pozemky Chotín, okres Komárno Pozemok

Chotín pozemky, Chotín

7 400,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Chotín, obec: CHOTÍN, okres: Komárno, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Komárno zapísané na LV č. 3551  pod B1 :

- pozemok - parcela reg. „C“ KN parc. č. 5629 orná pôda o výmere 11829 m²

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby: 

Jedná sa o poľnohospodársky využívané pozemky C-KN mimo zastavaného územia obce nachádzajúce sa juhovýchodne od obce Chotín. Ide o ornú pôdu prístupnú poľnou cestou. Pri stanovení východiskovej hodnoty  VH MJ (na 1 m2) sa vychádzalo z vyhl. 492/2004 Z.z. v znení vyhl. 254/2010 Z.z. s odkazom na  zák. 582/2004 Z.z. v znení zákona 465/2008 Z.z., prílohy č. 1 t.j. hodnota 0,6091 eur/m2 pre k.ú. Chotín. Pri stanovení KPD sa vychádzalo z polohy, využiteľnosti, predajnosti, prístupnosti a iných lokálnych a špecifických faktorov (BPEJ-produkčná schopnosť), ktoré sú popísané pri jednotlivých koeficientoch. Po prenásobení príslušnými koeficientmi bol stanovený celkový koeficient polohovej diferenciácie KpD na hodnotu 1,0228.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk