2 izbový byt Levice, Zd. Nejedlého 2868/19 Byt

2 izbový byt Levice, Zd. Nejedlého 2868/19, Levice

35 500,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosť nachádzajúce sa v k.ú. Levice, obec: LEVICE, okres: Levice, zapísané na liste vlastníctva č. 6414- čiastočný vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice pod B1:

  1. byt č. 3, na 1.p., vchod: 19, s.č. 2868 bytový dom na ulici Zd. Nejedlého, postavený na pozemku parc. č. 851
  2. podiel o veľkosti 6580/433150 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve súp. č. 2868, postavenom na pozemku parc. č. 851,

Podiel   1/1

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2868 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

 

Opis predmetu dražby:

Bytový dom číslo súpisné 2868  je postavený na ulici Zdenka Nejedlého v Leviciach. Dom má jedno podzemné podlažie (suterén) a osem nadzemných podlaží (prízemie a sedem poschodí). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 3 vchody. Bytový dom súpisné číslo 2868 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 851 v okrajovej obytnej časti s prevažne bytovými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť. Dostupnosť železničnej stanice Levice je do 10 min. Dostupnosť na diaľnicu R1 je do 25 km. Dostupnosť miestnych úradov je do 10 min. Základná obchodná sieť a služby sú dostupné. Základná zdravotná starostlivosť, základné školy sú dostupné. Samotná nehnuteľnosť sa nachádza na pozemku s dostupnosťou po verejnej komunikácii s možnosťou priameho vstupu z ulice Zdenka Nejedlého. Prístup do bytového domu je na úrovni I.NP (prízemie).

Spoločné časti domu:

Základy domu sú doskové základové pásy z prostého betónu. Zvislé konštrukcie tvoria nosné steny, ktoré sú zo železobetónových dielcov hrúbky 150 mm, výšky 2 650 mm a skladobných šírok 2 400, 3 450, 3 600 a 4 800 mm. Použitý bol betón B 250. Pre vzájomné spojenie mali dielce pred montážou vo všetkých rohoch obnaženú výstuž. Dielce sú plné alebo s otvormi na osadenie zárubní. Priečky sú z betónových dielcov hrúbky 60 mm s úpravou ostenia pre dodatočne montovateľnú zárubňu. Obvodový plášť v priečelí (hrúbky 240 mm) je vytvorený z pórobetónových panelov. Je predsadený pred priečne nosné steny a ukladaný na konzoly privarené k nosnej konštrukcii. Vodorovné konštrukcie - stropné konštrukcie sú zo železobetónových dielcov hrúbky 140 a 150 mm. Strop nad suterénom je z vrstvených panelov vytvorených zo 150 mm železobetónovej vrstvy, tepelnoizolačnej vrstvy z penového polystyrénu hrúbky 20 mm a cementového poteru hrúbky 30 mm. Po obvode stropných panelov sú drážky pre rozvod elektroinštalácie. Stropné konštrukcie sú povrchovo upravené stierkou s maľbou / štukovou omietkou. Schodištia sú dvojramenné železobetónové prefabrikované s finálnou povrchovou úpravou TERACO. Schodište je oddelené od bytových priestorov železobetónovými stenami. Výťahová šachta sa nachádza v zrkadle schodišťa. Strecha je jednoplášťová plochá konštrukcia. Tepelnoizolačná vrstva strechy je vytvorená z pórobetónových dosiek hrúbky 240 mm ukladaných v spáde na terče z cementovej malty / škvarovým násypom premennej hrúbky 50 – 230 mm, na ktorý sú ukladané pórobetónové dosky hrúbky 150 mm. Na streche sa nachádzajú dymové klapky na odvetranie schodiska, jednotky DVJ na odvetranie bytových jadier, prípadne strojovne výťahov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.

Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: výťahy, ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a  teplonosné prípojky, prípojky studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie výťahu, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.

Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť.

Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe).

 

Byt č. 3 na 1. poschodí:

Popis bytu je pravdepodobný nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie.

Byt sa nachádza v stredovej sekcii domu na 1.p. Byt pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne, záchodu a pravdepodobne pivnice umiestnenej v podzemnom podlaží (suteréne). Celková výmera bytu je  65,80 m2. Byt je pravdepodobne v pôvodnom stave. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka.

Popis konštrukcií v byte:

Technické riešenie bytu je pravdepodobné nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie. V popise je uvažované, že byt je v pôvodnom stave bez modernizácie a rekonštrukcie.

Úpravy vnútorných povrchov sú z pôvodnej tapetovej úpravy. Dvere sú vyhotovené ako rámové s výplňou. Podlahy v byte sú zhotovené v obytných miestnostiach, v ostatných miestnostiach z PVC krytiny. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody ústredného vykurovania k jednotlivým vykurovacím telesám s meračmi spotreby tepla. Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod v byte tvoria, z oceľového potrubia, zhotovené prípojky do kuchyne, kúpeľne a WC s meraním spotreby studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov do zvislých zvodov. Vnútorný plynovod v byte tvorí rozvod zemného plynu s meračom v byte. Teplá úžitková voda je dodávaná centrálne. V kuchyni je plynový sporák a linka s drezovým umývadlom a s vodovodnou batériou. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí plechová vaňa s batériou, umývadlo a, WC misa. Bytové jadro je pôvodné umakartové. V byte sa nachádza odvetrávanie malých miestností lokálnymi ventilátormi, rozvody televízie pod omietkou.

                               

Opis stavu predmetu dražby :

Bytový dom bol daný do užívania v r. 1979. Bytový dom je v dobrom technickom stave, je s pravidelnou údržbou, v roku 2018 bola realizovaná oprava strechy bytového domu. Opotrebenie domu je primerané veku stavby. Byt je pravdepodobne v pôvodnom stave.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk