Popis predmetu

Opakovaná dražba sa pripravuje!!!

 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Šurany, obec: ŠURANY, okres: Nové Zámky, zapísané na liste vlastníctva č. 645 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky pod B1:

  1. dom s.č. 1304 postavený na pozemku parc. č. 3182/2
  2. pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 3182/1 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 212m², parcela registra „C“KN parc. č. 3182/2 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 101m², parcela registra „C“KN parc. č. 3183 druh pozemku: záhrada o výmere 326m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 1304 je postavený na parcele číslo 3182/2 v katastrálnom území Šurany v obci Šurany. Jedná sa o voľne stojaci rodinný dom, osadený do rovinatého terénu s priečelím smerovaným na juh, okná obytných - spálňa a obývacia miestnosť smerovane na juh. Dom podľa podkladu je z roku 1964 je prízemný, nepodpivničený s neobyvanou povalou. 

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.

Nadzemné podlažie (1.NP) s rozmermi 8,8*9,53 o výmere 83,86 m², postavené v r. 1946 a prístavba  s rozmermi 2,27*4,03+2,9*2,9 o výmere 17,56 m², postavené v r. 1999. Spolu 1. NP = 101,42 m²

Dispozične je nehnuteľnosť riešená nasledovne: zádverie, dielňa, kúpeľa s WC - v pristavanej časti a v pôvodnej stavbe  je spálňa, obývacia izba, detská izba, kuchyňa, chodba

Popis konstrukcll:

Betónové základy majú vodorovnú izoláciu proti zemnej vlhkosti. Podmurovka v priemere do 50 cm - omietnutá. Obvodové murivo tvorí murivo z pálených tehál hrúbky 45 cm. Deliace konštrukcie sú murované, vnútorné omietky sú vápenné hladké. Strop s omietnutým podhľadom  je drevený trámový rovný, Valbový krov je pokrytý pálenou obyčajnou dvojdrážkovou škridlou. Klampiarske konštrukcie vyhotovené z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky  sú brizolitové a striekaný brizolit. Okná sú drevené dvojité s doskovým ostením. Dvere sú drevené klasické v oceľových zárubniach. Podlahy z PVC, LINO a koberce v izbách, keramická dlažba v kúpeľni, Elektroinštalácia a motorická a svetelná. Rozvod zemného plynu, teplej a studenej vody. Kanalizácia kameninová do verejnej kanalizácie. Zdrojom TÚV je elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v kúpeľni. Vykurovanie lokálnymi plynovými spotrebičmi typu GAMAT. V kuchyni je plynový sporák s el. rúrou , digestor, drez nerezový s odkvapkávačom. Kuchynská linka je na báze dreva. V kúpeľni je vaňa oceľová umývadlo smaltované. Batérie sú obyčajné a páková v kuchyni. Vnútorné keramické obklady sú v kúpeľni nad 1,35 m, vane a kuchyne. V obývačke sú krbové kachle. Elektricky rozvádzač s automatickým istením.

B.  Príslušenstvo

1. Plot – oplotenie z ulice, jedná sa o oplotenie predné od miestnej komunikácie v dĺžke 11,00 m. Základy z kameňa a betónu, podmurovka je betónová monolitická alebo prefabrikovaná. Výplň je z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme o výmere 15,40 m2. Vráta a vrátka plechové plné po 1 ks. Začiatok užívania od r. 1999.

2. Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 22,00 bm. Je z PVC potrubia DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1989.

3. Vodomerná šachta betónová, s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia, o objeme 1,2*1,2*1,4 = 2,02 m3. Bola zhotovená v roku 1999.

4. Kanalizačná prípojka je zhotovená z plastového  potrubia o DN 150 mm v dĺžke 18,00  bm, zhotovená v roku 1999.

5. Prípojka zemného plynu DN 25 mm v dĺžke 5,00 bm zhotovená bola  v roku 1999.

6. Prípojka el. energie je to NN káblová prípojka vzdušná Al 4*10 mm*mmv dĺžke 17,00 bm zhotovená bola  v roku 1967.

7. Spevnené plochy. Plochy s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 150 mm, o rozmeroch 15*0,95+6*4,7/2 = 28,35 m2, zhotovené v roku 1999.

C. Pozemky sú rovinatého charakteru sú umiestnené v zastavanom území obce Šurany.

-Pozemky zapísané pod parc. č. 3182/1 o výmere 212 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor.

-Pozemky zapísané pod parc. č. 3182/2 o výmere 101 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.

- Pozemky zapísané pod parc. č. 3183 o výmere 326 m2 evidovaný ako záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny.

Spolu 639 m2.

                                               

Opis stavu predmetu dražby :

Podľa podkladov budova bola postavená v r. 1964 a rekonštrukcia nehnuteľnosti a prístavba terajšej kúpeľne, vstupu a krajčírskej dielne bola vykonaná po zmene vlastníckych vzťahov v roku 1999.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk