Byt v Dunajskej Strede Byt

Komenského 1214/5, Dunajská Streda

44 200,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Dunajská Streda, obec: DUNAJSKÁ STREDA, okres: Dunajská Streda, zapísané na liste vlastníctva č. 4411 - čiastočný vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda pod B34:

  1. byt č. 23, na 4.p., vchod: o.č. 5, v bytovom dome s.č. 1214, postavenom na pozemku parc. č. 135/1, parc. č. 135/2, parc. č. 135/3, parc. č. 135/4, parc. č. 135/5, parc. č. 135/7
  2. podiel o veľkosti 50/2974 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 1214, postavenom na pozemku parc. č. 135/1, parc. č. 135/2, parc. č. 135/3, parc. č. 135/4, parc. č. 135/5, parc. č. 135/7

Podiel  1/1

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 1214 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5441

 

Opis predmetu dražby:

Bytový  dom súpisné číslo 1214 bytový dom sa nachádza v okresnom meste Dunajská Streda v rovnomennom katastrálnom území na Komenského ulici v centre mesta Dunajská Streda a spolu s pozemkami je komunikačne a pre dopravnú obsluhu prístupný cez sieť komunikácií. Napojenie na verejnú dopravu je dobré (prímestské a diaľkové spoje, železničná doprava a taxi služba). Priľahlé parkoviská zabezpečujú možnosť parkovania v blízkosti bytového domu. Pozemky parcelné číslo 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 135/5 a 135/7 nie sú vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Do užívania bol daný v roku 1961, má pôdorysný tvar písmena „L“, päť vchodov, jedno podzemné podlažie a štyri nadzemné podlažia, v podzemnom podlaží sú pivničné priestory, v nadzemných podlažiach sú byty, v roku 2014 bola vykonaná rekonštrukcia domu. Dom má 5 vchodov, v ktorých sa nachádza 57 bytov a 3 nebytové priestory.

Popis bytového domu

Jedná sa o bytové domy tradične murovaná, základy sú železobetónové pásy s hydroizoláciou, strecha je valbová, krov drevený, krytina novšia škridlová, bleskozvod, novšie dažďové žľaby a zvody, steny sú murované klasickým spôsobom, bola vykonaná nová maľba vonkajšej fasády, vnútorné omietky sú vápenné, vstupné dvere sú novšie plastové, okná v spoločných priestoroch plastové s izolačným dvojsklom. Vonkajšia úprava - zateplený objekt omietkou TERRANOVA, kúrenie je diaľkové, oceľové radiátory. Elektrika je zabezpečená rozvodmi NN, s možnosťou samostatného merania každého bytu, vodovod - rozvod mestského vodovodu v dome je z pozinkovaných rúr na teplú a studenú vodu, kanalizácia - rozvod je z PVC potrubí - vedené do kanalizačných  zberacích šácht, plyn - rozvod zemného plynu do každého bytu schodište je železobetónové bez výťahu, stupne s povrchom z terazzo, dom je napojený na všetky základný základné inžinierske siete. Podlahy v spoločných chodbách a schodiskové stupne sú terazzové, okná (okrem bytu č. 23) a dvere v spoločných priestoroch sú plastové

 Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu  sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Popis a technické riešenie ohodnocovaného bytu je pravdepodobné, nakoľko vnútorné priestory neboli sprístupnené znalcovi za účelom znaleckej obhliadky. V popise je uvažované s technickým stavom z čias uzavretia úverového obchodu a následnou čiastočnou modernizáciou, prípadné opravy nie je možné časovo zaradiť. Popis je vyhotovený generovaním programom HYPO pri zohľadnení najpravdepodobnejšieho vyhotovenia. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov, z toho dôvodu je prípustná čiastočná rozdielnosť, ktorá nemusí presne zohľadňovať aktuálny technický stav nehnuteľnosti. Na vypracovanie znaleckého posudku odzrkadľujúceho skutočný technický stav ohodnocovanej nehnuteľnosti je potrebné sprístupniť vnútorné priestory nehnuteľnosti na vykonanie znaleckej obhliadky a predloženie všetkých potrebných aktuálnych podkladov.

Byt č. 23, na 4.p., vchod: 5, v bytovom dome s.č. 1214.

Vlastníctvo bytu je ohraničené: vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, hlavnými uzatváracími ventilmi plynu, vody a elektrickými poistkami pre byt. 

Predmetom je dvojizbový byt č. 23, nachádzajúci sa na štvrtom nadzemnom podlaží (podľa LV 4.p.) vo vchode 5. Byt dispozične pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, predsiene a pivničnej kobky v podzemnom podlaží. Byt pozostáva z dvoch obytných miestností 1.izba 4,65*3,50 = 16,28 m2, 2.izba 2,65*4,65 = 12,32 m2, a príslušenstva bytu, ktorým je:, predsieň 1,00*3,45 = 3,45 m2, kuchyňa 3,45*2,05+1,60*0,85 = 8,43 m2, kúpeľňa 1,60*1,40 = 2,24 m2, WC 1,29*1,00 = 1,29 m2 s výmerou 44,01 . Vnútorné úpravy povrchov stien bytu sú prevažne tvorené vápennou hladkou omietkou. Okná sú drevené s dvojsklom, dvere drevené. Vstupné dvere bytu sú bezpečnostné 6 bodové istenie. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou s nerezovým drezom. Plynový sporák rúra tiež plynová. Steny bytového jadra sú drevené. Kúpeľňa je vybavená smaltovou vaňou. Nie je priamo osvetlená. Splachovací záchod je v samostatnej miestnosti. Vetranie splachovacieho záchodu a kúpeľne je do inštalačnej šachty. Vnútorná kanalizácia je vedená z kuchyne, splachovacieho záchodu a z kúpeľne. Podlahy obytných miestností, sú vlysky predsieň PVC. Podlahy kuchyne lepené PVC. Byt je napojený na rozvod teplej vody, studenej vody a zemného plynu z verejných rozvodov. Meranie odberu týchto médií je samostatne pre byt. Elektroinštalácia v byte je svetelná, chránená automatickými ističmi umiestnenými priamo v byte. Meranie odberu elektrickej energie je samostatne pre byt elektromerom prístupným zo spoločnej chodby. Byt je vybavený rozvodom signálu káblovej televízie z verejnej siete. Rovnako je napojený na verejnú telefónnu sieť. Je napojený vnútorným telefónom a diaľkovým ovládaním k vchodovým dverám do domu. Vykurovanie bytu je ústredné so zdrojom tepla mimo bytový dom. Zdroj teplej vody je centrálny mimo bytový dom. Radiátory sú prevažne oceľové s termostatickými ventilmi, zariaďovacie predmety sú pôvodné. K predmetnému bytu prináleží: spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu vo výške 50/2974.

Opis stavu predmetu dražby :

Začiatok užívania stavby podľa potvrdenia správcu SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o., Dunajská Streda, o veku stavby zo dňa 16.4.2014 je uvažovaný v roku 1961. Bytový dom bol rekonštruovaný v roku 2014, kedy bola vykonaná nová maľba vonkajšej fasády, oprava strešnej konštrukcie, nová krytina strechy, oplechovanie nové a spoločné výplne otvorov sú plastové.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk