3 izb. byt Nitra, k.ú. Mlynárce, Murániho 34/16 Byt

3 izbový byt Nitra, Mlynárce, Murániho 34/16, Nitra

74 200,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území: Mlynárce, obec: NITRA, okres: Nitra, zapísané na liste vlastníctva č. 7701 - čiastočný vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra pod B57:

  1. byt č. 14, na 7.p., vchod: o.č. 16, v bytovom dome s.č. 34, postavenom na pozemku parc. č. 425/2, parc. č. 425/3, parc. č. 425/4, parc. č. 425/35
  2. podiel o veľkosti 78/4420 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 34, postavenom na pozemku parc. č. 425/2, parc. č. 425/3, parc. č. 425/4, parc. č. 425/35

Podiel  1/1

 

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 34 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 7194

 

Opis predmetu dražby:

 

Bytový dom súpisné číslo 34  sa nachádza  na ulici Murániho v Nitre. Dom má jedno podzemné podlažie (suterén) a osem nadzemných podlaží (prízemie a  sedem poschodí). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 4 vchody.

Bytový dom súpisné číslo 34 je postavený na pozemku svahovitého charakteru na parcele číslo 425/2; 425/3; 425/4, 425/35 v katastrálnom území Mlynárce v časti Klokočina v obytnej časti s bytovými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby a s budovami školy a nemocnice, výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti bytového domu sa nachádza kompletná občianska vybavenosť.

Dostupnosť železničnej stanice Nitra je do 15 min. peši. Dostupnosť na rýchlostnú cestu R1 je do 2 km. Základná obchodná sieť a služby sú dostupné. Základná zdravotná starostlivosť (ambulancie, fakultná nemocnica), školy (základné, stredné, univerzitné) sú dostupné.

Bytový dom je panelovej stavebnej sústavy P1.15 a realizoval sa podľa typových podkladov.

Konštrukcie bytového domu sú v pôvodnom stave bez modernizácie a bez rekonštrukcie. Základy domu sú doskové základové pásy z prostého betónu. Zvislé nosné steny sú zo železobetónové dielce hrúbky 150 mm výšky 2 650 mm. Dielce sú plné alebo s otvormi na osadenie zárubní. Priečky sú z betónových dielcov hrúbky 80 mm s úpravou ostenia pre dodatočne montovateľnú zárubňu. Obvodový plášť v priečelí (hrúbky 300 mm) je vytvorený zo pórobetónových panelov. Je predsadený pred priečne nosné steny a ukladaný na oceľové konzoly privarené k nosnej konštrukcii. Štítové steny tvoria predsadené pórobetónové panely hrúbky 300 mm. Vodorovné konštrukcie - stropné konštrukcie sú zo železobetónových dielcov hrúbky 150 mm. Použitá kvalita betónu je B III. Schodištia sú dvojramenné železobetónové prefabrikované s finálnou povrchovou úpravou TERACO so šírkou ramena 1 280 mm a šírka zrkadla je 250mm. Schodište je oddelené od bytových priestorov železobetónovými stenami hrúbky 250 mm. Výťahová šachta sa nachádza v priestorovej železobetónovej krabici s výstupom na medzipodestách. Strecha je jednoplášťová plochá konštrukcia. Tepelnoizolačná vrstva strechy je vytvorená z pórobetónových dosiek hrúbky 240 mm ukladaných v spáde na terče z cementovej malty / škvarovým násypom premennej hrúbky 50 – 230 mm, na ktorý sú ukladané pórobetónové dosky hrúbky 150 mm. Na streche sa nachádzajú dymové klapky na odvetranie schodiska, jednotky DVJ na odvetranie bytových jadier, prípadne strojovne výťahov. Klampiarske konštrukcie - pozinkovaný plech. Podlahy v spoločných priestoroch sú nulové s nášľapnou vrstvou z PVC.

 

Popis bytu, konštrukcií v byte a jeho technické riešenie je pravdepodobné, nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie. V popise je uvažované, že byt je v pôvodnom stave bez modernizácie a rekonštrukcie.

 

Byt č. 14 sa nachádza v stredovej sekcii domu na 7.p. Byt pozostáva z troch izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne, záchodu a pivnice umiestnenej v podzemnom podlaží (suteréne). Byt je pravdepodobne v pôvodnom stave. Podlahová plocha bytu s príslušenstvom je 78,00 m2.

Úpravy vnútorných povrchov sú z novej omietky. Dvere sú vyhotovené ako rámové s výplňou. Okná sú pôvodné drevené. Podlahy v byte sú zhotovené v obytných miestnostiach z veľkoplošných parkiet a v ostatných miestnostiach z keramickej dlažby. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody ústredného vykurovania k jednotlivým vykurovacím telesám s meračmi spotreby tepla. Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod v byte tvorí z plastového potrubia zhotovené prípojky do kuchyne, kúpeľne a WC s meraním spotreby studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov do zvislých zvodov. Vnútorný plynovod v byte tvorí rozvod zemného plynu s meračom v byte. Teplá úžitková voda je dodávaná centrálne. V kuchyni je plynový sporák a linka s drezovým umývadlom a s vodovodnou batériou. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí vaňa s batériou, umývadlo a, WC misa. Bytové jadro je v štandardnom prevedení. V byte sa nachádza odvetrávanie malých miestností lokálnymi ventilátormi, rozvody televízie pod omietkou.

 

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka.

 

Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: výťahy, ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a  teplonosné prípojky, prípojky studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie výťahu, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.

Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť.

Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe).

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele78/4420.

 

Opis stavu predmetu dražby :  Bytový dom má primeranú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1992 na základe predloženého potvrdenia. Dom nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu. Byt je v pôvodnom stave. Vlastníkom bytu je navrhovateľ dražby.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk