3izbový byt Nitra, Chrenová !!!!!!!UPUSTENÉ!!!!!! Byt

Nitra, Chrenová, Javorová s.č. 639, 640, Javorová 639/11, Nitra

95 400,00 €

Popis predmetu

Od dražby bolo upustené.

Nehnuteľnosť , nachádzajúcu sa v katastrálnom území:  Chrenová, obec: NITRA, okres: Nitra, zapísané na LV č. 1472 - čiastočný, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra pod B73, B82, B83 a to:

  1. byt č. 2, na 1.p., vchod: o.č. 11, s.č. 639, bytový dom na Javorová 639, s.č. 640, postavený na pozemku  parc. č. 892/1, 892/2, 892/3, 892/4, 891/1, 891/2
  2. podiel o veľkosti 82/4461 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve súp. č. 639, s.č. 640, postavenom na pozemku parc. č. 892/1, 892/2, 892/3, 892/4, 891/1, 891/2
  3. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 82/4461 k pozemkom parcela registra „C“ KN, parc. č.: 891/1, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 257m², parc. č.: 891/2, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 230m², parc. č.: 892/1, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229m², parc. č.: 892/2, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 225m², parc. č.: 892/3, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 228m², parc. č.: 892/4, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 259m²

Podiel  2/3 + 1/6 + 1/6 (spolu 1/1)

 

Bytový dom s.č. 639, s.č. 640 je postavený na ulici Javorová na sídlisku Chrenová v meste Nitra. Bytový dom je typizovaný panelový, má 4 nadzemné podlažia a suterén. Strecha je plochá, krytinu tvoria natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je nástreková zateplená nová,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody  sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu dlaždenú,  výťah nie je osadený, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na nových vchodových dverách.

Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

 Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú:  STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave.

V blízkosti bytového domu sa nachádza kompletná občianska vybavenosť. Dostupnosť železničnej stanice Nitra je do 15 min. peši. Dostupnosť na rýchlostnú cestu R1 je do 4 km. Dostupnosť leteckej je v rámci mesta Nitra a sídliska. Dostupnosť miestnych úradov je do 5 min. Základná obchodná sieť a služby sú dostupné. Základná zdravotná starostlivosť (ambulancie, fakultná nemocnica), školy (základné, stredné, univerzitné) sú dostupné. Samotná nehnuteľnosť sa nachádza na pozemku rovinatého s dostupnosťou po verejnej komunikácii s možnosťou priameho vstupu z ulice Javorová.

Byt č. 2 sa nachádza na 1.p vo vchode č.11  súp. č. 639. Jedná sa o trojizbový byt s príslušenstvom (kuchyňa, kúpeľňa,  WC, predsieň, špajza, komora)  sa nachádza na prízemí bytového domu súpisného čísla 639, 640 na parc.č. 891/1, 891/2, 892/1, 892/2, 892/3, 892/4,  ulica Javorová v Nitre, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku 82/4461. Výmery jednotlivých miestností: Izba o výmere 20,18 m2, 2. izba o výmere 14,28 m2, obývacia izba o výmere 20,70 m2, kuchyňa o výmere 10,21 m2, komora o výmere 1,17 m2, kúpeľňa o výmere 4,19 m2, WC o výmere 1,22 m2, predsieň o výmere 5,83 m2, šatňa o výmere 3,22 m2, pivnica o výmere 1,00 m2. Vypočítaná podlahová plocha bez balkóna je 82,00 m2.

Nakoľko byt vlastníci nesprístupnili na vykonanie znaleckej obhliadky, popis bytu je vyhotovený ako predpokladané vybavenie bytu a nemusí sa zhodovať so skutočným vyhotovením. V znaleckom posudku znalec postupoval podľa znenia zákona o dobrovoľných dražbách - vyhotovenie z dostupných podkladov.

Byt je podľa vyjadrení susedov v pôvodnom stave, čo je vyjadrené v koeficiente vybavenosti bytu.  Steny majú vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené plné a presklené, okná plastové s vnútornými žalúziami,  podlahy obytných miestností PVC, v predsieni a sociálnom zázemí je PVC, v kuchyni je PVC. Kuchynská linka je na báze dreva , šporák je  plynový bez digestora, drez je nerezový s nerezovou výtokovou armatúrou, keramický obklad je vedľa sporáku.. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo, výtoková armatúra je nerezová páková.  Záchod je splachovací bez umývadla. Jadro je pôvodné. Elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody sú diaľkové centrálne, merané, radiátory sú panelové. V byte  je prevádzaná údržba, je v primeranom technickom stave.

 

Opis stavu predmetu dražby Bytový dom bol daný do užívania podľa zistenia v roku 1971, opotrebenie je primerané veku stavby. 

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk