orná pôda Jur nad Hronom okres Levice Pozemok

orná pôda Jur nad Hronom okres Levice, Jur nad Hronom, Jur nad Hronom

1 310,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Jur nad Hronom, obec: Jur nad Hronom, okres: Levice, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice pozemky zapísané na:

LV č. 672 :

- parcela reg. „E“ KN parc. č. 1305/1 orná pôda o výmere 814m² ,

- parcela reg. „E“ KN parc. č. 1305/2 orná pôda o výmere 746 m²

- parcela reg. „E“ KN parc. č. 1306 orná pôda o výmere 1641 m²

- parcela reg. „E“ KN parc. č. 1307/1 orná pôda o výmere 1608 m²

- parcela reg. „E“ KN parc. č. 1307/2 orná pôda o výmere 1459 m²

- parcela reg. „E“ KN parc. č. 1308 orná pôda o výmere 1520 m²

- parcela reg. „E“ KN parc. č. 1309 orná pôda o výmere 4679 m²

Spoluvlastnícky podiel 30/240 je vo výlučnom vlastníctve (1/1)

LV č. 1100 :

- parcela reg. „E“ KN parc. č. 152 orná pôda o výmere 136 m² ,

- parcela reg. „E“ KN parc. č. 153 orná pôda o výmere 211 m²

- parcela reg. „E“ KN parc. č. 1978 orná pôda o výmere 805 m²

- parcela reg. „E“ KN parc. č. 1980 orná pôda o výmere 462 m²

Spoluvlastnícky podiel 16/24 je vo výlučnom vlastníctve (1/1)

 

Opis predmetu dražby: 

Jedná sa o pozemky mimo ZÚO obce Jur nad Hronom. Parc. č. 152 lesná a 153 orná sú v skutočnosti včlenené do p.č. 132/4 C-KN druh pozemku TTP, stav v teréne zodpovedá TPP. Parcely č. 1978 a 1980 sú polohou vedľa seba a včlenené do parc. „C“ č. 2011 orná pôda v lokalite medzi sušičkami PD, riekou Hron a cestou výjazdom z obce smer Žemliare. V čase obhliadky tam bol porast jarného jačmeňa. Ďalšie parcely sú v dvoch susedných blokoch vedľa seba a to v lokalite výjazdu z obce smerom na Demandice naďaleko za obcou v smere severozápad – juhovýchod. Sú to parcely z LV 672 č.p. 1305/1, 1305/2, 1306, 1307/1, 1307/2, 1308, 1309. Tieto tvoria súčasť veľkej parcely C-KN č. 1321/1 orná pôda. V čase obhliadky boli parcely čiastočne zasiate kŕmnou miešankou, čiastočne kukuricou a repkou. Podľa informácií z OcÚ Jur nad Hronom sú hodnotené pozemky v užívaní PD Jur nad Hronom.

 

V prípade daných pozemkov sa predpokladá rovnaké využitie do budúcnosti ako doteraz, t.j. s primárnou funkciou pestovania poľných plodín. V danej lokalite nebol pozorovaný negatívny vplyv, prípadne iné negatívne okolnosti.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk