3 izbový byt Levice, Hlboká 3068/26 Byt

Levice, Hlboká 3068/26, Levice

41 800,00 €

Popis predmetu

Predmet dražby:  Nehnuteľnosť nachádzajúce sa v k.ú. Levice, obec: LEVICE, okres: Levice, zapísané na LV č. 7538- čiastočný, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice pod B1:

  1. byt č. 4, na 1.p., vchod: 26, s.č. 3068 - bytový dom, postavený na pozemku parc. č. 6896/20
  2. podiel o veľkosti 5927/321870 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a príslušenstve domu súp. č. 3068, postavenom na pozemku parc. č. 6896/20,
  3. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5927/321870 k pozemku parcela registra „C“ KN, parc. č.: 6896/20, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 573m²

Podiel   1/1

 

Opis predmetu dražby:

Bytový dom číslo súpisné 3068 je postavený na ulici Hlboká v Leviciach.

Dispozične: Dom má jedno podzemné podlažie (suterén) a osem nadzemných podlaží (prízemie a  sedem poschodí). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 3 vchody.

Bytové domy stavebnej panelovej sústavy P1.15 sa realizovali podľa typových podkladov „Unifikovaná malorozponová stavebná sústava P1.14/15 BA". Stavebná sústava P1.15 je priestorová sústava nosných plošných dielcov, ktorých styky a spoje majú rôznu statickú účinnosť. Bytový dom P1.15 majú uzavretý priestorový nosný systém zložený z priečnych a pozdĺžnych nosných stien. Modulová osnova nosných stien je 3 000 a 4 200 mm. Konštrukčná výška podlaží je 2 800 mm. Bytové domy sa v danom konštrukčnom systéme realizovali v rokoch 1980 – 1992.

Technické riešenie:

Základy domu sú doskové základové pásy z prostého betónu. Zvislé nosné steny sú zo železobetónové dielce hrúbky 150 mm výšky 2 650 mm. Použitý bol betón B III. Dielce sú plné alebo s otvormi na osadenie zárubní. Priečky sú z betónových dielcov hrúbky 80 mm s úpravou ostenia pre dodatočne montovateľnú zárubeň. Kvalita betónu priečok je B III. Obvodový plášť v priečelí (hrúbky 300 mm) je vytvorený zo pórobetónových panelov. Je predsadený pred priečne nosné steny a ukladaný na oceľové konzoly privarené k nosnej konštrukcii. Štítové steny tvoria predsadené pórobetónové panely hrúbky 300 mm. Vodorovné konštrukcie - stropné konštrukcie sú zo železobetónových dielcov hrúbky 150 mm. Použitá kvalita betónu je B III. Schodištia sú dvojramenné železobetónové prefabrikované s finálnou povrchovou úpravou TERACO so šírkou ramena 1 280 mm a šírka zrkadla je 250mm. Kvalita betónu prvkov schodišťa je B III. Schodište je oddelené od bytových priestorov železobetónovými stenami hrúbky 250 mm. Výťahová šachta sa nachádza v priestorovej železobetónovej krabici s výstupom na medzipodestách. Strecha je jednoplášťová plochá konštrukcia. Tepelnoizolačná vrstva strechy je vytvorená z pórobetónových dosiek hrúbky 240 mm ukladaných v spáde na terče z cementovej malty / škvarovým násypom premennej hrúbky 50 – 230 mm, na ktorý sú ukladané pórobetónové dosky hrúbky 150 mm. Na streche sa nachádzajú dymové klapky na odvetranie schodiska, jednotky DVJ na odvetranie bytových jadier, prípadne strojovne výťahov. Klampiarske konštrukcie - pozinkovaný plech. Podlahy v spoločných priestoroch sú nulové s nášľapnou vrstvou z PVC.

 

Byt č. 4 na 1.poschodí (59,27 m² + loggia 3,67m²) :

Popis bytu je pravdepodobný nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie.

Byt sa nachádza na v krajnej sekcii domu na 1.poschodí. Byt pozostáva z troch izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne, záchodu. Byt je pravdepodobne v pôvodnom stave. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka.

Popis konštrukcií v byte:

Technické riešenie bytu je pravdepodobné nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie. V popise je uvažované, že byt je v pôvodnom stave bez modernizácie a rekonštrukcie.

Úpravy vnútorných povrchov sú z pôvodnej omietky. Dvere sú vyhotovené ako rámové s výplňou. Podlahy v byte sú zhotovené v obytných miestnostiach z veľkoplošných parkiet a v ostatných miestnostiach z PVC krytiny. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody ústredného vykurovania k jednotlivým vykurovacím telesám s meračmi spotreby tepla. Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod v byte tvorí z plastového potrubia zhotovené prípojky do kuchyne, kúpeľne a WC s meraním spotreby studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov do zvislých zvodov. Vnútorný plynovod v byte tvorí rozvod zemného plynu s meračom v byte. Teplá úžitková voda je dodávaná centrálne. V kuchyni je plynový sporák a linka s drezovým umývadlom a s vodovodnou batériou. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí plechová vaňa s batériou, umývadlo a, WC misa. Bytové jadro je pôvodné v štandardnom prevedení. V byte sa nachádza odvetrávanie malých miestností lokálnymi ventilátormi, rozvody televízie pod omietkou.

Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: výťahy, ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a  teplonosné prípojky, prípojky studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie výťahu, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.

Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť.

Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe).

                               

Opis stavu predmetu dražby :

Bytový dom bol postavený v roku 1989. Bytový dom je v dobrom  technickom stave, je s pravidelnou údržbou. Opotrebenie domu je primerané veku stavby. Byt je pravdepodobne v pôvodnom stave.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk