RD Gbelce, Vrbová ul. 649, okres Nové Zámky Dom

RD Gbelce, okres Nové Zámky, Vrbová ul. 649, Gbelce

9 700,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Gbelce, obec: GBELCE, okres: Nové Zámky, zapísané na liste vlastníctva č. 3258 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky pod B1 a B2:

  1. rodinný dom s.č. 649 postavený na pozemku parc. č. 1209/5,
  2. pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 1209/4 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 302m², parcela registra „C“KN parc. č. 1209/5 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100m², parcela registra „C“KN parc. č. 1209/6 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12m²,

Podiel 2 x 1/2  (spolu 1/1)

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 649 sa nachádza v katastrálnom území Gbelce, obec Gbelce okres Nové Zámky, v lokalite, ktorú je možné zaradiť ako okrajová lokalita obce. Dom je v čase obhliadky neobývaný a steny sú zavlhnuté. Rodinný dom súpisné číslo 649 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 1209/5. Rodinný dom sa nachádza cca 35 km od okresného mesta Nové Zámky a cca 70 km od krajského mesta Nitra. Obec leží na spojnici ciest medzi mestami Nové Zámky Štúrovo a medzi obcami Svodín a Búč. Dopravné spojenie je do okresného ako aj krajského mesta možné autobusovou a vlakovou dopravou. V lokalite sa nachádza obytná časť s prevažne rodinnými domami s dobrými dopravnými možnosťami. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť.

Dispozičné riešenie: Dispozične je prízemná stavba rodinného domu je postavená na rovinatom pozemku, dispozične pozostáva zo vstupnej obytnej haly, dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC a technickej miestnosti,

Technické riešenie:  Rodinný dom súpisné číslo 649 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 1209/5 v obci Gbelce, postavený bol v roku 1962, modernizácia v roku 2013, dom je jednopodlažný o rozmeroch 9,58*8,8+3,02*4,96 a výmere 99,28 m2, strecha stanová, krov drevený, krytina z pálenej dvojdrážkovej škridle, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu,  základy tvoria betónové pásy s hydroizoláciou, čiastočne poškodenou, steny sú murované klasickým spôsobom z pálenej a prevažne nepálenej tehly, stropy sú drevené trámčekové s rovným omietnutým podhľadom, vonkajšie omietky sú vápennocementové, čiastočne poškodené, vnútorné omietky sú vápenné hladké, pri podlahe poškodené vzlínajúcou vlhkosťou, v izbách je nášľapná vrstva podlahy z amatérsky uloženej plávajúcej laminátovej podlahoviny, ostatné sú prevažne z keramickej dlažby, vstupné dvere sú novšie plastové reliefované s čiastočným presklením, vnútorné dvere sú prevažne drevené rámové, okná sú drevené dvojité s doskovým ostením, v izbách opatrené drevenými vnútornými skladacími okenicami, v kuchyni je kuchynská linka s nerezovým dvojdrezom s nástennou klasickou miešacou batériou, inštalovaný je plynový sporák na propán-butánovú bombu typ Mora 269, stena medzi pracovnou doskou, nástennými skrinkami a pri sporáku je obložená keramickým obkladom, v kúpeľni je obmurovaná vaňa  a keramickým obkladom je obložená s klasickou vaňovou batériou, samostatný sprchovací kút s pákovou sprchovou batériou, kruhové umývadlo v toaletnej skrinke s pákovou stojánkovou batériou a kombi - záchod, steny sú obložené keramickým obkladom, v technickej miestnosti je osadený elektrický zásobníkový 80 litrový ohrievač vody, kúrenie je vo vstupnej obývateľnej hale a v izbe kachľami na tuhé palivo, elektroinštalácia v dome je svetelná s automatickým ističom, dom je zásobený vodou z vlastnej kopanej studne, domáca vodáreň je inštalovaná v technickej miestnosti, je možné vybudovať vodovodnú prípojku, odkanalizovanie je do trativodu

.

B.  Príslušenstvo

Plot – oplotenie z ulice, jedná sa o oplotenie predné od miestnej komunikácie v dĺžke 6,30 m. Základy vrátane zemných prác sú okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených. Výplň z drev. výplňou vodorovnou alebo zvislou v oceľ. rámoch o výmere 10,71 m2. Plotové vráta a vrátka sú drevené po 1 ks.

Začiatok užívania od r. 1970.

Plot - oplotenie predzáhradky v dĺžke 10,60 m. Základy okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených. Výplň plotu zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky o výmere 15,90 m2. Začiatok užívania od r. 1970.

Kopaná studňa o priemere 900 mm do hĺbky 7,00 m. Začiatok užívania od r. 1962.

Prípojka vody zo studne v dĺžke 2,00 bm, z oceľového potrubia o priemere DN 25. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 2013.

Domáca vodáreň  je umiestnená v dome ako Darling. Začiatok užívania od r. 2013.

Kanalizačný odpad – trativod je zhotovený z kameninového potrubia o priemere DN 125 mm v dĺžke 10,75 bm v roku 2013.

Prípojka el. energie je to NN vodiče - 1-fázová prípojka vzdušná AlFe v dĺžke 14,50 bm zhotovená bola  v roku 1962.

Spevnené plochy s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o rozmeroch 12,8*1,1+4,5*1,1+1,9*1,1 = 21,12 m2. Bola zhotovená v roku 1970.

 

C. Pozemky  sú rovinatého charakteru ktoré sú vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky pod B1 a B2 pre k.ú. Gbelce, obec: GBELCE, okres: Nové Zámky:

- pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 1209/4 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 302m²,

- parcela registra „C“KN parc. č. 1209/5 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100m²,

- parcela registra „C“KN parc. č. 1209/6 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12m²,

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce Gbelce

                                                              

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom bol postavený v r. 1962, modernizácia bola vykonaná v roku 2013, objekty klasifikované pod príslušenstvom sú uvedené v popise vrátane ich veku realizácie.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk