15 000,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Žiar nad Hronom, obec: ŽIAR NAD HRONOM, okres: Žiar nad Hronom, zapísané na listoch vlastníctva vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Žiar nad Hronom:

 

LV č. 2471 – čiastočný, pod B1:

  1. byt č. 17, na 3.p., vchod: 1, v obytnom dome s.č. 505, postavenom na pozemku parc. č. 700/9,
  2. podiel o veľkosti 2562/294525 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s.č. 505, postavenom na pozemku parc. č. 700/9,

Podiel 1/1

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 505 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3953.

 

LV č. 3953 – čiastočný, pod B1:

  1. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2562/294525 k pozemkom parcela registra „C“ KN, parc. č.: 700/9, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 371m²

Podiel 1/1

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 700/9 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2471.

Opis predmetu dražby:

Obytný dom s.č. 505 je postavený na ulici M. Chrasteka v okresnom meste Žiar nad Hronom. Ide o obytný dom panelový, ktorý má celkom 1+11 podlaží, plochú strechu, v technickom podlaží sú spoločné priestory a pivnice, obytné podlažia majú po 6 bytov, v dome je celkom 66 bytov. Bytový dom je čiastočne zrekonštruovaný, obnovená bola strešná krytina na plochej streche aj povrchové úpravy v spoločných priestoroch, obvodové steny domu nie sú dodatočne zateplené.

Byt č. 17 sa nachádza v obytnom dome s.č. 505 vo vchode: 1, na treťom poschodí. Dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti a z príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, kuchynský kút, kúpeľňa s WC, loggia a pivnica v suteréne domu, zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez loggie je 25,62 m2.

Popis bytu je pravdepodobný nakoľko znalcovi nebola sprístupnené a tak neumožnená vnútorná obhliadka a kontrolné zameranie bytu, preto je znalecký  posudok vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov, (§ 12, ods.3 Zák.č 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov). Ako podklady slúžili objednávka znaleckého posudku, list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, potvrdenie o veku bytového domu, pôdorys bytu a znalecký posudok č.160/2013 znalca Ing.Štefana Sviržovského. Vychádzajúc z predpokladu, že vnútorné vybavenie bytu je v štandardnom vyhotovení.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 2562/294525.

Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstupy, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, práčovňa, kočikáreň, spoločné priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Podľa dokladu o veku stavby bol bytový dom daný do užívania v roku 1975.

Pozemky: zastavaná plocha a nádvorie evidovaná na LV ako pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom v rámci zastavaného územia obce, na ulici M.Chrásteka č.1, lokalita leží v sídliskovej časti v širšom centre mesta, na ľavej strane hlavnej cestnej komunikácie /ulica SNP/ prechádzajúcej mestom smerom na Prievidzu.  

Opis stavu predmetu dražby :

Obytný dom má dobrú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav. Byt je pravdepodobne v pôvodnom stave bez rekonštrukcie a modernizácii. nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie. V popise je uvažované, že byt je v pôvodnom stave bez modernizácie a rekonštrukcie.  Stavba je uvažovaná so začiatkom užívania v roku 1975, podľa potvdenia správcu.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk