2 izbový byt Bratislava Staré Mesto, Tabaková 2959/4, byt 7 Byt

2 izbový byt Bratislava Staré Mesto, Tabaková 2959/4, Bratislava - Staré Mesto

162 000,00 €

Popis predmetu

A) Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Staré Mesto, obec: BA-mestká časť STARÉ MESTO, okres: Bratislava I, zapísané na LV č.6604 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava pod 60:

a) byt č. 7, na 2. p. vchod: Tabakova 4, súpisné číslo 2959, postavený na parc. č.: 7941/1,  parc. č.: 7941/2, parc. č.: 7941/3,  parc. č.: 7941/4,

b) podiel priestoru 84/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a príslušenstve domu súp. č. 2959,

Podiel 1/1

B) Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Staré Mesto, obec: BA-mestká časť STARÉ MESTO, okres: Bratislava I, zapísané na LV č.6605 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava pod 60:

a) pozemky: Tabaková 4,6,8,10, Záhrebská 10,12,  parc. č.: 7941/2, parc. č.: 7941/3,  parc. č.: 7941/4, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 84/10000 na parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako pozemky parc.č. 7941/1 o výmere 422 m2, parc.č. 7941/2 o výmere 186 m2, parc.č. 7941/3 o výmere 444 m2, parc.č. 7941/4 o výmere 447 m2 všetky zastavaná plocha a nádvorie

   Právny vzťah k parceliam kde leží stavba 2959 je evidovaný na LV č. 6605.

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

Bytový dom súp. č. 2959 sa nachádza na ulici Tabákova v Bratislave- mestká časť STARÉ MESTO. Dom má 6 vchodov a šesť nadzemných podlaží. Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty.

Popis bytového domu: Nosný systém objektu tvoria kolmé steny tradične murovanej konštrukcie zhotovenej z pórobetónových alebo tehlových tvárnic. Stropné konštrukcie sú panelové. Objekt je osadený na teréne, pričom sa domová vybavenosť' nachádza na prvom podzemnom podlaží. Na každom podlaží sa nachádzajú byty. Bytový dom je bez osobných výťahov. Základy domu sú z monolitického železobetónu, izolované proti zemnej vlhkosti. Obvodové múry a nosné steny sú murované hr. 25 cm až hr. 40 cm. Deliace priečky sú z priečkoviek hr. 7,5 cm. Stropy sú železobetónové, z prefabrikovaných dosiek. Schodisko je železobetónové, prefabrikované s povrchovou úpravou liatym terazzom. Strecha domu je sedlová. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Povrchy fasád nie sú zateplené zatepľovacím systémom. Vnútorné povrchy spoločných priestorov sú hladké vápenno-cementové omietky, na schodoch a podestách opatrene do výšky 150 cm olejovým náterom. Keramické obklady v spoločných priestoroch nie sú zhotovené. Vchodové dvere sú oceľové, čiastočne presklené. Ostatné dvere v spoločných priestoroch sú hladké plné, osadené do oceľových zárubní. Podlahy na chodbách a podestách majú na povrchu keramickú dlažbu, v pivnici s pivničnými kobkami jednotlivých bytov, je cementový poter. spoločné priestory nie sú vykurované. Bytový dom je napojený na rozvody elektrickej energie, pitnej vody a mestskej kanalizácie. V dome je inštalovaná spoločná televízna anténa, bleskozvod, ďalej sú v dome zrealizované telefónne rozvody a káblová televízia. Dom je napojený na rozvod zemného plynu.

Byt č. 7 sa nachádza v bytovom dome, ktorý je postavený v Bratislave - Staré Mesto na ulici Tabakova na 2. p. vchod: Tabakova 4.

Popis bytu: Byt vlastníčka odmietla sprístupniť na vykonanie znaleckej obhliadky. Znalecký posudok je vyhotovený z dostupných podkladov. Ako dostupný podklad slúži literatúra - obnova bytových domov. Popis je informatívny a nemusí sa zhodovať so skutočnosťou. Predpoklad pri hodnotení bytu je, že všetky konštrukčné prvky, ktoré sa hodnotia v byte sú v stave podľa predloženej fotodokuemtnácie po modernizácii.

Predmetný byt je bez zmien v jeho dispozičnom riešení. Nové omietky na stenách sú z malty vápennocementovej. Nové keramické obklady sú v kuchyni, v priestore kuchynskej linky a v kúpeľni do výšky 180 cm. V izbách sú vlysy. V ostatných miestnostiach je na podlahách keramická dlažba. Okná v byte sú vymenené za plastové s izolačným sklom. Vchodové dvere sú plné s viac bodový zamykaním. Dvere v byte sú hladké, plné alebo čiastočne presklené, osadené do oceľových zárubní. V kuchyni je kuchynská linka so zariaďovacími predmetmi. V bytovom jadre kúpeľňa  a zvlášť WC. Sprchový kút je s rohovou vaničkou z plastu. Ďalej je v kúpeľni osadené umývadlo. Vo WC je umiestnená záchodová misa so zabudovanou nádržkou. V byte sú zrealizovane rozvody pitnej vody, a kanalizácie. TÚV je pripravovaná lokálne v byte. Prípojky pitnej vody a plynu sú vybavené meračmi spotreby. Vykurovanie bytu je riešené cez lokálny kotol radiátormi.

Vypočítaná podlahová plocha bez pivnice je 57,58 m2 plus 1,98 m2 balkón a 1,76 m2 pivnica.

Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky, prípojky studenej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.

Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť.

Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe).

 

Opis stavu predmetu dražby :  Bytový dom je v dobrom technickom stave , opotrebenie je primerané veku stavby. Bytový dom nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk