byt Iňa 55/55, okres Levice - UPUSTENÉ!!!!!! Byt

byt Iňa 55/55, okres Levice, Iňa 55/55, Iňa

19 600,00 €

Popis predmetu

Od dražby bolo upustené

Nehnuteľnosť nachádzajúce sa v k.ú. Iňa, obec: IŇA, okres: Levice, zapísané na LV č. 493- čiastočný, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice pod B6 a B11:

  1. byt č. 6, na 2.p., vchod: 55, s.č. 55 - bytový dom - šesťbytovka, postavený na pozemku parc. č. 100/5
  2. podiel o veľkosti 8503/51416 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a príslušenstve domu súp. č. 55, postavenom na pozemku parc. č. 100/5,
  3. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8503/51416 k pozemku parcela registra „C“ KN, parc. č.: 100/5, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 298m², parcela registra „C“ KN, parc. č.: 100/7, Druh pozemku: ostatná plocha o výmere 1153m²

Podiel  2 x 1/2

 

Opis predmetu dražby:

Bytový dom číslo súpisné 55, je postavený v obci Iňa. Dom má tri nadzemné podlažia (prízemie a  dve poschodia). Na prízemí sa nachádza vstup, garáže a pivničné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 4 vchody.

Technické riešenie domu:

Jedná sa o panelový konštrukčný systém T 06B ktorý sa realizoval podľa typových podkladov „T06 B scelovaný obvodový plášť pórobetónový s kompletizovanými prvkami. Nosný systém v bodových domoch sa dva navzájom kolmé priečne nosné systémy krížia. Modulová osnova nosných stien je 3 600 mm. Konštrukčná výška podlaží je 2 800 mm.

Bytové domy sa v danom konštrukčnom systéme realizovali v rokoch 1970 – 1983.

Spoločné časti domu:

Základy domu sú doskové základové pásy z prostého betónu. Zvislé konštrukcie – nosné steny sú zo železobetónových dielcov hrúbky 150 mm výšky 2 650 mm skladobných šírok 2 400, 3 450, 3 600 a 4 800 mm. Použitý bol betón B 250. Pre vzájomné spojenie mali dielce pred montážou vo všetkých rohoch obnaženú výstuž. Dielce sú plné alebo s otvormi na osadenie zárubní. Priečky sú z betónových dielcov hrúbky 60 mm s úpravou ostenia pre dodatočne montovateľnú zárubeň. Kvalita betónu priečok je B 250. Obvodový plášť v priečelí (hrúbky 240 mm) je vytvorený zo pórobetónových panelov. Je predsadený pred priečne nosné steny a ukladaný na konzoly privarené k nosnej konštrukcii. Na zachytenie vodorovných síl sú obvodové panely prichytené k stropom a k nosným stenám príchytkami z betonárskej ocele. Štítové steny sú dvojvrstvovej konštrukcie s vnútornou železobetónovou nosnou stenou hrúbky 140 mm a obkladom z pórobetónových panelov hrúbky 240 mm. Medzi nimi je vzduchová medzera šírky 15 mm. Vodorovné konštrukcie - stropné konštrukcie sú zo železobetónových dielcov hrúbky 140 a 150 mm. Použitá kvalita betónu je B 250. Strop nad suterénom je z vrstvených panelov vytvorených zo 150 mm železobetónovej vrstvy, tepelnoizolačnej vrstvy z penového polystyrénu hrúbky 20 mm a cementového poteru hrúbky 30 mm. Po obvode stropných panelov sú drážky pre rozvod elektroinštalácie. Stropné konštrukcie sú povrchovo upravené stierkou s maľbou / štukovou omietkou. Schodištia sú dvojramenné železobetónové prefabrikované s finálnou povrchovou úpravou TERACO. Kvalita betónu prvkov schodišťa je B 250. Schodište je oddelené od bytových priestorov železobetónovými stenami hrúbky 250 mm. Strecha je jednoplášťová plochá konštrukcia. Tepelnoizolačná vrstva strechy je vytvorená z pórobetónových dosiek hrúbky 240 mm ukladaných v spáde na terče z cementovej malty / škvarovým násypom premennej hrúbky 50 – 230 mm, na ktorý sú ukladané pórobetónové dosky hrúbky 150 mm. Na streche sa nachádzajú dymové klapky na odvetranie schodiska, jednotky DVJ na odvetranie bytových jadier. Klampiarske konštrukcie - pozinkovaný plech.

Byt č. 6,  byt sa nachádza na v krajnej sekcii domu na 2.poschodí. Byt je pravdepodobne v pôvodnom stave. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka

Znalecký posudok je vypracovaný bez sprístupnenia nehnuteľnosti. Vypracovanie znaleckého posudku bolo vykonané na základe § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. zákona o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, kde je uvedené: "Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii." . Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov a preto môže byť skutočnosť rozdielna a nemusí zohľadňovať stav aktuálny nehnuteľnosti. Na vypracovanie znaleckého posudku odzrkadľujúci skutočný stav nehnuteľnosti je potrebné sprístupniť nehnuteľnosť na vykonanie znaleckej obhliadky a predloženie všetkých aktuálnych podkladov.

Popis konštrukcií v byte:

Popis technického riešenia bytu je pravdepodobné nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie. V popise je uvažované, že byt je v pôvodnom stave bez modernizácie a rekonštrukcie.

Vypočítaná podlahová plocha je určená z podielového zlomku z listu vlastníctva o výmere 85,03 m². Úpravy vnútorných povrchov sú z pôvodnej omietky. Dvere sú vyhotovené ako rámové s výplňou. Podlahy v byte sú zhotovené v obytných miestnostiach z parkiet a v ostatných miestnostiach z PVC krytiny. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody ústredného vykurovania k jednotlivým vykurovacím telesám s meračmi spotreby tepla. Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod v byte tvorí z oceľového potrubia zhotovené prípojky do kuchyne, kúpeľne a WC s meraním spotreby studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov do zvislých zvodov. Vnútorný plynovod v byte tvorí rozvod zemného plynu s meračom v byte. Teplá úžitková voda je dodávaná centrálne. V kuchyni je plynový sporák a linka s drezovým umývadlom a s vodovodnou batériou. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí plechová vaňa s batériou, umývadlo a, WC misa. Bytové jadro je pôvodné umakartové. V byte sa nachádza odvetrávanie malých miestností lokálnymi ventilátormi, rozvody televízie pod omietkou.

Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a  teplonosné prípojky, prípojky studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.

Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť.

Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe)

Opis stavu predmetu dražby :

Bytový dom bol daný do užívania 24.2.1984. Bytový dom je v dobrom  technickom stave, je s pravidelnou údržbou. Opotrebenie domu je primerané veku stavby. Byt je pravdepodobne v pôvodnom stave.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk