pozemky Hurbanovo, k.ú. Bohatá Pozemok

pozemky, Hurbanovo - Bohatá, Bohatá, Hurbanovo

6 300,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúca  sa v katastrálnom území Bohatá, obec: HURBANOVO, okres: Komárno, zapísané na liste vlastníctva č. 2991 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Komárno pod B1 a B2:

a) pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 4674 druh pozemku: orná pôda o výmere 5747m²,

b) pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 4716 druh pozemku: vinica o výmere 4775m²,

Podiel 1/1 (192/2791 + 2599/2791)

 

Opis predmetu dražby: 

Ide o pozemky mimo zastavaného územia obce časť Bohatá, južne až juhovýchodne od križovatky smer Bohatá – Pribeta. Pozemky sú prístupné asfaltovou poľnou cestou asi 2,1 km od odbočky v obci. Oba pozemky majú charakter ornej pôdy. Aj parcela č. 4716, ktorá by mala byť podľa LV vinicou je súčasťou veľkého honu, nikde na okolí sa v danom hone vinice nenachádzajú. Predmetné pozemky spolu s okolitými sú zasiate oziminou. Oba pozemky sú situované v predĺžení za sebou akoby tvorili  jeden ucelený hon.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk