3 izb. byt Skalica, Záhradná 2000/5 Byt

Skalica, Záhradná 2000/5, 90901 Skalica

61 000,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. . Skalica, obec: SKALICA, okres: Skalica, zapísané na LV vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Skalica a to:

LV č. 6571 – čiastočný, pod B21 :

  1. byt č. 21, na 2.p., vchod: 5, v bytovom dome s.č. 2000, postavenom na pozemku parc. č. 2976/8, parc. č. 2976/12, parc. č. 2976/13, 
  2. podiel o veľkosti 2102/100000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 2000, postavenom na pozemku parc. č. 2976/8, parc. č. 2976/12, parc. č. 2976/13,

LV č. 7039 – čiastočný, pod B25

  1. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2102/100000 k pozemkom:

parcela registra „C“ KN, parc. č.: 2976/8, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 189m²

parcela registra „C“ KN, parc. č.: 2976/12, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 188m²

parcela registra „C“ KN, parc. č.: 2976/13, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 185m²

Podiel  1/1

 

Opis predmetu dražby:

Bytový dom s.č. 2000, je postavený na ulici Záhradná v meste Skalica. Dom má jedno podzemné podlažie (suterén) a osem nadzemných podlaží (prízemie a  sedem poschodí). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 3 vchody.

Je to panelový konštrukčný systém T 06B a realizoval sa podľa typových podkladov „T06 B scelovaný obvodový plášť pórobetónový s kompletizovanými prvkami. Nosný systém kde sa dva navzájom kolmé priečne nosné systémy krížia. Modulová osnova nosných stien je 3 600 mm. Konštrukčná výška podlaží je 2 800 mm. Bytové domy sa v danom konštrukčnom systéme realizovali v rokoch 1970 – 1985.

Základy domu sú doskové základové pásy z prostého betónu. Zvislé konštrukcie – nosné steny sú zo železobetónových dielcov hrúbky 150 mm výšky 2 650 mm skladobných šírok 2 400, 3 450, 3 600 a 4 800 mm. Použitý bol betón B 250. Pre vzájomné spojenie mali dielce pred montážou vo všetkých rohoch obnaženú výstuž. Dielce sú plné alebo s otvormi na osadenie zárubní. Priečky sú z betónových panely prichytené k stropom a k nosným stenám príchytkami z betonárskej ocele. Štítové steny sú dvojvrstvovej konštrukcie s vnútornou železobetónovou nosnou stenou hrúbky 140 mm a obkladom z pórobetónových panelov hrúbky 240 mm. Medzi nimi je vzduchová medzera šírky 15 mm. Vodorovné konštrukcie - stropné konštrukcie sú zo železobetónových dielcov hrúbky 140 a 150 mm. Použitá kvalita betónu je B 250. Strop nad suterénom je z vrstvených panelov vytvorených zo 150 mm železobetónovej vrstvy, tepelnoizolačnej vrstvy z penového polystyrénu hrúbky 20 mm a cementového poteru hrúbky 30 mm. Po obvode stropných panelov sú drážky pre rozvod elektroinštalácie. Stropné konštrukcie sú povrchovo upravené stierkou s maľbou / štukovou omietkou. Schodištia sú dvojramenné železobetónové prefabrikované s finálnou povrchovou úpravou TERACO. Schodište je oddelené od bytových priestorov železobetónovými stenami hrúbky 250 mm. Výťahová šachta sa nachádza v zrkadle schodišťa. Strecha je jednoplášťová plochá konštrukcia. Tepelnoizolačná vrstva strechy je vytvorená z pórobetónových dosiek hrúbky 240 mm ukladaných v spáde na terče z cementovej malty / škvarovým násypom premennej hrúbky 50 – 230 mm, na ktorý sú ukladané pórobetónové dosky hrúbky 150 mm. Na streche sa nachádzajú dymové klapky na odvetranie schodiska, jednotky DVJ na odvetranie bytových jadier, prípadne strojovne výťahov Klampiarske konštrukcie - pozinkovaný plech.

Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými dielcov hrúbky 60 mm s úpravou ostenia pre dodatočne montovateľnú zárubeň. Kvalita betónu priečok je B 250. Obvodový plášť v priečelí (hrúbky 240 mm) je vytvorený zo pórobetónových panelov. Je predsadený pred priečne nosné steny a ukladaný na konzoly privarené k nosnej konštrukcii. Na zachytenie vodorovných síl sú obvodové zariadeniami bytového domu sú najmä: výťahy, ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a  teplonosné prípojky, prípojky studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie výťahu, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.

Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť.

Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe)

Byt č. 21 sa nachádza na v stredovej sekcii domu na 2.poschodí. Byt pozostáva z troch izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne, záchodu a pivnice umiestnenej v podzemnom podlaží (suteréne). Byt je pravdepodobne v pôvodnom stave. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka.

 Popis bytu je pravdepodobný nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie. Takisto aj popis konštrukcií v byte a jeho  technické riešenie bytu je len pravdepodobné nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie. V popise je uvažované, že byt je v pôvodnom stave bez modernizácie a rekonštrukcie.

Úpravy vnútorných povrchov sú z novej omietky. Dvere sú vyhotovené ako rámové s výplňou. Podlahy v byte sú zhotovené v obytných miestnostiach z parkiet a v ostatných miestnostiach z PVC krytiny. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody ústredného vykurovania k jednotlivým vykurovacím telesám s meračmi spotreby tepla. Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod v byte tvorí z oceľového potrubia zhotovené prípojky do kuchyne, kúpeľne a WC s meraním spotreby studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov do zvislých zvodov. Vnútorný plynovod v byte tvorí rozvod zemného plynu s meračom v byte. Teplá úžitková voda je dodávaná centrálne. V kuchyni je plynový sporák a linka s drezovým umývadlom a s vodovodnou batériou. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí plechová vaňa s batériou, umývadlo a, WC misa. Bytové jadro je pôvodné umakartové. V byte sa nachádza odvetrávanie malých miestností lokálnymi ventilátormi, rozvody televízie pod omietkou. Byt dispozične pozostáva z Izba o rozmeroch 2,98*3,46m, a výmere 10,31m2, Obýv.Izba o rozmeroch 6,08*3,51m, a výmere 21,34m2, Izba o rozmeroch 3,6*3,51m, a výmere 12,64m2, Kuchyňa o rozmeroch 2,9*3,48m, a výmere 10,09m2, Chodba o rozmeroch 1,89*3,46+0,87*1,88m, a výmere 8,18m2, Kúpeľňa o rozmeroch 1,59*1,75m, a výmere 2,78m2, WC o rozmeroch 0,89*1,05m, a výmere 0,93m2, Komora o rozmeroch 1,71*3,48+1,12*1,72m, a výmere 7,88m2,. Výmera bytu bez pivnice je 74,15m2, pivnica nezameraná, Balkón - nezameraný.

Pozemky evidované na liste vlastníctva číslo 6571. Jedná sa o:

-parcelné číslo 2976/8 o výmere 189 m2 ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.

-parcelné číslo 2976/12 o výmere 188 m2 ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.

-parcelné číslo 2976/13 o výmere 185 m2 ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

 

Opis stavu predmetu dražby :

Stavba je uvažovaná so začiatkom užívania v roku 1985 na základe údajov z energetického certifikátu. Na stavbe boli vykonané rekonštrukčné a modernizačné práce do roku 2016 podľa údajov z energetického certifikátu

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk