11 900,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Slovenská Kajňa, obec: SLOVENSKÁ KAJŇA, okres: Vranov nad Topľou, zapísané na liste vlastníctva č. 729 - čiastočný vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Vranov nad Topľou pod B10 a B11:

  1. byt č. 2, na 1.p., vchod: 0, v bytovom dome s.č. 188, postavenom na pozemku parc. č. 328/9,
  2. podiel o veľkosti 7707/54233 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 188, postavenom na pozemku parc. č. 328/9,

Podiel 2 x 1/2 = 1/1

 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 188 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 748.

 

Opis predmetu dražby:

A. Bytový dom súp. č. 188. Bytový dom pozostáva zo 4-och podlaží - 3 nadzemné podlažia a obytné podkrovie. Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádza technická miestnosť, chodba so schodiskom, sušiareň, práčovňa, 6 garáži a pivnice k jednotlivým bytom. Na 2.NP,3.NP a obytnom podkroví sa nachádza 9 bytových jednotiek. Celkom je v bytovom dome 18 bytov.

Spoločnými časťami domu sú : základy , strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodište, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú : kotolňa, uholňa, plynomerňa, bleskozvody, komíny, vodovodné, kanalizačné, teplonosné elektrické a plynové prípojky ato aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu avšak slúžia výlučne domu v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený.

Spoločné časti a zariadenia bytového domu :

Základy bytového domu tvorí železobetónový základový rošt a betónové základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál hr. 45,0 cm, nosné priečky hr. 30,0 cm a deliace priečky hr. 15,0 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú zo železobetónových stropných panelov. Schody sú železobetónové s povrchom PVC podlahoviny. Zastrešenie bez krytiny - drevený pultový krov. Krytina strechy je z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie sú z oceľového pozinkovaného plechu. Úprava vnútorných povrchov je vápenné štukové omietky. Sokle na schodišti sú olejové. Úprava vonkajších povrchov - brizolitová omietka s povrchovou úpravou na báze umelých látok. Vnútorné keramické obklady - v spoločných priestoroch sa vyskytujú len čiastočne.

Dvere - v spoločných priestoroch sú osadené prevažne dvere s protipožiarnou odolnosťou. Vchodové dvere do hlavného vchodu sú hliníkové dvojkrídlové atypické. Okná v 1. nadzemnom podlaží sú drevené zdvojené. Na ostatných podlažiach sú okná nové plastové. Povrchy podláh - v 1. nadzemnom podlaží je cementový poter. V spoločných vstupných priestoroch keramická dlažba a terazzo. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Objekt má bleskozvod. Výťah nie je. Bytový dom je napojený na inžinierske siete obce - kanalizáciu, NN sieť a verejnú plynofikačnú sieť. Obec Slovenská Kajňa podľa zistenia znalcom nemá vybudovaný verejný vodovod. Zásobovanie bytového domu vodou je riešené z vlastnej studne.

B.  Byt č. 2 sa nachádza na 1. poschodí bytového domu a  pozostáva z 2-och obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, chodba, predsieň, kúpeľňa, WC a pivnica nachádzajúca sa na prízemí bytovej jednotky + garáž ako nebytový priestor. Rozmery jedná sa o skutočne nameranú podlahovú plochu bytu č. 2 vrátane plochy miestností pivnice a garáže.: obývacia izba 5,60*3,35 = 18,76 m2, izba  3,35*3,75 = 12,56 m2, , kuchyňa 3,35*3,20 = 10,72 m2, predsieň 1,70*3,35 = 5,70 m2, chodba 2,25*1,20 = 2,70 m2, kúpeľňa  2,00*1,25 = 2,50 m2, WC 2,00*0,85 = 1,70 m2, pivnica 1,78*2,80 = 4,98 m2. Vypočítaná podlahová plocha 59,62 m2. Garáž 5,15*3,39= 17,46 m2. Dražený byt spolu: 77,08 m2. Byt bol v priebehu životnosti čiastočne zhodnocovaný - modernizovaný s čiastočnou výmenou vnútorného vybavenia kuchyne, okien za plastové, podláh - plávajúce podlahy a iné drobné stavebné úpravy. Súčasťou bytu je jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, plynu, ústredného kúrenia, elektroinštalácie, odpady a pod.) okrem stúpajúcich vedení vrátane uzatváracích ventilov.     

Vnútorné vybavenie bytu: Byt bol čiastočne rekonštruovaný, s čiastočne novým vnútorným vybavením. Kuchyňa je s novým vnútorným vybavením.

Úprava vnútorných povrchov - nové omietky stien a stropov stierkové. Dvere vnútorné  sú nové dyhované a hladké plné. Vstupné dvere do bytu bezpečnostné, protipožiarne. Okná sú nové plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy obývacích miestností nové z veľkoplošných parkiet - plávajúce podlahy. U ostatných miestností prevažuje keramická dlažba. Vykurovanie je centrálne, ohrev TÚV - el. Bojler. Radiátory oceľové. Elektroinštalácia svetelná s automatickými ističmi v byte. V kuchyni je osadená nová kuchynská linka. Vnútorné vybavenie - sporák s el. rúrou a indukčnou varnou doskou, nerezový drez s odkvapavačom a nerezovou pákovou batériou. V kúpeľni je pôvodné vybavenie - oceľová vaňa s nerezovou pákovou batériou so sprchou. Samostatné splachovacie WC typ kombi.

S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu.        

C. Garáž č. 2 v bytovom dome č.s. 188 patriaca k bytu č. 2 na prízemí ako súčasť nebytového priestoru. Vstup do garáže je zo severovýchodnej strany bytového domu, kde sa nachádza 6 garáži. Garáž je v pôvodnom stave s oceľovými otváracími vrátami

Garáž na liste vlastníctva č. 729 nie je vedená ako samostatný nebytový priestor. Bolo zistené že podlahová plocha bytu pozostáva z výmery 54,64 m2, plus pivnica o výmere 4,97 m2 a garáž o výmere 17,46 m2.  Garáž je vedená, že existuje, je zaškrtnutá avšak bez výmery. Na liste vlastníctva číslo 729 je podiel vedený v čitateli v čiastke 77,07 , čo predstavuje celkovú výmeru 77,07 m2, teda aj s garážou (7707/54233).     

Vybavenie garáže :

Vnútorné omietky vápenné štukové. Vráta oceľové otváravé. Podlahy cementový poter. Vykurovanie nie je. Elektroinštalácia motorická a svetelná.    

D. Pozemok sa ktorom sa nachádza bytový dom - parcela CKN 328 - nie je odkúpený. Je vo vlastníctve Stavebného bytového družstva, Bernoláková 1100, Vranov nad Topľou - viď LV č. 748.

 

Opis stavu predmetu dražby :

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1985. Životnosť murovanej stavby bytového domu a tým aj garáže sa predpokladá 100 rokov. Byt bol čiastočne rekonštruovaný, s čiastočne novým vnútorným vybavením. Kuchyňa je s novým vnútorným vybavením.  Bytový dom je s pravidelnou údržbou.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk