RD 308/26 Svodín, Maďarskosvodínska cesta (okres Nové Zámky) Dom

RD s.č. 308 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 308/26, Svodín

8 700,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Maďarský Svodín, obec: SVODÍN, okres: Nové Zámky, zapísané na LV č. 137, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky pod B1:

  1. rodinný dom súp. číslo 308 postavený na  pozemku  parc. č. 607/1, vedľajšia stavba súp. číslo 1258 postavená na  pozemku  parc. č. 607/4
  2. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 607/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 634 m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 607/2, druh pozemku: Vinice o výmere 199 m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 607/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 350 m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 607/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m²,

Podiel 1/1

 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Maďarský Svodín, obec: SVODÍN, okres: Nové Zámky, zapísané na LV č. 137, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky pod B1:

  1. rodinný dom súp. číslo 308 postavený na  pozemku  parc. č. 607/1, vedľajšia stavba súp. číslo 1258 postavená na  pozemku  parc. č. 607/4
  2. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 607/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 634 m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 607/2, druh pozemku: Vinice o výmere 199 m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 607/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 350 m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 607/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

1. Rodinný dom súpisné číslo 308 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 607/1 v katastrálnom území Maďarský Svodín. Rodinný dom bol postavený podľa čestného prehlásenia vlastníka v roku 1970 a nachádza sa cca 40 km od okresného mesta Nové Zámky  a cca 75 km od centra krajského mesta Nitra. V okolí sa vyskytujú prevažne rodinné domy a nebytové stavby pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť.

Dom má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený, dispozične sa v dome nachádzajú vstupná chodba, sklad, hala, dve izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC, špajza, komora, za domom je pristavaná miestnosť drevárne /skladu/, ktorá je hodnotená samostatne.

Konštrukčne ide o murovanú tehlovú stavbu, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, zvislé obvodové konštrukcie sú v hrúbke obvodových múrov 40 - 50 cm, deliace konštrukcie sú murované, stropy drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha je valbová, krytina je škridlové pálená, klampiarske konštrukcie    z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, vonkajšie omietky brizolitové. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevažne drevené palubové, v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené plné hladké alebo zasklené. Dom je napojený na elektroinštaláciu, vodu a prípojku plynu z verejných rozvodov, kanalizácia je zaústená do žumpy susediaceho domu /po zmene vlastníka bude odpojená/. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je plynový kotol /v čase obhliadky bol plyn odpojený/, radiátory sú oceľové článkové, na ohrev TÚV slúži elektrický bojler.

V kúpeľni je smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, umývadlo, WC a elektrický bojler, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi, v kuchyni je linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 1,80 bm so smaltovaným drezom, pákovou batériou, za linkou sú keramické obklady stien, sporák sa v kuchyni nenachádza. Plynový kotol je umiestnený v kuchyni, v hale domu je pec na tuhé palivo. V súčasnom období je dom bez vykonávanej stavebnej údržby, čiastočne poškodený, s odpojeným plynom, bez zariadenia v kuchyni /chýbajúci sporák/.

 

2. Príslušénstvo

Drobné stavby:

- Hospodárska prístavba domu na parcele číslo 607/1  jedná sa o nebytovú poľnohospodársku murovanú budovu o rozmeroch 6,06*4,55 o výmere 27,57 m2, ktorá bola  daná do užívania od r. 1970. Je to jednopodlažnú stavba ktorá je pristavaná k domu v jeho zadnej časti. Konštrukčne ide o murovanú tehlovú stavbu s pultovou strechou. Stavba nemá žiadne vnútorné vybavenie, je poškodená a bez vykonávanej stavebnej údržby.

- Vedľajšia stavba s.č. 1258 je postavená na pozemku na parcele číslo 607/4. na ľavej strane dvora, ide o murovanú dvojpodlažnú budovu stavbu, ktorá má čiastočné podzemné podlažie /1 miestnosť pivnice/ a jedno nadzemné podlažie o rozmeroch  1.NP 1,2*(6,05*2,05) o výmere 14,88 m2, 2.NP 5,065*10,03. o výmere 50,75 m2, ktorá bola daná do užívania od r. 1970. Táto stavba je staticky narušená je nutné na nej vykonať sanačne práce kvoli bezpečnosti. Konštrukčne je stavba murovaná, základy sú betónové pásové, zvislé konštrukcie z tehlového muriva, stropy drevené trámové s podbitím, strecha sedlová, krytina škridlová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné omietky vápenné hladké, podlahy betónové. Dvere sú drevené zvlakové, garážové vráta drevené otváravé, jedno okno plastové, zadné okno oceľové jednoduché, elektroinštalácia svetelná, ostatné vybavenie stavby nemá. V budove sú dve miestnosti, garáž a sklad, v súčasnom období sa nevyužívajú, stavba je čiastočne poškodená, bez vykonávanej údržby, v štítovej uličnej stene sú praskliny.

- Pouličné oplotenie o dĺžke 16,50m. Základy vrátane zemných prác z kameňa a betónu, výplň plotu je z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme. Oplotenie bolo dané do užívania v r. 1970.

Vonkajšia úprava:

-  Prípojka vody  o priemere DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu o dĺžke 16,00 bm, ktorá bola daná do užívania od r. 1970.

- Vodomerná šachta betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia o rozmere 1,15*0,90*1,10 = 1,14 m3 ktorá bola  daná do užívania od r. 1970.

- Kanalizácia do cudzej žumpy na parc.č. 607/1  o priemere DN 200 mm, potrubie kameninové o dĺžke    5,00 bm, ktorá bola  daná do užívania od r. 1970. Žumpa je používaná susedova na základe príbuzenských vzťahov. Nehnuteľnosť nemá vlastnú žumpu a nie je vybudovaná ani obecná kanalizácia po dražbe bude táto žumpa už nepoužívaná pre túto nehnuteľnosť.

- Prípojka el. energie Jedná sa o NN prípojku s vodičmi - 3-fázová prípojka vzdušná AlFe  o dĺžke 18,00 bm. ktorá bola  daná do užívania od r. 1970.

- Spevnené plochy s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o výmere 6,50*2,50+12,50*1,50 = 35 m2 zrealizované v r. 1970.

- Prístrešok pri dome na p.č. 607/1- altánok je to drevená konštrukcia, strecha, čiastočná  výplň stien, alebo bez výplne, podlaha a strecha o výmere 2,90*5,90 = 17,11 m2, zrealizované v r. 1970.

 

3. Pozemky 

- zapísané pod parc.č. 607/1 o výmere 634 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 308.

- zapísané pod parc.č. 607/2 o výmere 199 m2 evidovaný ako vinice so spôsobom využitia pozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený.

- zapísané pod parc.č. 607/3 o výmere 350 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor.

- zapísané pod parc.č. 607/4 o výmere 51 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 1258

 Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

                                               

Opis stavu predmetu dražby : Stavebno - technický stav objektu nezodpovedá uvedenému veku nehnuteľnosti, aj keď je využívanie domu na bývanie. V dome sú na obvodových nosných múroch deštrukčne prasklin. Údržba domu je zanedbaná.  Dom bol daný do užívania v r.1970. Nehnuteľnosť nemá vlastnú žumpu ale bola používaná susedova-príbuzný do doby dražby po dražbe vydražiteľ si musí riešiť splašky vybudovaním novej žumpy na svojej parcele.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk