orná pôda Jur nad Hronom, okres Levice Pozemok

orná pôda Jur nad Hronom, okres Levice, Jur nad Hronom, Jur nad Hronom

5 000,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Jur nad Hronom, obec: Jur nad Hronom, okres: Levice, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice zapísané na LV č. 477 :

- pozemok - parcela reg. „C“ KN parc. č. 1408 orná pôda o výmere 4178 m² ,

- parcela reg. „C“ KN parc. č. 1972 orná pôda o výmere 5692 m²

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby: 

Jedná sa o pozemky mimo ZÚO obce  Jur nad Hronom. Parc. č. 1408 je včlenená do veľkého honu vpravo od štátnej cesty smer Demandice a jej poloha je približne 240 metrov pred premostením potoka Podlužianka smerom na juhovýchod. V čase obhliadky bola parcela pokrytá porastom lucerny po kosbe. Parcela č. 1972 je tiež včlenená do veľkého honu. Nehnuteľnosť sa nachádza v  kat. území Jur nad Hronom severne od obce Jur n. Hronom v trojuholníku medzi prístupovou cestou k mostu cez rieku Hron a cestou na obec Žemliare v smere JZ-SV. V čase obhliadky bola celá veľká parcela zasiata jarným jačmeňom. Prístup je spevnenými miestnymi komunikáciami cez obec a za hranicou intravilánu štátnou cestou.

V prípade daných pozemkov sa predpokladá rovnaké využitie do budúcnosti ako doteraz, t.j. s primárnou funkciou pestovania poľných plodín. V danej lokalite nebol pozorovaný negatívny vplyv, prípadne iné negatívne okolnosti.

 

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk