RD 315 Šarovce, k.ú. Malé Šarovce, okres Levice Dom

RD 315 Šarovce, k.ú. Malé Šarovce, okres Levice, Malé Šarovce 315, Šarovce

12 900,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Malé Šarovce, obec: ŠAROVCE, okres: Levice, zapísané na liste vlastníctva č. 378 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice pod B1:

  1. rodinný dom s.č. 315 postavený na  pozemku parc. č. 39
  2. pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 39 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 923m², parc. č. 40/2 druh pozemku: záhrada o výmere 1299 m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 315 je postavený na parcele číslo 39 v katastrálnom území Malé Šarovce v obci Šarovce.

Dispozičné riešenie: Dispozične stavba je čiastočne podpivničená a má v suteréne jednu miestnosť, na prízemí sú rozložené tri obytné izby, kuchyňa, komora, kúpeľňa, samostatné WC a chodba.

Technické riešenie:

Podzemné podlažie (1.PP) s rozmermi 1,2*(2,936*4,09) o výmere 14,41 m², postavené v r. 1960

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy  s rovným podhľadom betónové monolitické.

Nadzemné podlažie (1.NP) s rozmermi 5,12+4,525)*7,615+6,975*7,93+0,425*5,12 o výmere 130,93 m², postavené v r. 1960

Základy domu sú betónové s vodorovnou izoláciou. Podmurovka priemernej výšky do 50 cm je z omietaného tehlového muriva. Obvodové murivo je realizované z tehál v skladobnej hrúbke nad 30 cm do 40 cm. Vnútorné priečky sú tehlové. Vnútorné povrchy sú upravené vápennými omietkami. Stropné konštrukcie sú s rovným pohľadom drevené trámové. Zastrešenie je riešené ako stanová strecha, s krytinou z betónovej jednodrážkovej škridle. Klampiarske konštrukcie domu sú z pozinkovaného plechu. Fasáda na dome je omietnutá vápennou omietkou. Vnútorné dvere sú prevažne drevené hladké plné alebo presklené v oceľových zárubniach. Vstupné dvere sú drevené presklené. Okná sú drevené zdvojené. Podlahy v obytných miestnostiach sú z celoplošných laminátových parkiet ( nedokončené - v jednej miestnosti je položený koberec na betóne ). V ostatných miestnostiach je podlaha z keramickej dlažby. Vykurovanie domu je ústredné teplovodné klasické liatinovými vykurovacími telesami. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Rozvod studenej a teplej vody je z pozinkovaného potrubia. V dome je realizovaný rozvod zemného plynu. Kanalizácia objektu je riešená z plastu. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač elektrický umiestnený v kúpeľni. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného kúrenia na tuhé palivo ( uhlie a aj drevo ) umiestnený na prvom podzemnom podlaží. V kúpeľni je jednoduchá smaltovaná vaňa s pákovou vodovodnou batériou so sprchou a keramické umývadlo s nerezovou vodovodnou pákovou batériou. V samostatnom WC je splachovací záchod kombi. Na stenách kúpeľne, lícovej steny vane a v kuchyni okolo kuchynskej linky je zhotovený keramický obklad. Dom je vybavený  elektrickým rozvádzačom s poistkami.

 

B.  Príslušenstvo

1. Plot – oplotenie z ulice, jedná sa o oplotenie predné od miestnej komunikácie v dĺžke 16,00 m. Základy sú z kameňa a betónu, podmúrovka betónová monolitická. Výplň z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme o výmere 28,80 m2. Vráta a vrátka plechové plné po 1 ks. Začiatok užívania od r. 1960.

2 Plot - oplotenie záhrady v dĺžke 26,00 m. Základy okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených. Výplň plotu zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky o výmere 46,80 m2. Začiatok užívania od r. 1970

3. Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 4,00 bm. Je z oceľového potrubia DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1970.

4. Vodomerná šachta betónová, s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia, o rozmeroch 1,4*1,4*1,6 = 3,14 m3. Bola zhotovená v roku 1970.

5. Kanalizačná prípojka do žumpy je zhotovená z betónového potrubia o DN 200 mm v dĺžke 6,00 bm, zhotovená v roku 1970.

6. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná o objeme 5 m3, bola zhotovená v roku 1970.

7. Prípojka el. energie je to NN vodiče - 3-fázová prípojka vzdušná AlFe v dĺžke 8,00 bm zhotovená bola  v roku 1980.

8  Spevnené plochy s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o rozmeroch 8,5*1,2 = 10,20 m2. Bola zhotovená v roku 1970.

 

C. Pozemky  sú rovinatého charakteru ktoré sú vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Levice pod B1 na: LV č. 378  pre k.ú. Malé Šarovce, obec: ŠAROVCE, okres: Levice:

- pozemokparcela  registra „C“KN  parc. č. 39 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 923m²

- pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 40/2 druh pozemku: záhrada o výmere 1299 m²,

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce Šarovce.

                                                              

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom bol postavený v r. 1960 objekty klasifikované pod príslušenstvom sú uvedené v popise vrátane ich veku realizácie.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk