3 izb. byt Kysucké Nové Mesto, Štúrova 1304/3 Byt

3 izbový byt Kysucké Nové Mesto, Štúrova 1304/3, Kysucké Nové Mesto

62 600,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Kysucké Nové Mesto, obec: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, okres: Kysucké Nové Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 2735 - čiastočný vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Kysucké Nové Mesto pod B23 a B50:

  1. byt č. 38, na 2.p., vchod: 3, v bytovom dome s.č. 1304, postavenom na pozemku parc. č. 545/3,
  2. podiel o veľkosti 705/32756 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 1304, postavenom na pozemku parc. č. 545/3,

Podiel 2 x 1/2 = 1/1

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1304 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 9665.

 

Opis predmetu dražby:

A. Bytový dom súp. č. 1304, je postavený na Štúrovej ulici, v k.ú. Kysucké Nové Mesto. Dom má osem podlaží a podpivničenie. Pôdorys budovy je jednoduchý obdĺžnik. Bytový dom je typizovaný, panelový. Založenie stavby je plošné na základových železobetónových roštoch a železobetónových pilótach. Konštrukčný systém stavby je zo železobetónových, prefabrikovaných zvislých a vodorovných plošných prvkov - panelov vzájomne pospájaných na stavbe. Strecha je rovná a jednoplášťová. Dom má tri vstupy.

Bytový dom má na prízemí miestnosti technickej vybavenosti, sklad bicyklov, miestnosť pre pranie, sušenie, miestnosti s pivničnými kobkami, chodbu a schodisko. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické a teplonosné prípojky a rozvody s uzavieracími ventilmi, šachty na technické zariadenie budov, odpadové potrubia vrátane odbočiek, elektrické rozvody do skríň merania po ističe, osvetlenie spoločných priestorov, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, miestnosť pre bicykle, miestnosť na meranie spotreby vody, elektriny, WC, miestnosť pre upratovačku, sušiareň, mangľovňa, práčovňa, kočikáreň, spoločné televízne antény.

Bytový dom po čiastočnej rekonštrukcii, ktorá spočívala vo výmene vstupných dverí v zádverí, okien v spoločných priestoroch, výmena elektronického vrátnika.

Technický popis spoločných častí a spoločných zariadení: Základy - železobetónové základové pásy so železobetónu, železobetónové pilóty, základová doskou s vodorovnou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie sú plošné, železobetónové, sendvičové panely hr. 300 mm vzájomne pospájané a zmonolitnené betónovou zálievkou. Schodišťové ramená sú prefabrikáty vzájomne spojené s podestou a medzi podestou, ktoré sú monolitické, železobetónové. Deliace konštrukcie sú  priečky zmontovaných prefabrikovaných panelov hr. 150, 125, 115 mm. Vodorovné konštrukcie sú prefabrikované, železobetónové stropné panely vzájomne pospájané na stavbe. Krytina strechy je z natavovaných asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu opravené. Schodisko - prefabrikáty železobetónové. Stupne sú betónové, nalepené PVC, na podestách a na chodbách je PVC. Vnútorná úprava povrchov je vápenno cementová, hladká omietka. Vonkajšia úprava povrchov – pôvodná povrchová úprava. Okná na spoločných priestoroch a na pivniciach sú plastové, zdvojené. Dvere vonkajšie a oddeľujúce zádverie sú plastové, čiastočne zasklené. Ostatné dvere vnútorné sú pôvodné. Na spoločných priestoroch sú plné, hladké kovové a drevené, v oceľovej zárubni. Podlahy v spoločných priestoroch sú a na chodbách sú z PVC a dlaždíc, na lodžiách je položená keramická dlažba. Vykurovanie je nízkotlakové, nútené, napojené na centrálnu sídliskovú kotolňu, vykurovacie telesá sú plechové radiátory, rozvodové potrubie je z oceľových rúr, izolovaných. Elektroinštalácia je to rozvodná sústava 3 NPE a 1 NPE, rozvody pre osvetlenie spoločných priestorov a bytov 230 V, rozvody pre zásuvkový okruh 230 V, rozvod trojfázový k jednotlivým bytom. Dom má bleskozvod. Zdroj teplej vody je centrálna sídlisková kotolňa. Vnútorná kanalizácia je splašková z jednotlivých bytov do odpadového potrubia v šachte TZB a ležatým rozvodom je napojená na kanalizačný zberač. Dažďová kanalizácia je samostatná zo strešných vpusti a zaústená do kanalizačného zberača dažďovej kanalizácie. Rozvod zemného plynu je k jednotlivým bytom. Meranie plynu je na chodbe.

B.  Byt č. 38 na 2.p. trojizbový byt na 2. poschodí  v strednej sekcii. Dispozične byt tvorí chodba, 2x izby, obývacia izba, kúpeľňa, samostatné WC, kuchyňa, lodžia a pivnica v najnižšom podlaží. Rozmery: obývacia izba 4,035*4,745  = 19,15 m2, 1.izba  2,86*4,34 = 12,41 m2, 2.izba 2,795*4,17 = 11,66 m2, kuchyňa 3,535*2,84 = 10,04 m2, predsieň 2,845*2,875 = 8,18 m2, chodba 0,845*2,71 = 2,29 m2, kúpeľňa  1,89*1,70 = 3,21 m2, WC 1,235*0,885 = 1,09 m2. Výmera bytu bez pivnice 68,03 m2. Pivnica -  nesprístupnená plocha prevzatá z dodaných podkladov = 1,57 m2, Loggia 2,55*1,185 = 3,02 m2. Dražený byt spolu: 72,62 m2. Vstupné dvere sú plné osadené v oceľových zárubniach. Okná v byte sú plastové s izolačným dvoj sklom, s interiérovými žalúziami a oplechovaním vonkajších parapetov z hliníkového plechu. Rozvod vody v byte je pre studenú aj teplu vodu z pozinkovaného potrubia. V byte je vyhotovený telefónny rozvod, rozvod káblovej televízie a domáci vrátnik. K bytu prislúcha lodžia prístupná z obývacej izby s orientáciou na juho - východ a pivnica v najnižšom podlaží domu. Pivnica ma všetky steny z panelu a podlaha je z cementového poteru. Byt je v pôvodnom stave. Kuchyňa je odstránená. WC misa je odstránená. V kúpeľni je odstránené umývadlo a batérie. Podlahy v obytných miestnostiach sú z PVC krytiny.

 

Opis stavu predmetu dražby :

Bytový dom bol daný do užívania v r. 1989. Bytový dom je po čiastočnej rekonštrukcii, ktorá spočívala vo výmene vstupných dverí v zádverí, okien v spoločných priestoroch, výmene elektronického vrátnika.

Obytný dom je v dobrom technickom stave, je udržiavaný a s pravidelnou údržbou. Opotrebenie domu je primerané veku stavby. Byt je v pôvodnom stave. Kuchynská linka, umývadlo a batérie v kúpeľni a WC misa sú odstránené.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk