RD, Drahovce, Hlavná 585/37, okres Piešťany Dom

RD Drahovce, Hlavná 585/37, Drahovce

Popis predmetu

Opakovaná dražba sa pripravuje!!!!!

 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Drahovce, obec: DRAHOVCE, okres: Piešťany, zapísané na liste vlastníctva č. 14 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Piešťany pod B1:

  1. rodinný dom s.č. 585 postavený na  pozemku parc. č. 32/1
  2. pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 32/1 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 640m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 585 je postavený na parcele číslo 32/1 sa nachádza v obytnej časti obce Drahovce na hlavnej ulici. Dom je v radovej zástavbe rodinných domov ďalej od centra obce. Dopravné spojenie je autobusovou dopravou, trvá cca 10 min do okresného mesta Piešťany, ktoré je vzdialené cca 9,2 km. V blízkosti domu je občianska vybavenosť zodpovedajúca veľkosti obce. Konfigurácia terénu je rovinatá. Dom je napojený na verejný plynovod a elektrickú energiu, kanalizácia je do žumpy a vodovod zo studne.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.

Dispozičné riešenie: Dispozícia rodinného domu nebola pri obhliadke zisťovaná a je predpoklad nezmenenej dispozície, ktorá bola pri ZP pre úver..

Nadzemné podlažie (1.NP) s rozmermi 11*7,81+5,26*7,0 o výmere 122,73 m2, postavené v r. 1967 a prístavba  s rozmermi 5,2*10,5+1,9*(5,2+2,6)/2+2,85*3,01 o výmere 70,59 m2, postavené v r. 2003. Spolu 1. NP Spolu 1. NP = 193,32 m2. 

Jedná sa o murovaný rodinný dom v radovej zástavbe s jedným nadzemným podlažím, so sedlovou strechou, ktorý je napojený na plyn a elektro, vodovod je zo studne, kanalizácia do žumpy.

Konštrukčné vyhotovenie: murivo je tehlové hr. 500 mm na betónových základoch s vodorovnou izoláciou, strop je drevený trámový s rovným podhľadom a železobetónový. Priečky sú tehlové s vápennými omietkami. Okná sú zdvojené drevené, dvere sú hladké do oceľových zárubní. Podlahy v obytných miestnostiach sú laminátové plávajúce a PVC,  v ostatných miestnostiach je keramická dlažba a PVC. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, rozvod vody je studenej a teplej z centrálneho zdroja. Vykurovanie je ústredné s  plynovým kotlom. V rodinnom dome sú kuchynské linky na báze dreva,  s 1 digestorom, plynovými sporákmi a drezmi. Vnútorné vybavenie tvorí vaňa , 2 umývadlá a 2 záchody. Kanalizácia je z kuchyne, kúpeľne a WC. V kuchyni a kúpeľni sú keramické obklady. 

 

B.  Príslušenstvo

1. Studňa ide kopanú studňu  o priemere 1000 mm do hĺbky 5,00 m, zhotovené v roku 1967.

2. Prípojka vody zo studne v dĺžke 4,00 bm. Je z oceľového potrubia DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1967.

3. Kanalizačná prípojka do žumpy je zhotovená z betónového  potrubia o DN 200 mm v dĺžke 5,00 bm, zhotovená v roku 1967.

4. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná o objeme 4,00 m3, bola zhotovená v roku 1967.

5. Plynová prípojka , je to plynová prípojka zemného plynu zhotovená v roku 1990 v dĺžke 6,00 bm

o svetlosti DN 25 mm.

6. Prípojka el. energie je to NN káblová prípojka vzdušná Al 4*16 mm*mm v dĺžke 6,00 bm zhotovená bola  v roku 2003.

 

C. Pozemky  sú rovinatého charakteru, ktoré sú vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Piešťany pod B1 na: LV č. 14  pre k.ú. Drahovce, obec: DRAHOVCE, okres: Piešťany, pod:

- pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 32/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 640 m²,

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce Drahovce.

                                                              

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1967, v roku 2003 bola urobená prístavba.

 

Prílohy

Poznámka

Dražba sa pripravuje

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk