RD 503 Raková, okres Čadca Dom

RD Raková, okres Čadca, Raková 503, Raková

44 500,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Raková, obec: RAKOVÁ, okres: Čadca, zapísané na liste vlastníctva č. 5473 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Čadca pod B1:

  1. rodinný dom č.s. 503 postavený na pozemku parc. č. 10530
  2. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 10530 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 429 m², parc. č. 10531 druh pozemku: záhrada o výmere 1152 m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A.  Rodinný dom súpisné číslo 503 sa nachádza na  mierne  svahovitom  pozemku  parcelné  číslo  KN  10530 v katastrálnom území Raková, obec Raková, v zastavanom území obce, v časti s rodinnými  domami  stredného  štandardu zvanej Korchán. Ide o samostatne stojaci , dvojpodlažný, murovaný rodinný dom s jedným podzemným podlažím, jedným nadzemným podlažím a čiastočne zobytneným podkrovím.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť. Popis sa nemusí zhodovať so skutočnosťou.

Objekt  je osadený v miernom svahu, pričom podlažie vsadené do svahovitého terénu  spĺňa  podmienku  podzemného podlažia. Objekt je osadený v priemernej hĺbke do 1,00 m od upraveného  terénu,  založený  na izolovaných, betónových, základových  pásoch. Obvodové steny prvého podzemného podlažia sú z monolitického betónu, bez zvislej izolácie proti vode v časti vsadenej do terénu a murované zo škvarobetónových tvárnic v skladobnej hrúbke  do 50cm, zvonku s vyhotoveným  obkladom, obvodové  steny prvého nadzemného podlažia a štítové steny sú murované zo škvarobetónových  tvárnic  a tehál  v  skladobnej hrúbke  do 40cm zvonku omietnuté brizolitom. Vnútorné nosné murivo  a vnútorné  priečky  sú murované z tehál s vyhotovenými vápennými, vnútornými omietkami a s vyhotoveným keramickým  obkladom  v  kuchyniach  a kúpeľniach. Strop  nad prvým  podzemným  podlažím  aj  prvým  nadzemným  podlažím  je železobetónový,  s rovným  podhľadom.  V  podkroví  sú  vybudované dve samostatné izby,  ktorých  vnútorné  steny  sú murované  z tehál,  strop  je  drevený.  V objekte  sú vyhotovené  vnútorné  rozvody  vody,  kanalizácie,  elektrické rozvody.  Schodisko  v  dome  je  dvojramenné,  železobetónové.  Rodinný dom  je zastrešený  sedlovou  strechou  s väznicovým  krovom  s krytinou  z pozinkovaného plechu. Klampiarske  konštrukcie  strechy  a vonkajšie  parapety  sú z pozinkovaného  plechu. Objekt  rodinného domu  je  zásobovaný  pitnou  vodou zo  spoločného  rezervoára pitnej  vody,  odkanalizovaný  do izolovanej, betónovej  žumpy. Vykurovanie objektu je ústredné, na tuhé  palivo. Ohrev TÚV  zabezpečuje  kombinovaný bojler. Elektrická  prípojka je svetelná aj motorická.

 

1. PODZEMNÉ PODLAŽIE (1.PP) o rozmeroch 9,25*12,20 = 112,85 m². Z dispozičného hľadiska  sa  na prvom podzemnom podlaží  nachádza  chodba, sklad,  schodisko  na prvé  nadzemné  podlažie,  kotolňa,  pivnica,  kúpeľňa, sklad  dreva,  kuchyňa a jedna obytná  izba. Podlahy  v  obytnej  izbe,  v kuchyni,  v  sklade sú povlakové podlahy  - lino, v kúpeľni a na chodbe je keramická  dlažba, v ostatných  miestnostiach je betónová  mazanina. Okná  na podlaží  sú prevažne  drevené,  dvojité, dvere  sú drevené. Z vnútorného vybavenia  sa v  kuchyni  nachádza klasická  kuchynská linka  s nerezovým umývadlom,  sporák  na tuhé  palivo  a elektrický  sporák,  vyhotovený  keramický obklad.  V  kúpeľni  je  osadená smaltová  vaňa,  umývadlo  a misa  WC,  vyhotovený keramický  obklad.

 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE (1.NP) o rozmeroch 9,25*12,20 = 112,85 m². Z dispozičného hľadiska sa na prvom  nadzemnom  podlaží  nachádza  chodba, schodisko  do   podkrovia,  kúpeľňa,  kuchyňa a tri obytné  izby. Podlahy  v obytných izbách  sú drevené,  v  kuchyni  je  povlaková  podlaha  - lino, v kúpeľni  je  keramická  dlažba. Okná  na podlaží  sú drevené,  dvojité,  dvere  sú drevené.  V  kuchyni  je  klasická  kuchynská linka  s plastovým  umývadlom, elektrický  sporák. V kúpeľni  je  smaltová vaňa s umývadlom,  vyhotovený keramický  obklad.  V  miestnostiach  sú osadené oceľové radiátory.

 

PODKROVIE o rozmeroch 1,2*(5,5*3,7+4,3*3,7) = 43,51 m². Z dispozičného hľadiska sa na podkrovnom  podlaží nachádzajú  dve obytné, samostatné  miestnosti. Podlahy  v  obytných  izbách  sú drevené,  okná sú drevené,  jednoduché,  dvere  sú drevené. V  miestnostiach  sú osadené oceľové radiátory.

 

B.  Príslušenstvo:

1. Drobná stavba – maštaľ: Jedná sa o jednopodlažný, murovaný objekt o rozlohe 26,52 m² postavený na mierne svahovitom pozemku parcelné číslo 10530. Objekt je založený na neizolovaných, betónových, základových pásoch. Obvodové steny sú vyhotovené zo škvárobetónu v skladobnej hrúbke do 50cm, bez vnútorných omietok a s vápennými, vonkajšími omietkami. Strop nad podlažím je železobetónový, s rovným podhľadom. Objekt je zastrešený sedlovou strechou s hambálkovým krovom s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Objekt tvorí jedna miestnosť. Dvere sú drevené, zvlakové, okno je jednoduché, podlahy nie sú vyhotovené, nie je tu žiadne vnútorné vybavenie, elektrické rozvody. Na základe informácií zo strany zadávateľa znaleckého posudku bol objekt maštale postavený v roku 1968

2. Drobná stavba – Humno: Jedná sa o jednopodlažný murovaný objekt o rozlohe 23,46 m2. Objekt je založený na základových pásoch bez podmurovky. Zvislé nosné konštrukcie sú riešené ako drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným, plechovým alebo azbestocementovým plášťom. Stropy sú trámčekové s podhľadom. Krov je hambálkový, prekrytý plechovou pozinkovanou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dvere sú oceľové alebo drevené zvlakové. Podlahy sú hrubé betónové, resp. tehlová dlažba.

3. Oplotenie  , jedná sa o oplotenie v dĺžke 30,00 m. Základy z sú kameňa a betónu. Výplň plotu je z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme o pohľadovej ploche 33m2. Plotové vráta 1 Ks kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov. Začiatok užívania od r. 1968.
4. Prípojka vody. Jedná sa z verejného obecného vodovodu v dĺžke 25 bm. Je z PVC potrubia DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1968.

5. Kanalizačná prípojka je zhotovená z plastového  potrubia o DN 110 mm v dĺžke 8 bm, zhotovená v roku 2009.

6.  Žumpa - betónová monolitická aj montovaná o rozmeroch 2*2*3m, teda o  objeme 12,00 m3, ktorá bola zhotovená v roku 2009.

 

C. Pozemky  sú vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Čadca pod B1 na: LV č. 5473 pre k.ú. Raková, obec: RAKOVÁ, okres: Čadca :

- pozemok, parcela registra „C“KN  parc. č. 10530 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere   429 m²,

 - pozemok, parcela registra „C“KN  parc. č. 10531 druh pozemku: záhrada o výmere 1152 m²,

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.  

                                                              

Opis stavu predmetu dražby : Na základe  potvrdenia Obecného úradu v  Rakovej zo dňa 16.9.2009,  objekt bol postavený v roku 1968, avšak užívanie domu je od roku 1970. Na objekte nebola identifikovaná žiadna údržba a modernizácia.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk