádza odvetrávanie malých miestností lokálnymi ventilátormi, rozvody televízie pod omietkou.

Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: výťahy, ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a  teplonosné prípojky, prípojky studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie výťahu, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.

Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť.

Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe).

 

Pozemky: Spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 5252/300302: pozemok parc. čísla 6896/59 o výmere 541 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

 

Opis stavu predmetu dražby :

Byt je pravdepodobne v pôvodnom stave bez rekonštrukcie a modernizácii, nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie. V popise je uvažované, že byt je v pôvodnom stave bez modernizácie a rekonštrukcie, avšak podla vyjadrení susedov bola v byte vykonaná rekonštrukcia v neznámom rozsahu. 

Stavba je uvažovaná so začiatkom užívania v roku 1989, podľa potvdenia OSBD Levice zo dňa 3.1.2013.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk