3 izb. byt Nitra - Petzvalova 38 Byt

Nitra, Petzvalova 38, Petzvalova 38 550,551/38, Nitra

75 800,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území:  Nitra, obec: NITRA, okres: Nitra, zapísané na liste vlastníctva č. 5133 - čiastočný vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra pod B113 a B191:

  1. byt č. 9, na 5.p., vchod: o.č. 38, v bytovom dome s.č. 550, 551, postavenom na pozemku parc. č. 7261/28, parc. č. 7261/29, parc. č. 7261/30, parc. č. 7261/31, parc. č. 7261/32, parc. č. 7261/33, parc. č. 7261/34, parc. č. 7261/25, parc. č. 7261/26, parc. č. 7261/27,
  2. podiel o veľkosti 63/11324 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 550, 551, postavenom na pozemku parc. č. 7261/28, parc. č. 7261/29, parc. č. 7261/30, parc. č. 7261/31, parc. č. 7261/32, parc. č. 7261/33, parc. č. 7261/34, parc. č. 7261/25, parc. č. 7261/26, parc. č. 7261/27,

Podiel 2 x 1/2 = 1/1

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 550 a 551 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3681.

      

Opis predmetu dražby:

Bytový dom s.č. 550, 551,je postavený na ulici Petzvalovej v Nitre. Dispozične dom má jedno podzemné podlažie (suterén) a osem nadzemných podlaží (prízemie a  sedem poschodí). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 4 vchody. Bytový dom sa nachádza v časti Klokočina v obytnej časti s bytovými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby a s budovami školy a nemocnice výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti bytového domu sa nachádza kompletná občianska vybavenosť.

Dostupnosť železničnej stanice Nitra je do 15 min. peši. Dostupnosť na rýchlostnú cestu R1 je do 4 km. Dostupnosť leteckej je v rámci mesta Nitra. Dostupnosť miestnych úradov je do 5 min. Základná obchodná sieť a služby sú dostupné. Základná zdravotná starostlivosť (ambulancie, fakultná nemocnica), školy (základné, stredné, univerzitné) sú dostupné. Samotná nehnuteľnosť sa nachádza na pozemku rovinatého s dostupnosťou po verejnej komunikácii s možnosťou priameho vstupu z ulice Petzvalova.

 

Technické riešenie. Bytové domy je panelovej stavebnej sústavy P1.15 je priestorová sústava nosných plošných dielcov, ktorých styky a spoje majú rôznu statickú účinnosť. Bytový dom P1.15 majú uzavretý priestorový nosný systém zložený z priečnych a pozdĺžnych nosných stien. Modulová osnova nosných stien je 3 000 a 4 200 mm. Konštrukčná výška podlaží je 2 800 mm. Bytové domy sa v danom konštrukčnom systéme realizovali v rokoch 1980 – 1992.

Spoločné časti domu:

Základy domu sú doskové základové pásy z prostého betónu. Zvislé nosné steny sú zo železobetónové dielce hrúbky 150 mm výšky 2 650 mm. Použitý bol betón B III. Dielce sú plné alebo s otvormi na osadenie zárubní. Priečky sú z betónových dielcov hrúbky 80 mm s úpravou ostenia pre dodatočne montovateľnú zárubeň. Kvalita betónu priečok je B III. Obvodový plášť v priečelí (hrúbky 300 mm) je vytvorený zo pórobetónových panelov. Je predsadený pred priečne nosné steny a ukladaný na oceľové konzoly privarené k nosnej konštrukcii. Štítové steny tvoria predsadené pórobetónové panely hrúbky 300 mm. Vodorovné konštrukcie - stropné konštrukcie sú zo železobetónových dielcov hrúbky 150 mm. Použitá kvalita betónu je B III. Schodištia sú dvojramenné železobetónové prefabrikované s finálnou povrchovou úpravou TERACO so šírkou ramena 1 280 mm a šírka zrkadla je 250mm. Kvalita betónu prvkov schodišťa je B III. Schodište je oddelené od bytových priestorov železobetónovými stenami hrúbky 250 mm. Výťahová šachta sa nachádza v priestorovej železobetónovej krabici s výstupom na medzipodestách. Strecha je jednoplášťová plochá konštrukcia. Tepelnoizolačná vrstva strechy je vytvorená z pórobetónových dosiek hrúbky 240 mm ukladaných v spáde na terče z cementovej malty / škvarovým násypom premennej hrúbky 50 – 230 mm, na ktorý sú ukladané pórobetónové dosky hrúbky 150 mm. Na streche sa nachádzajú dymové klapky na odvetranie schodiska, jednotky DVJ na odvetranie bytových jadier, prípadne strojovne výťahov.Klampiarske konštrukcie - pozinkovaný plech. Podlahy v spoločných priestoroch sú nulové s nášľapnou vrstvou z PVC.

 

Byt č. 9 sa nachádza na 5.p v stredovej sekcii domu. Byt pozostáva z troch izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne, záchodu bez pivnice. o celkovej výmere 59,26 m2. Byt má loggiu o výmere 3,21 m2.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka.

Popis konštrukcií v byte: Úpravy vnútorných povrchov sú z novej omietky. Dvere sú vyhotovené ako rámové s výplňou. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy v byte sú zhotovené v obytných miestnostiach z veľkoplošných parkiet a v ostatných miestnostiach z keramickej dlažby. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody ústredného vykurovania k jednotlivým vykurovacim telesám s meračmi spotreby tepla. Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod v byte tvorí z plastového potrubia zhotovené prípojky do kuchyne, kúpeľne a WC s meraním spotreby studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov do zvislých zvodov. Vnútorný plynovod v byte tvorí rozvod zemného plynu s meračom v byte. Teplá úžitková voda je dodávaná centrálne. V kuchyni je plynový sporák a linka s drezovým umývadlom a s vodovodnou batériou. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí plastová vaňa s batériou, umývadlo a, WC misa. Bytové jadro je v novovymurované v štandardnom prevedení. V byte sa nachádza odvetrávanie malých miestností lokálnymi ventilátormi, rozvody televízie pod omietkou.

Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: výťahy, ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a  teplonosné prípojky, prípojky studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie výťahu, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.

Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť.

Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe).

 

Opis stavu predmetu dražby :  Bytový dom bol daný do užívania 01.06.1986, opotrebenie je primerané veku stavby. Byt ani bytový dom nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk