RD Dolná Krupá, Horný Chríb 379/1 (okres Trnava) - UPUSTENÉ !!!!!!! Dom

RD Dolná Krupá, (okres Trnava), Horný Chríb 379/1, Dolná Krupá

125 000,00 €

Popis predmetu

!!!!!  OD DRAŽBY BOLO UPUSTENÉ !!!!!

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Dolná Krupá, obec: DOLNÁ KRUPÁ, okres: Trnava, zapísané na LV č. 669, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Trnava pod B1:

 1. rodinný dom súp. č. 379, postavený na parc. č.: 4312/3, 
 2. pozemky:

     parcela registra „C“KN  parc. č.4312/2, druh pozemku: záhrada o výmere 2452 m²

     parcela registra „C“KN  parc. č.4312/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 591m²

parcela registra „C“KN  parc. č.4312/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96m²

Podiel   1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom s.č. 379 je postavený na pozemku svahovitého charakteru na parcele číslo 4312/3 v katastrálnom území obce Dolná Krupá. Rodinný dom sa nachádza cca 15 km od centra okresného a krajského mesta Trnava v okrajovej časti obce, v obytnej časti so zástavbou s prevažne domami na bývanie a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami.

Dispozičné riešenie:

Čiastočne podpivničený rodinný dom na prízemí má rozložené obytné miestnosti, kuchyňu, predsieň a v zadnej časti domu sa nachádza garáž kde je umiestnený aj suterén.

Technické riešenie:

Podzemné podlažie (6,88 m²)

Zvislé nosné konštrukcie z monolitického betónu. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko je riešené z mäkkého dreva bez podstupníc. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná.

1. Nadzemné podlažie (239,39 m²)

Základy betónové a objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Strechu tvorí krov valbový s krytinou strechy na krove z betónovej škridle Bramac. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady v prevažnej časti kúpeľne, samostatnej sprchy, WC, kuchyne min. pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené z tvrdého dreva a okná plastové s viacvrstvovým zasklením. Vnútorné okenné žalúzie plastové. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí sporák plynový s elektrickou rúrou, umývačka riadu, chladnička a mraznička zabudovaná, drezové umývadlo, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí umývadlo, samostatná sprcha, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou, pákové nerezové a záchod splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie tvoria vráta garážové oceľové. Ústredné vykurovanie tvorí teplovod rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač a malé elektrické ohrievače. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

 

B.  Príslušenstvo

 1. Hospodárska prístavba – Základy betónové. Zvislé nosné konštrukcie murované z pálenej tehly v hr. nad 15 do 30 cm a deliace konštrukcie z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy trámčekové s podhľadom. Strecha je plochá, vyhotovená z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úprava vonkajších povrchov je tvorená z brizolitu. Úprava vnútorných povrchov je z vápennej hladkej omietky. Dvere sú oceľové alebo drevené zvlakové. Okná sú dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva. Elektorinštalácia je motorická a svetelná, s istením. Celková rozloha prístavby je 14,96 m². Začiatok užívania - rok 1970.
 2. Oplotenie z ulice – Základy sú vyhotovené z kameňa a betónu, výplň plotu je z rámového pletiva alebo z oceľovej tyčoviny v ráme. Súčasťou oplotenia sú aj plotové vráta, plechové, plné – 1 ks, a plotové vrátka, plrechové, plné – 1 ks. Plot je v celkovej dĺžke 14,5 m, bol daný do užívania v roku 1970.
 3. Kopaná studňa o hĺbke 12 m. Studňa bola daná do užívania v roku 1970.
 4. Prípojka vody – Jedná sa o vodovodnú prípojku, vrátane navŕtavacieho pásu vyhotovenú z PVC o DN 25 mm a dlžke 8 bm. Bola daná do užívania v roku 1990.
 5. Vodomerná šachta – Jedná sa o betónovú vodomernú šachtu s oceľovým poklopom a vybavením o rozmeroch 0,8*0,9*1,2 m. Šachta bola daná do užívania v roku 1990.
 6. Prípojka kanalizácie – Vyhotovená z plastového potrubia o DN 110 mm a dĺžke 6 bm. Prípojka kanalizácie bola daná do užívania v roku 2000.
 7. Prípojka plynu – Jedná sa o prípojku o DN 25 mm, dĺžke 6 bm. Prípojka bola daná do užívania v roku 2000.
 8. Prípojka el. energie – Jedná sa o NN káblovú prípojku, vzdušnú, Al 4*16mm*mm o dĺžke 12 bm. Prípojka bola daná do užívania v roku 2000.
 9. Spevnené plochy – Vyhotovené z monolitického betónu do hrúbky 100 mm, o celkovej rozlohe 38,85 m2, dané do užívania v roku 1990 a spevnené plochy vyhotovené zo zámkovej betónovej dlažby kladenej do piseku, o celkovej rozlohe 15,6 m², boli dané do užívania v roku 2020.
 10. Prístrešok pri vstupe – Altánok drevenej konštrukcie so strechou, čiastočnou výplňou stien  alebo bez výplne a podlahou o celkovej rozlohe 12,6 m², bol daný do užívania v roku 2020.
 11. Spevnené plochy do záhrady – Vyhotovené zo zámkovej betónovej dlažby kladenej do piseku, o celkovej rozlohe 26,4 m², boli dané do užívania v roku 2020.
 
C. Pozemky.  

Pozemky zapísané pod parc. č. 513 o výmere 182 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.

Pozemky zapísané pod parc. č. 514/1 o výmere 279 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor.

Pozemky zapísané pod parc. č. 515/1 o výmere 367 m2 evidovaný ako záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny.

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom je využívaný na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie sa nedá predpokladať. Začiatok užívania rok 1970. Rodinný dom prešiel rekonštrukciou a modernizáciou.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk