RD Bíňa s.č. 419, okres Nové Zámky Dom

RD Bíňa, okres Nové Zámky, Bíňa 419, Bíňa

25 000,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Bíňa, obec: BÍŇA, okres: Nové Zámky, zapísané na listoch vlastníctva vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky:

LV č. 944 pod B1:

rodinný dom s.č. 419 postavený na  pozemku parc. č. 521/15

Podiel 1/1

 

LV č. 747 pod B1 a B2:

pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 521/15 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 502m², parcela registra „C“KN parc. č. 521/49 druh pozemku: záhrada o výmere 757m²,

Podiel 2x ½ = 1/1

Opis predmetu dražby:

A. RD s.č. 419 je murovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím a s pôdorysom približne v tvare písmena L. Rodinný dom je súčasťou zástavby pôvodných rodinných domov v obci Bíňa, postavený na pozemku, parcela č. 521/15, k.ú. Bíňa, obec Bíňa, okres Nové Zámky.

 

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie. Rodinný dom je prístupný v úrovni 1. nadzemného podlažia cez hlavný vstup umiestnený vo fasáde. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú tieto miestnosti: zádverie, vstupná hala, predsieň, kúpeľňa, komora, WC, kuchyňa a izby, sklad, kotolňa.

 

Technické riešenie:

Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Podmurovka pri nepodpivničenom dome je v priem. výške 50-100 cm z tvárnic. Murivo je murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm. Deliace konštrukcie sú z tehlových priečkoviek. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Stropy sú s rovným podhľadom drevené trámové. Krovy sú valbové. Krytiny strechy na krove sú z pálenej škridle jednodrážkové. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...) z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú zo škriabaného brizolitu nad 2/3. Dvere sú hladké plné alebo zasklené, okná sú dvojité drevené s doskovým ostením s dvojvrstv. Zasklením, okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) sú podlahoviny gumové. Dlažby a podlahy ost. miestností sú z cementového poteru. Elektroinštalácia (bez rozvádzačov) je  svetelná a motorická. Rozvod vody je z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Kanalizácia do žumpy je z liatinového potrubia (1 ks). Zdrojom teplej vody bol zásobníkový ohrievač (1 ks). Pôvodné vybavenie kuchyne tvoril plynový sporák (1 ks), drezové umývadlo smaltované (1 ks), kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Pôvodné vnútorné vybavenie tvorila vaňa oceľová smaltovaná (1 ks), umývadlo (1 ks). Vodovodné batérie (3 ks). Elektrický rozvádzač je s poistkami (1 ks).

 

B.  Príslušenstvo

- sklad paliva za domom – začiatok užívania rok 1975

- uličné oplotenie a oplotenie zo záhrady

- kopaná studňa – hĺbka 15 m, rok 2013

- prípojka vody, vodomerná šachta, šachta pri studni, prípojka kanalizácie do žumpy, žumpa

- elektrická prípojka

- spevnené plochy – rok 1975

- vonkajšie schody – rok 1975

 

C. Pozemky  Pozemky zapísané pod parc. č. 521/15 o výmere 502 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky zapísané pod parc. č. 521/49 o výmere 757 m2 evidovaný ako záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny.

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

                                               

Opis stavu predmetu dražby :

Dom bol daný do užívania v roku 1975, objekt nie je momentálne užívania schopný.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk