3 izb. byt Komárno - Ďulov Dvor, Kolož 91 Byt

Komárno, Ďulov Dvor - Kolož 91, Komárno

7 100,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Komárno, obec: KOMÁRNO, okres: Komárno, zapísané na liste vlastníctva LV č. 11016 - čiastočný vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Komárno pod B2:

  1. byt č. 4, na 1.p., vchod: 1, v obytnom dome s.č. 91, postavenom na pozemku parc. č. 12919
  2. podiel o veľkosti 4859/24257 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 91, postavenom na pozemku parc. č. 12919

Podiel  1/1

 

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 91 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6508.

 

Opis predmetu dražby:

Bytový dom s.č. 91, je postavený v Komárne v lokalite Ďulov Dvor, na parcele číslo 12919. Dom má samostatné vchody do každého bytu. Počet bytov v dome je 4. Stavba je prízemná s neobytným podkrovím.

Popis bytového domu

Nosný systém bytového domu tvoria kolmé steny tradične murovanej konštrukcie zhotovenej z keramických tehál. Stropné konštrukcie sú drevené trámové s rovným podhľadom. Objekt je osadený na teréne, bez domovej vybavenosti. Základy domu sú z monolitického železobetónu, bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Obvodové múry a nosné steny sú murované hr. 40 cm. Deliace priečky sú z priečkoviek. Strecha domu je sedlová s pôvodnou keramickou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Povrchy fasád sú zo striekaného brizolitu. Vnútorné povrchy sú hladké vápenno-cementové omietky. Keramické obklady v spoločných priestoroch nie sú zhotovené. Dom nie je napojený na diaľkové vykurovanie z centrálneho zdroja. Bytový dom je napojený na rozvody elektrickej energie, pitnej vody a mestskej kanalizácie.

Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky, prípojky studenej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach.

Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe).

 

Byt č. 4, na 1.p. vchod 1 obytného domu s.č. 91

Popis bytu:

Predmetný byt je trojizbový s výmerou 51,41 a bez rekonštrukcie a bez významnejších zmien v jeho dispozičnom riešení. Pozostáva z troch obytných miestností 1.izba 4,0*5,005-1,6*2,995 = 15,23 m2, 2.izba 1,5*2,885 = 4,33 m2, 3.izba 3,51*3,58 = 12,57 m2 a príslušenstva bytu, ktorým je: chodba 1,35*1,48 = 2,00 m2, kuchyňa 3,505*2,905 = 10,18 m2, kúpeľňa 2,455*1,57 = 3,85 m2, komora 2,24*1,45 = 3,25 m2. Omietky na stenách sú z vápennej omietky. Keramické obklady sú v kuchyni, v priestore kuchynskej linky a v kúpeľni do výšky 180 cm. V izbách sú plávajúce podlahy. V ostatných miestnostiach je na podlahách nová keramická dlažba. Okná v byte sú plastové s izolačným dvojsklom. Vchodové dvere sú plné drevené. Dvere v byte sú hladké, plné alebo čiastočne presklené, osadené do oceľových zárubní. V kuchyni je kuchynská linka so zariaďovacími predmetmi. V kúpeľni je vaňa jednoduchá, osadené umývadlo a záchodová misa typ kombi. V byte sú zrealizovane rozvody pitnej vody, a kanalizácie. TÚV je pripravovaná lokálne v byte. Prípojky pitnej vody a plynu sú vybavené meračmi spotreby. Vykurovanie bytu je riešené cez lokálny kotol radiátormi.

           

Opis stavu predmetu dražby : Stavba je uvažovaná so začiatkom užívania v roku 1930 na základe informácií podaných pri obhliadke. Na stavbe neboli zistené žiadne vykonané rekonštrukčné a modernizačné práce.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk