RD 351 Šarovce, k.ú. Malé Šarovce, okres Levice Dom

RD 351 Šarovce, k.ú. Malé Šarovce, okres Levice, Malé Šarovce 351, Šarovce

11 700,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Malé Šarovce, obec: Šarovce, okres: Levice, zapísané na LV č. 656, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice pod B1:

  1. rodinný dom súp. číslo 351 postavený na  pozemku  parc. č. 145/1
  2. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 143/2, druh pozemku: Záhrady o výmere 667m², pozemokparcela registra „C“KN  parc. č. 145/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1255m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A) Rodinný dom súpisné číslo 351 je postavený na rovinatom pozemku parc.č. 145/1 v katastrálnom území Malé Šarovce v obci Šarovce v okrese Levice. Je to jednopodlažná murovaná stavba, ktorej pôvodná časť s rozmermi 5,10*14,50 o výmere 73,95 m²,  bola postavená v roku 1905, podľa vyjadrenia obce boli rekonštrukcie domu vyhotovené v rokoch 1960 a 2011. Podľa zistení pri miestnom šetrení bola v roku 2016 pristavaná k domu prístavba s rozmermi 6,97*5,75 m o výmere 40,08 m², ktorá nie je zakreslená v katastrálnej mape, v čase miestneho šetrenia neboli dokončené fasádne povrchové úpravy prístavby a miestnosť kúpeľne, prístavba sa využíva na bývanie. Spolu 1. NP = 114,03 m². Dom má v prednej obytnej časti chodbu, kuchyňu, tri izby a kúpeľňa s WC, v zadnej časti je hospodárska časť domu, v ktorej sú kotolňa, sklad dreva a tri ďalšie skladové priestory, všetky miestnosti hospodárskej časti domu sú prístupné samostatnými vchodmi z dvora domu.

Konštrukčne ide o murovanú tehlovú stavbu, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, zvislé obvodové konštrukcie sú v hrúbke obvodových múrov 30 - 40 cm, prístavba je z pórobetónových tvárnic, deliace konštrukcie sú murované, stropy drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha sedlová s dvomi valbami, krytina  škridlové pálená, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, vonkajšie omietky vápennocementové. Podlahy v obytných miestnostiach, v chodbe aj v kuchyni sú z veľkoplošných laminátových parkiet, v kúpeľni zatiaľ nie sú vyhotovené. Okná sú plastové, dvere drevené plné hladké alebo zasklené, vchodové dvere plastové. Dom je napojený na elektroinštaláciu a vodu z verejných rozvodov, kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je kotol na tuhé palivo /je v kotolni v hospodárskej časti domu, v tomto posudku započítavam kotol do tvorby RU domu/, radiátory sú oceľové panelové, na ohrev TÚV slúži zásobníkový ohrievač.

V kúpeľni je sprchový kút, umývadlo a WC, batérie sú nerezové pákové, v kuchyni je linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 3,60 bm s nerezovým drezom, pákovou batériou, elektrickým sporákom so sklokeramickou varnou doskou, za linkou sú keramické obklady stien.

 

B)  PRÍSLUŠENSTVO:

1, Hospodárska časť na p.č. 145/1, o rozmeroch 4,50*23,30 =104,85 m2, začiatok užívania rok 1905.

2. Oplotenie pozemku z drôteného pletiva o rozmeroch dĺžka 12+18+32 = 62,00 m = x v.1,60 = 99,20 m2, začiatok užívania rok 1990

3. Vodovodná prípojka. Prípojka vody z PVC o priemere DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu, v dĺžke 6,00 m, začiatok užívania rok 1990

4. Vodomerná šachta. Betónová s oceľovým poklopom, vrátane vybavenie ,o rozmeroch 1,10*1,00*1,40 = 1,54 m3, začiatok užívania rok 1990.

5. Kanalizačna prípojka. Prípojka kanalizácie o priemere DN 150 mm- potrubie plastové, v dĺžke 4,00 m, začiatok užívania rok 1990.

6. Žumpa, betónová monolitická aj montovaná o objeme 5 m3, začiatok užívania rok 1990.

7. Prípojka elektrickej energie, káblová prípojka vzdušná Al 4*16 mm*mm, v dĺžke 12,00 m, začiatok užívania rok 1990

 

C) POZEMKY

Pozemky zapísané pod parc.č. 143/2 o výmere 667 m2 evidovaný ako záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny.

Pozemky zapísané pod parc.č. 145/1 o výmere 1255 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

Celková výmera 1.922 m2

 

Opis stavu predmetu dražby :

Na základe miestneho šetrenia a na základe dodaných podkladov je možné konštatovať, že na posudzovanej nehnuteľnosti neexistujú žiadne závady. Stavebno - technický stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnuteľnosti, a svedčí o normálnom využívaní domu na bývanie, a o vykonávanej bežnej údržbe domu. Dom bol daný do užívania r. 1905 so stavebnou úpravou v r. 2016 ostatné objekty v r. 1990.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk