pozemky Hrabičov okres Žarnovica - UPUSTENÉ!!!!!! Pozemok

pozemky Hrabičov, Hrabičov, Hrabičov

4 340,00 €

Popis predmetu

Zákaz organizovania verejných podujatí v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2405/84443 zo dňa 09.03.2020

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Hrabičov, obec: HRABIČOV, okres: Žarnovica, zapísané na liste vlastníctva č. 1575 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Žarnovica pod B1: pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 597/1 druh pozemku: ostatná plocha o výmere 101m², parcela registra „C“KN parc. č. 597/2 druh pozemku: ostatná plocha o výmere 1423 m²,

Podiel 1/1

Opis predmetu dražby:

Pozemok zapísaný ako parcela registra „C“KN pod parc. č. 597/1 o výmere 101 m2 evidovaný ako ostatná plocha so spôsobom využitia pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok.

Pozemok zapísaný ako parcela registra „C“KN pod parc. č. 597/2 o výmere 1423 m2 evidovaný ako ostatná plocha so spôsobom využitia pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok.

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

Východisková hodnota: VHMJ = 3,32 €/m2:

Koeficient všeobecnej situácie - stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov; koeficient intenzity využitia - nebytové stavby pre priemysel s nižším štandardom vybavenia; koeficient dopravných vzťahov - obce s autobusovou prímestskou dopravou, doprava do mesta ešte vyhovujúca; koeficient funkčného využitia územia -plochy obytných a rekreačných území; koeficient technickej infraštruktúry pozemku - dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac na tri druhy verejných sietí); koeficient povyšujúcich faktorov - nevyskytuje sa; koeficient redukujúcich faktorov - závady viaznuce na pozemku (vecné bremeno držba a užívanie pozemku pod stavbou miestna komunikácia).

Opis stavu predmetu dražby :

Pozemky sa nachádzajú na okraji obce. Na pozemku v čase obhliadky sa nachádzal rôzny stavebný materiál a stavebný odpad. Na pozemok viazne vecné bremeno držba a užívanie pozemku pod stavbou miestna komunikácia smerujúca cez vybudovaný most cez potok na časť obce.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk