RD Chorvátsky Grob, okres Senec Dom

RD Chorvátsky Grob, Brezová 3266/29, Chorvátsky Grob

162 000,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Chorvátsky Grob, obec: CHORVÁTSKY GROB, okres: Senec, zapísané na LV č. 1511, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Senec pod B1:

a)  rodinný dom súpisné číslo 3266 postavený na pozemku parc. č. 1591/622

b) pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 1591/99, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 423 m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 1591/622, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 107 m²

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A.  Rodinný dom súpisné číslo 3266 sa nachádza v obci Chorvátsky Grob miestna časť Čierna Voda, okres Senec. Dom je postavený na ulici Brezová č.29, umiestnený na p.č. 1591/622 v k. u. Chorvátsky Grob. Dom je samostatne stojaci, má 1 nadzemné podlažie a podkrovie. Nachádza sa v blízosti hlavného mesta Bratislava, od mestskej časti Vajnory vo vzdialenosti cca 2 km, Od okresného mesta Senec je obec Chorvátsky Grob vzdialená približne 13 km, Doprava autom na kraj hlavného mesta (Zlaté Piesky) trvá 10 minút. Obec je vhodná na bývanie, má dve časti starú časť Chorvátsky Grob a novú časť Čierna Voda. V okolí nehnuteľnosti v časti zvanej Suché miesto je zástavba len nových rodinných domov a výstavba nových domov je na niekoľkých ďalších miestach obce. V obci je občianska vybavenosť - sú tu umiestnené: predajne potravín, Tesco, Jednota, reštaurácie, stavebniny, materské škôlky aj súkromné, kostol, ihrisko. V lokalite je súkromná materská škôlka - Dúhová škôlka. V blízkosti lokality sa nachádza nákupné centrum Terno, v obci je jazdecký areál s chovom koní, v blízkosti je hotel Agátka (predtým názov Kamila), do 500 - 700 m od domu je prírodná rezervácia Šúr, stredné školstvo sa nachádza v Bernolákove, v Senci a v Bratislave. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na juhovýchod.

Znalcovi nebola nehnuteľnosť sprístupnená, preto je znalecký posudok vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov, ktorými sú objednávka znaleckého posudku, list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, situácia širších vzťahov a Znalecký posudok č. 131/2018 znalca Ing. Igora Klačka zo dňa 03.06.2018. Z uvedeného posudku bolo do nasledujúceho výpočtu prevzaté aj hodnotenie vnútorných konštrukcií a vybavenia rodinného domu. 

Dispozičné riešenie je to prízemná stavba s obytným podkrovím. Na prízemí sa nachádzajú nasledovné miestnosti: izba, obývacia izba, kuchyňa, kúpeľňa s WC a komora pod schodiskom.  Na prízemí sa ďalej nachádza garáž a dielňa. V podkroví sa nachádzajú 4 obytné izby a kúpeľňa s WC a balkón.

Technické riešenie:

Na stavbe rodinného domu sú niektoré prvky nedokončené. Miera dokončenosti je určená odborným odhadom a je stanovená v percentách vo výpočtoch VŠH.

  

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové múry tehlové v hrúbke 38 cm, deliace konštrukcie murované. Stropy nad prízemím sú železobetónové monolitické, nad podkrovím drevené trámové s rovným podhľadom, strecha je sedlová, krytina škridlová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba, schodisko je z tvrdého dreva. Okná sú drevené zdvojené, dvere z tvrdého dreva, vnútorné omietky vápenné hladké, vonkajšie omietky silikátové hladké. Dom je napojený na rozvody elektrickej energie, vody, kanalizácie aj zemného plynu z verejných sietí. Vykurovanie je ústredné teplovodné podlahové, zdrojom je plynový kotol, na ohrev TÚV slúži zásobníková nádrž prepojená s kotlom ÚK.

V kuchyni prízemia je linka na báze dreva dĺžky 4,70 m s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, kombinovaným plynovým sporákom s elektrickou rúrou, digestorom a zabudovanou umývačkou riadu, za linkou je keramický obklad. V kúpeľni prízemia je sprchový kút, umývadlo, WC so zabudovanou nádržkou v stene, batérie sú nerezové pákové, kúpeľňa má keramické obklady stien. V kúpeľni podkrovia je smaltovaná vaňa s keramickým obkladom /nedokončeným/, umývadlo, WC so zabudovanou nádržkou v stene, batérie sú nerezové pákové, steny kúpeľne sú s keramickými obkladmi. Niektoré konštrukcie domu sú nedokončené /fasáda, klampiarske konštrukcie, keramické obklady a pod., nedokončenosť stavby je stanovená vo výpočtoch VŠH/. 

Prízemie (1.NP) je o rozmeroch 9,285*8,810+8,480*3,465+1,445*0,25 zastavaná plocha je 111,55 m².

Podkrovné podlažie s rozmermi totožnými ako sú u 1.N.P.- prízemia.  

 

B.  Príslušenstvo:

1.Oplotenie z ulice – je to uličný plot a je vyhotovený z drevenej výplne na oceľovom ráme na podmurovke, v plote sú plotové drevené stolárske vráta /2 ks/ a vrátka /1 ks/ z rovnakého materiálu, celková dĺžka plota je 25,00 bm, priemerná výška výplne plota 1,00 m. Plot postavený a užívaný od roku 2009.

2.Oplotenie od dvora Základy vrátane zemných prác sú betónový alebo kamenný prah medzi stĺpikmi v dĺžke 13,00 bm.  Výplň plotu je murovaný do hrúbky 20 cm z tehál alebo plotových tvárnic o výmere  23,40 m2. Plot postavený a užívaný od roku 2009

3.Prípojka vody na p.č. 1591/99 je vedená do domu z verejného uličného rozvodu z materiálu PVC o DN 25 mm vrátane navŕtavacieho pásu, dĺžka 5,00 bm na prípojke je umiestnená šachta s vodomernou zostavou. Prípojka bola zrealizovaná v r. 2009.

4.Vodomerná šachta na p.č. 1591/99 je betónová s oceľovým  poklopom, vrátane vybavenia, o rozmeroch 0,5*2*1,2 = 0,94 m3. Bola zrealizovaná v r. 2009.

5.Kanalizácia na p.č. 1591/99, kanalizácia je zaústená do verejného kanalizačného zberača, dĺžka prípojky je 6,5 bm, z potrubia plastového o priemere DN 110 mm. Začiatok užívania od roku 2009.

6. Prípojka na miestny plynovod na p.č. 1591/99. Prípojka plynu DN 25 mm v dĺžke 6,5 bm. Začiatok od roku 2009.
7.Prípojka elektrickej energie na p.č. 1591/99 je to  NN  káblová prípojka zemná Cu 4*16 mm*mm , v dĺžke 6 bm. Začiatok užívania od roku 2009.

8.Spevnené plochy na p.č. 1591/99 – je to zámková betónová dlažba - kladená do piesku o výmere 4,65*1,30+2*8,75*1,05+2,85*1,05+1,20*4,60+3,25*5,00+6,20*4,05 = 74,29 m2. Bola zrealizovaná v r. 2009.

9. Spevnené plochy štrkové na p.č. 1591/99 spevnené plochy  s prašným povrchom štrkové do hrúbky 150 mm. O výmere  7,9*3,5 = 27,65 m2. Bola  zrealizovaná v r. 2009.

 

C. Pozemky  

Pozemok evidovaný pod parcelným číslom 1591/99 o výmere 423 m2 ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemku, na ktorom je dvor.

Pozemok evidovaný pod parcelným číslom 1591/622 o výmere 107 m2 ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemku, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.

 

Opis stavu predmetu dražby :

Stavba rodinného domu je určená na individuálne bývanie, ktorý sa na tento účel aj využíva. Jedná sa o novopostavený moderný rodinný dom z r. 2009. Na stavbe rodinného domu sú niektoré prvky nedokončené. Na dome nie sú viditeľné statické poruchy. Údržba nehnuteľnosti je však zanedbaná. Pri miestnom šetrení neboli zistené žiadne prípadné riziká spojené s ďalším užívaním nehnuteľnosti. Dom sa nachádza v tichej lokalite obce.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk