66 800,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Dolné Janíky, obec: JANÍKY, okres: Dunajská Streda, zapísané na LV č. 37, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda pod B1 a B2:

  1. rodinný dom s.č. 42 postavený na pozemku parc. č. 145/5,
  2. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 145/5, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 800 m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 145/6, druh pozemku: Záhrady o výmere 733 m²,

Podiel 2/3 + 1/3 = 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 42 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 145/5 v katastrálnom území Dolné Janíky v obci Janíky. Rodinný dom sa nachádza cca 30 km od okresného mesta Dunajská Streda a cca 40 km od centra krajského mesta Trnava v okrajovej časti obce, v časti so zástavbou s prevažne rodinnými domami s dostatočnými možnosťami. V blízkosti domu sa nenachádza občianska vybavenosť.

Dispozičné riešenie: Stavba rodinného domu sa skladá z dvoch podlaží - obytného prízemia a z technického suterénu.

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie (1.PP) o rozmeroch 11,60*4,65 m s výmerou 53,94 m2. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie sú z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové. Schodisko je z mäkkého dreva bez podstupníc. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Dvere sú hladké plné a okná sú jednoduché oceľové. Podlahy miestností - cementový poter. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. (kotol nebol sprístupnený a je uvedený ako pravdepodobný). Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia len studenej vody. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická.

 

1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch 11,66*11,25 m s výmerou 131,18 m2. Základy sú betónové a objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Strechu tvorí krov sedlový s krytinou strechy na krove z pálenej obyčajnej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky zdrsnené. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, WC a kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité drevené s doskovým ostením a vonkajšie rolety sú drevené. Podlahy obytných miestností tvoria dosky a podlahy ostatných miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne je sporák na propán-bután, drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa jednoduchá, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací bez umývadla. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia len studenej vody. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická s poistkami.

B. Garáž pre osobné motorové vozidlo o rozmeroch 3,2*5,7 m s výmerou 18,24 m2.  Jedná sa o budovu pre garážovanie, opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení bez súpisného čísla. Základy sú bez podmurovky, iba základy pod stĺpikm betónové a objekt je bez  podzemného podlažia. Zvislé nosné konštrukcie sú betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom železobetónové, keramické. Podlahy sú cementový poter. Vráta sú plechové alebo drevené otváravé (1 ks). Bola  daná do užívania od roku 1970.

C.  Príslušenstvo:

1. Drobné stavby:

- Hospodárska budova s garážou bez súpisného čísla o rozmeroch 8,84*5,59 m s výmerou 49,42 m2, jedná sa o jednopodlažnú murovanú stavbu. Základy s podmurovkou sú betónové, zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál hrúbky viac ako 30 cm. Strop je trámčekový  bez  podhľadu, krov je pultový, krytina strechy na krove je z  azbestocementovej vlnovky. Úpravy vonkajších povrchov tvorí fasádna omietka z brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov sú vnútorné omietky hrubé vápenné. Podlaha je hrubá betónová, vráta sú drevené hladké plné alebo zasklené (1 ks). Elektroinštalácia svetelná a motorická – poistky. Vráta sú plechové alebo drevené otváravé (1 ks). Garáž bola  daná do užívania od roku 1980.

2. Vonkajšie úpravy

- Predné oplotenie. Základy vrátane zemných prác z kameňa a betónu, podmurovka: murovaná z tehly alebo tvárnic, výplň plotu je z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme 22,40 m2. Obsahuje 1 ks plotové vráta a 1 ks plotové vrátka obe s  kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov Oplotenie bolo dané do užívania v r. 1970.

- Oplotenie ostatné. Základy vrátane zemných prác okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených , výplň plotu je  zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky v dĺžke 58,00 m o ploche 104,40 m2. Oplotenie bolo dané do užívania v r. 1990.

- Vrtaná studňa v suteréne domu, do hĺbky 12,00 m o priemere 150 mm, zrealizovaná v roku 1970.

- Narážaná studňa na dvore, do hĺbky 12,00 m o priemere 200 mm, zrealizovaná v roku 1960.

- Prípojka na kanalizáciu. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové, o priemere DN 110 mm, v dĺžke 8,00 bm, zrealizovaná v roku 2015.

- Prípojka el. energie Jedná sa o NN - 3-fázová prípojka vzdušná AlFe o dĺžke 8,00 bm, ktorá bola  daná do užívania od r. 2010.

D. Pozemky, zapísané na liste vlastníctva č. 37, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda pod B1 a B2:

- Pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 145/5, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 800 m²,

-  Pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 145/6, druh pozemku: Záhrady o výmere 733 m²,

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

                                   

Opis stavu predmetu dražby : Rodinný dom zo súpisným číslom bol daný do užívania v roku 1969. Ostatné objekty boli dané do užívania postupne v rokoch od 1960 do roku 2015.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk