3 izb. byt Fiľakovo, okres Lučenec, Školská 778/10 Byt

3 izb. byt Fiľakovo, Školská 778/10, Fiľakovo

11 600,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Fiľakovo, obec Fiľakovo, okres: Lučenec, zapísané na LV č. 2834 - čiastočný, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Lučenec pod B12:

  1. byt č. 12, na prízemí, vchod: Školská 10, v bytovom dome s.č. 778, postavenom na pozemku parc. č. 1140,
  2. podiel o veľkosti 7548/110360 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 778, postavenom na pozemku parc. č. 1140

Podiel  1/1

 

Bytový dom s.č. 778 je postavený vo Fiľakove na ulici Školská. Dom má dva vchody a tri nadzemné podlažia (prízemie a  dve poschodia). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty.

Popis bytového domu:

Nosný systém objektu tvoria kolmé steny tradične murovanej konštrukcie zhotovenej z tehlových tvárnic. Stropné konštrukcie sú panelové. Modulová osnova nosných stien je 3750 mm a 3150 mm. Konštrukčná výška je 2850 mm. Objekt je osadený na teréne, pričom sa domová vybavenosť' nachádza na prvom podzemnom podlaží. Na každom podlaží sa nachádzajú dva byty. Bytové domy sú bez osobných výťahov. Základy domu sú z monolitického železobetónu, izolované proti zemnej vlhkosti. Obvodové múry a nosné steny sú murované hr. 25 cm až hr. 40 cm. Deliace priečky sú z priečkoviek hr. 7,5 cm. Stropy sú železobetónové, z prefabrikovaných dosiek. Schodisko je železobetónové, prefabrikované s povrchovou úpravou liatym terazzom. Strecha domu je sedlová s novo strešnou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Povrchy fasád sú pôvodné brizolitové. Vnútorné povrchy spoločných priestorov sú hladké vápenno-cementové omietky, na schodoch a podestách opatrene do výšky 150 cm olejovým náterom. Keramické obklady v spoločných priestoroch nie sú zhotovené. Vchodové dvere sú nové presklené. Ostatné dvere v spoločných priestoroch sú hladké plné, osadené do oceľových zárubní. Podlahy na chodbách a podestách majú na povrchu keramickú dlažbu, v pivnici s pivničnými kobkami jednotlivých bytov, je cementový poter. spoločné priestory nie sú vykurované. Dom nie je napojený na diaľkové vykurovanie z centrálneho zdroja a má vlastnú kotolňu. Bytový dom je napojený na rozvody elektrickej energie, pitnej vody a mestskej kanalizácie. V dome je inštalovaná spoločná televízna anténa, bleskozvod, ďalej sú v dome zrealizované telefónne rozvody a káblová televízia. Dom je napojený na rozvod zemného plynu.

Predmetný byt č. 12 je postavený vo Fiľakove, nachádza sa na ulici Školská vo vchode č.10, v bytovom dome s.č. 778 na prízemí. Byt je trojizbový, bez významnejšej modernizácie a bez významnejších zmien v jeho dispozičnom riešení. Vypočítaná podlahová plocha 74,69m2. Byt pozostáva z troch  izieb, kde  izba č.1 o výmere 18,22 m2, izba č.2 o výmere 19,79 m2  a izba č.3 o výmere 13,10 m2, ďalej z kuchyne  o výmere 9,50 m2, chodby o výmere 3,77 m2, WC o výmere 0,90 m2, kúpeľne o výmere 2,10 m2 a dvoch pivníc. Pivnica č. 1 o výmere 2,62 m2  a pivnica č. 2 o výmere 4,69 m2.

Popis bytu: Pôvodné omietky sú na stenách. Keramické obklady v byte nie sú. V izbách sú pôvodné podlahy prekryté kobercami. V ostatných miestnostiach je na podlahách PVC krytina. Okná v byte sú vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. Vchodové dvere sú plné. Dvere v byte sú hladké, plné alebo čiastočne presklené, osadené do oceľových zárubní. V kuchyni je kuchynská linka so zariaďovacími predmetmi. V bytovom jadre je spojená kúpeľňa s WC. Vaňa v kúpeľni je jednoduchá plechová bez umývadla. Záchodová misa je so zadným splachovaním. V byte sú zrealizovane rozvody pitnej vody, a kanalizácie. TÚV je z lokálneho zdroja v bytovom dome. Prípojky pitnej vody a plynu sú vybavené meračmi spotreby.

Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky, prípojky studenej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.

Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe).

 

Opis stavu predmetu dražby : 

Na základe miestneho šetrenia a na základe dodaných podkladov je možné konštatovať, že na posudzovanej nehnuteľnosti neexistujú viditeľné závady. Stav objektu zodpovedá veku stavby, údržba je priemerná. Bytový dom bol postavený v roku 1963.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk