2 izb. byt Topoľčany, Dr. Adámiho 1299A Byt

2 izbový byt Topoľčany, Dr. Adámiho 1299/A, Topoľčany

40 800,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Topoľčany, obec: TOPOĽČANY, okres: Topoľčany, zapísané na liste vlastníctva č. 2383 - čiastočný vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Topoľčany pod B4:

  1. byt č. 4, na 1.p., vchod: A, v bytovom dome s.č. 1299, postavenom na pozemku parc. č. 427,  parc. č.  428, parc. č. 429
  2. podiel o veľkosti 460/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 1299 postavenom na pozemku parc. č. 427,  parc. č.  428, parc. č. 429

 

Podiel  1/1

Právny vzťah k parcele č. 427, parc. č. 428, parc. č. 429 na ktorej leží stavba 1299 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6146.

Opis predmetu dražby:

Bytový  dom súpisné číslo 1299 je postavený  na ulici Dr. P. Adámiho v meste Topoľčany Dom má tri vchody a tri nadzemné podlažia (prízemie a  dve poschodia).

Popis bytového domu

Nosný systém objektu tvoria kolmé steny tradične murovanej konštrukcie zhotovenej z tehlových tvárnic. Stropné konštrukcie sú panelové.  Konštrukčná výška je 2850 mm. Objekt je osadený na teréne, pričom sa domová vybavenosť' nachádza na prvom podzemnom podlaží. Na každom podlaží sa nachádzajú dva byty. Bytové domy sú bez osobných výťahov. Základy domu sú z monolitického železobetónu, izolované proti zemnej vlhkosti. Obvodové múry a nosné steny sú murované hr. 45 cm až hr. 50 cm. Deliace priečky sú z priečkoviek hr. 10 cm. Stropy sú železobetónové, z prefabrikovaných dosiek. Schodisko je železobetónové, prefabrikované s povrchovou úpravou liatym terazzom. Strecha domu je sedlová s novo strešnou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Povrchy fasád sú z brizolitu. Vnútorné povrchy spoločných priestorov sú hladké vápenno-cementové omietky, na schodoch a podestách opatrene do výšky 150 cm olejovým náterom. Keramické obklady v spoločných priestoroch nie sú zhotovené. Vchodové dvere sú plastové so zasklením. Podlahy na chodbách a podestách majú na povrchu keramickú dlažbu. Spoločné priestory nie sú vykurované. Bytový dom je napojený na rozvody elektrickej energie, pitnej vody a mestskej kanalizácie. V dome je inštalovaná spoločná televízna anténa, bleskozvod, ďalej sú v dome zrealizované telefónne rozvody a káblová televízia. Dom je napojený na rozvod zemného plynu.

Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky, prípojky studenej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.

Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť.

Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe).

Byt číslo 4 sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 1299 vo vchode A na 1.p.. Byt je dvojizbový, pozostáva z dvoch izieb  1.izba 3,69*5,14 = 18,97 m2, 2.izba  4,30*5,14 = 22,10 m2, a príslušenstva bytu, ktorým je:, predsieň 2,08*2,73 = 5,68 m2, komora 1,50*1,05 = 1,58 m2, kuchyňa 1,96*2,44+2,36*3,98 = 14,18 m2, kúpeľňa 1,79*1,96 = 3,51 m2, WC 1,5*0,88 = 1,32 m2 o celkovej podlahovej ploche bytu 67,34 m2.

Popis konštrukcií v byte: byt je zrekonštruovaný, s čiastočnými zmenami v dispozičnom riešení. V rámci prestavby boli odstránené niektoré priečky a vybudované nové z pórobetónových tvárnic. Pôvodné omietky na stenách boli prestierkované a stierky sú aj na nových stavebných konštrukciách. Nové keramické obklady sú v kuchyni, v priestore kuchynskej linky a v kúpeľni do výšky 180 cm. V izbách sú plávajúce podlahy s veľkoplošnými laminátovými parketami. V ostatných miestnostiach je na podlahách nová keramická dlažba. Okná v byte sú vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. Vchodové dvere sú plné s viac bodový zamykaním. Dvere v byte sú hladké, plné alebo čiastočne presklené, osadené do oceľových zárubní. V kuchyni je kuchynská linka so zariaďovacími predmetmi. Vaňa v kúpeľni je jednoduchá plastová. Ďalej je v kúpeľni osadené umývadlo. V miestnosti WC je a záchodová misa typ kombi. V byte sú zrealizovane rozvody pitnej vody, a kanalizácie. TÚV je pripravovaná lokálne v byte. Prípojky pitnej vody a plynu sú vybavené meračmi spotreby. Vykurovanie bytu je riešené cez lokálny kotol radiátormi.

Opis stavu predmetu dražby :

Z podkladov vyplýva že dom bol daný do užívania v roku 1952. Byt je však novo zrekonštruovaný, v r. 2016 s čiastočnými zmenami v dispozičnom riešení. V rámci prestavby boli odstránené niektoré priečky a vybudované nové z pórobetónových tvárnic. Zmeny sú podrobne uvedené v  popise.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk