RD 249 Šarovce, k.ú. Veľké Šarovce, okres Levice Dom

RD 249 Šarovce, k.ú. Veľké Šarovce, okres Levice, Veľké Šarovce 249, Šarovce

11 400,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Veľké Šarovce, obec: ŠAROVCE, okres: Levice, zapísané na liste vlastníctva č. 799 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice pod B2:

  1. rodinný dom s.č. 249 postavený na  pozemku parc. č. 824/108
  2. pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 824/108 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 517m², parc. č. 824/109 druh pozemku: záhrada o výmere 987m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

 

A. Rodinný dom súpisné číslo 249 je postavený na parcele číslo 824/108 v katastrálnom území Veľké Šarovce v obci Šarovce.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov (ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii). Pri miestnom šetrení spojenom so zameraním stavby a vytvorením fotodokumentácie bolo zistené, že sa jedná o prízemný objekt a bez podpivničenia. 

Dispozičné riešenie: Dispozícia rodinného domu nebola pri obhliadke zisťovaná a je predpoklad nezmenenej dispozície, ktorá je priložená v prílohe znaleckého posudku.

Technické riešenie objektu nebolo možné pri obhliadke určiť. Tvorba rozpočtového a tiež popis ako aj technické hodnotenie je prevzaté z dodaných podkladov - neúplného znaleckého posudku. Skutočnosť môže byť rozdielna. Po sprístupnený je možné vyhotoviť doplnenie znaleckého posudku, v ktorom by boli zapracované zistené skutočnosti.

Nadzemné podlažie (1.NP) s rozmermi 6,74*12,90 o výmere 86,95 m², postavené v r. 1935 a prístavba  s rozmermi 2,55*6,74 o výmere 17,19 m², postavené v r. 1970. Spolu 1. NP = 104,14 m² – údaje prevzaté zo ZP pre úver. 

Základy sú kamenné bez izolácie. Podmurovka je v priemernej výške do 50 z dvoch strán obložené keramickým obkladom. Murivo je z nepáleného stavebného materiálu s hrúbkou do 60 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké. Stropy sú drevené trámové bez podhľadu ako prevažujúce. Krovná konštrukcia stavby je sedlová hambálková. Krytina strechy na krove je škridla ťažká drážková. Klampiarske konštrukcie strechy sú žľaby, zvody a záveterné lišty. Klampiarske konštrukcie ostatné sú pozinkované plechy ako prevažujúce. Fasádne omietky tvorí špricový brizolit. Dvere sú dyhované s presklením. Okná sú osadené plastové. Podlahy obytných miestností tvorí PVC a podlahy ostatných miestností keramická dlažba. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Rozvod studenej i teplej vody sú z pozinkovaného potrubia. Kanalizácia je z PVC potrubia. Zdroj teplej vody tvorí elektrický ohrievač. Zdroj vykurovania tvoria lokálne kachle na pevne palivo. Vybavenie kuchyne tvorí plynový sporák, odsávač pár. Kuchynská linka je na baze dreva. Vnútorné vybavenie tvorí vaňa plastová jednoduchá a umývadlo. Vodovodné batérie. Záchod je osadený splachovací bez umývadla. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, v kuchyni pri sporáku a dreze. Elektrický rozvádzač je osadený s ističmi.

 

B.  Príslušenstvo

1. Plot – oplotenie z ulice, jedná sa o oplotenie predné od miestnej komunikácie v dĺžke 18,00 m. Základy z kameňa a betónu, okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených. Výplň z zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky o výmere 25,20 m2. Vráta a vrátka kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov po 1 ks. Začiatok užívania od r. 1985.

2 Plot: Oplotenie bočné v dĺžke 66,00 m. Základy okolo stĺpikov z kameňa a betónu, výplň plotu zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky o výmere 92,40 m2 . Začiatok užívania od r. 1985.

3. Záhradná besiedka je z drevenej  konštrukcie, strecha, čiastočná výplň stien, alebo bez výplne, podlaha a strecha o výmere 11,19 m2. Začiatok užívania od r. 2013

4. Prístrešok zhotovený z drevenej. konštrukcie, strecha, čiastočná výplň stien, alebo bez výplne, o  výmere 5,04 m2, zhotovená v roku 1975.

5. Vodomerná šachta betónová, s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia, o objeme 2,19 m3.Bola zhotovená v roku 1997.

6. Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 29,00 bm. Je z oceľového potrubia DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1997.

7. Prípojka el. energie je to NN káblová prípojka vzdušná Al 4*16 mm*mm v dĺžke 15,00 bm zhotovená bola  v roku 1985.

8. Prípojka zemného plynu DN 25 mm v dĺžke 3,00 bm zhotovená bola  v roku 1998.

9.  Žumpa - betónová monolitická aj montovaná o objeme 4,19  m3, bola zhotovená v roku 1970.

10. Kanalizačná prípojka je zhotovená z betónového  potrubia o DN 200 mm v dĺžke 7,00  bm, zhotovená v roku 1970.

11. Schodisko do domu  ,betónové na terén s povrchom zatreným alebo z cementového  poteru boli zhotovená v roku 1975.

 

C. Pozemky sú rovinatého charakteru sú umiestnené v zastavanom území obce Šarovce..

                                               

Opis stavu predmetu dražby :

Podľa údajov prevzatých zo ZP pre úver budova bola postavená v r. 1935 a prístavba v r. 1970.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk