43 600,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Nitrianska Blatnica, obec: NITRIANSKA BLATNICA, okres: Topoľčany, zapísané na liste vlastníctva č. 865 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Topoľčany pod B1:

  1. rodinný dom s.č. 249 postavený na pozemku parcela registra „C“KN parc. č. 464/4
  2. pozemky, parcela registra „C“KN

              - parc. č. 464/1 druh pozemku: orná pôda o výmere 1413 m²,  

               -parc. č. 464/2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 325 m²,

              - parc. č. 464/4 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 116 m²,

              - parc. č. 464/5 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 249 sa nachádza na hlavnej komunikácii v obci Nitrianska Blatnica v smere Piešťany - Topoľčany.

Dispozičné riešenie: rodinný dom pozostáva z troch obytných izieb, kuchyne, kúpeľne s WC predsiene a chodby. Ide o prízemný rodinný dom bez podpivničenia a bez obytného podkrovia.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie (1.NP) s rozmermi 9,61*9,635+2,82*7,00 o výmere 112,33 m2.

Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie z tehlových priečkoviek. Stropy sú s rovným podhľadom drevené trámové. Krov je stanový s krytinou strechy z cementových drážkoviek. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú zo škrabaného brizolitu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Vnútorné keramické obklady sú v prevažnej časti realizované  kúpeľne, vane, WC a kuchyne. Dvere sú plné a zasklené dyhované. Okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy  obytných miestností tvoria laminátové veľkoplošné parkety a podlahy ostatných  miestností  sú keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí sporák plynový s elektrickou rúrou, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová jednoduchá, umývadlo, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie tvorí kozub s uzatvoreným ohniskom. Ústredné vykurovanie je teplovodné s rozvodom k radiátorom. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač elektrický. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

 

B.  Príslušenstvo:

1. Prístavba k rodinnému domu s rozmermi 7*8+(7-2,165)*5,95 o výmere 84,77 m2. Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 15 do 30 cm. Stropy sú  trámčekové s podhľadom. Krov je hambálkový s krytinou strechy je škridla  pálená obyčajná jednodrážková. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú zo striekaného brizolitu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, Dvere sú plné z tvrdého dreva zasklené dyhované. Okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy  sú z keramickej dlažby. Ústredné vykurovanie je teplovodné s rozvodom k radiátorom. Rozvody kanalizácie zo splachovacieho záchodu (1 ks) sú z plastového potrubia Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická s automatickým istením. Prístavba bola daná do užívania v r. 2017.

2 .Plot – oplotenie z ulice,  jedná sa o oplotenie predné od miestnej komunikácie v dĺžke 14,50 m. Základy z kameňa a betónu, podmúrovka murovaná z tehly alebo tvárnic. Výplň z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme o výmere 27,75 m2. Plotové vráta a vrátka kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov po 1 ks. Začiatok užívania od r. 1970.

3 Plot: Oplotenie z dvora v dĺžke 17,00 m. Základy okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených, výplň plotu zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky o výmere 30,60 m2 . Začiatok užívania od r. 1970.

4.Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 4,00 bm. Je z oceľového potrubia DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1970.

5. Prípojka kanalizácie do žumpy v dĺžke 4,00 bm. Je z betónového potrubia DN 400 mm, prípojka bola zhotovená v roku 1980.

6. Žumpa je betónová monolitická aj montovaná s objemom 4,5 m3, bola zhotovená v roku 1980.

7. Plynová prípojka , je to plynová prípojka zemného plynu zhotovená v roku 1990. Prípojka je v dĺžke 3,00 bm o svetlosti DN 25mm.

8. Prípojka el. energie. Je to NN prípojka vzdušná, vodiče - 3-fázová prípojka  AlFe v dĺžke 8,00 bm,  zhotovená v roku 1970.

 

C. Pozemky  sú  vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Topoľčany pod B1 na: LV č. 865  pre k.ú. Nitrianska Blatnica, obec: Nitrianska Blatnica, okres: Topoľčany, pod:

-  parcela registra „C“KN, parc. č. 464/1 druh pozemku: orná pôda o výmere 1413 m²,

-  parcela registra „C“KN, parc. č. 464/2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 325 m²,

- parcela registra „C“KN, parc. č. 464/4 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 116 m²,   na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

-  parcela registra „C“KN, parc. č. 464/5 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m²,

 Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

                                                              

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1970. V r. 2017 bola daná do užívania prístavba. U ostatných objektoch je rok uvedenia do užívania uvedený v popise objektov.

 

 Nebola identifikovaná žiadna údržba a modernizácia rodinného domu.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk