RD 308/26 Svodín, Maďarskosvodínska cesta (okres Nové Zámky) Dom

RD s.č. 308 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 308/26, Svodín

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Maďarský Svodín, obec: SVODÍN, okres: Nové Zámky, zapísané na LV č. 137, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky pod B1:

  1. rodinný dom súp. číslo 308 postavený na  pozemku  parc. č. 607/1, vedľajšia stavba súp. číslo 1258 postavená na  pozemku  parc. č. 607/4
  2. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 607/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 634 m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 607/2, druh pozemku: Vinice o výmere 199 m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 607/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 350 m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 607/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

1. Rodinný dom súpisné číslo 308 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 607/1 v katastrálnom území Maďarský Svodín. Rodinný dom sa nachádza cca 40 km od okresného mesta Nové Zámky  a cca 75 km od centra krajského mesta Nitra. V okolí sa vyskytujú prevažne rodinné domy a nebytové stavby pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť.

Katastrálne územie obce Svodín – sa nachádza na rovinatom až mierne zvlnenom teréne Podunajskej pahorkatiny s rozpätím nadmorskej výšky od 147m n. m. do 273 m n. m. Stred obce sa nachádza vo výške 202 m n. m. Rovinatý odlesnený kataster obce leží na vyšších terasách pokrytých sprašou s úrodnými černozemnými pôdami. Hranice katastrálneho územia obce sú vedené prevažne existujúcimi poľnými cestami. Kataster obce susedí s katastrami obcí Bešeňov, Veľké Ludince, Bruty, Rúbaň, Strekov, Nová Vieska, Gbelce a Šarkan. Cez územie katastra tečie Svodínsky potok, ktorý preteká vodnou nádržou Svodín a vlieva sa do potoka Paríž, a ďalšie menšie bezmenné potoky. Prevažnú časť katastra obce Svodín tvoria plochy poľnohospodárskej pôdy a vinice, časť územia tvoria lesné plochy a plochy krajinnej zelene.

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom je prízemná stavba bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. Výpočet zastavanej plochy (9,86+2,35)*(2,665+7,86)-2,665*2,35+5,17*6,06 o celkovej výmere 153,58 m2. Rozmiestnenie miestností sú znázornené v prílohe znaleckého posudku.

 

Technické riešenie:

Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Stropy sú s rovným podhľadom drevené trámové. Krov je sedlový s krytinou strechy z pálenej obyčajnej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky tvorí striekaný brizolit. Vnútorné omietky sú vápenné  hladené. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne do 1,35 m výšky a vane. Dvere sú plné a zasklené dyhované. Okná sú zdvojené drevené so zasklením. Vonkajšie rolety sú plastové. Podlahy obytných miestností tvoria palubovky a podlahy ostatných miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí plynový sporák na propán-bután, drezové umývadlo oceľové smaltované. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo. Vodovodné batérie sú nerezové so sprchou a nerezové. Záchod je splachovací bez umývadla. Ústredné vykurovanie  tvorí rozvod k radiátorom. Zdroj vykurovania tvorí kotol ústredného vykurovania na plyn v čase obhliadky nefunkčné. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody tvorí zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická s poistkami. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

 

2. Príslušénstvo:

Drobné stavby:

- Hospodárska prístavba  jedná sa o nebytovú poľnohospodársku murovanú budovu o rozmeroch 6,06*4,55 o výmere 27,57 m2, ktorá bola  daná do užívania od r. 1970.

 - Vedľajšia stavba s.č. 1258 je postavená na pozemku na parcele číslo 607/4. Jedná sa o murovanú  dvojpodlažnú budovu o rozmeroch  1.NP 1,2*(6,055*2,05+1,5*2) o výmere 18,49 m2, 2.NP 5,065*10,03. o výmere 50,8 m2, ktorá bola daná do užívania od r. 1980.

Oplotenie o dĺžke 16,50m. Základy vrátane zemných prác z kameňa a betónu, výplň plotu je z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme. Oplotenie bolo dané do užívania v r. 1970.

Vonkajšia úprava:

- Prípojka vody  o priemere DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu o dĺžke 16,00 bm, ktorá bola daná do užívania od r. 1970.

- Vodomerná šachta betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia o rozmere 1,145*0,895*0,92 = 0,94 m    ktorá bola  daná do užívania od r. 1970.

- Prípojka kanalizácie DN 200 mm, potrubie betónové o dĺžke 5,00 bm, ktorá bola  daná do užívania od r. 1970.

- Prípojka el. energie Jedná sa o NN prípojku s vodičmi - 3-fázová prípojka vzdušná AlFe  o dĺžke 18,00 bm. ktorá bola  daná do užívania od r. 1970.

- Spevnené plochy s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o výmere 6,5*2,5+12,5*1,5 = 35 m2, zrealizované v r. 1970.

- Terasa – prestrešenie  - altánok, drevená konštrukcia, strecha, čiastočná  výplň stien, alebo bez výplne, podlaha a strecha o výmere 2,9*5,9 = 17,11 m2, zrealizované v r. 1970.

 

3. Pozemky 

- zapísané pod parc.č. 607/1 o výmere 634 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 308.

- zapísané pod parc.č. 607/2 o výmere 199 m2 evidovaný ako vinice so spôsobom využitia pozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený.

- zapísané pod parc.č. 607/3 o výmere 350 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor.

- zapísané pod parc.č. 607/4 o výmere 51 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 1258

 Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

                                               

Opis stavu predmetu dražby : Stavebno - technický stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnuteľnosti, a svedčí o normálnom využívaní domu na bývanie. Dom bol daný do užívania v r.1970.

Prílohy

Poznámka

Dražba sa pripravuje, v prípade záujmu kontaktujte dražobnú spoločnosť

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk