23 500,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Halič, obec: HALIČ, okres: Lučenec, zapísané na liste vlastníctva č. 391 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Lučenec pod B2 a B3:

  1. rodinný dom s.č. 186 postavený na pozemku parc. č. 336/2
  2. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 336/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 220 m², parc. č. 336/2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m²

Podiel 1/1 (3/4 + 1/4)

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom č.súp. 186 je postavený na parcele číslo 336/2 v katastrálnom území Halič v obci Halič na Ulici 23.januára.

Technické riešenie:

Vzhľadom na skutočnosť, že osoba, ktorá sa nachádzala v čase obhliadky v ohodnocovanej nehnuteľnosti neumožnila vykonať znaleckú obhliadku rodinného domu, technické vyhotovenie a popis objektu je prevzatý z dodaných podkladov a nemusí sa zhodovať so skutočnosťou vyskytujúcou sa na danej nehnuteľnosti.

Znalecký posudok je vypracovaný bez sprístupnenia nehnuteľnosti. Vypracovanie znaleckého posudku bolo vykonané na základe § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. zákona o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, kde je uvedené: "Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii." Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov a preto môže byť skutočnosť rozdielna a nemusí zohľadňovať stav aktuálny nehnuteľnosti. Na vypracovanie znaleckého posudku odzrkadľujúci predloženie všetkých aktuálnych podkladov.

Technický popis ako aj tvorba rozpočtového ukazovateľa je prevzaté z dodaných podkladov a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou.

1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch 10,32*5,32+8,27*5,37+1,5*4,27 = 105,72 m2. Začiatok užívania od  roku 1989.

Konštrukčne rodinný dom má základy betónové s vodorovnou izoláciou. Obvodové murivo prízemia je murované z tehál hr. 0,35m, s povrchovou úpravou všetkých stien  -vápenná hrubá omietka, bez obkladu. Priečky sú murované z tehál bez omietky stien. Strop je železobetónový monolitický s rovným podhľadom. RD má strechu sedlovú s valbami pokrytú pálenými dvojdrážkovými škridľami. Klampiarske konštrukcie nie sú prevedené. Dvere sú hladké plné, okná drevené zdvojené s jedným sklom bez parapetov. Podlahy - zem. Ústredné vykurovanie je teplovodné, radiátory sú oceľové rebrové, kotol ÚK na pevné palivo je umiestnený v kotolni. Elektroinštalácia - svetelná a motorická s automatickým istením. Rozvod studenej vody je pozinkovaným potrubím. Kanalizácia je zavedená jednou stúpačkou plastovým potrubím.

2. Nadzemné podlažie (2.NP) o rozmeroch 10,32*5,32+8,27*5,37 = 99,31 m2.Začiatok užívania od  roku 1989.

Konštrukčne na poschodí je obvodové murivo murované z tehál hr. 0,30m, s povrchovou úpravou fasády všetkých stien - vápenná hrubá omietka. Priečky sú murované z tehál s hladkou omietkou. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Dvere sú plné a zasklené, okná drevené zdvojené, opatrené vonkajšími plastovými roletami, bez parapetov. Podlaha na chodbe a kúpeľni a WC je keramická dlažba, v izbách je lino, v kuchyni je cementový poter. Ústredné vykurovanie je teplovodné, radiátory sú oceľové rebrové, vykurovanie je aj lokálne, v obývacej izbe sú krbové kachle na pevné palivo. Elektroinštalácia - svetelná a motorická. Rozvod studenej a teplej vody je plastovým potrubím. Kanalizácia je zvedená jednou stúpačkou plastovým potrubím. Prístup do II. NP je cez terasu, ktorá je ohodnocovaná ako balkón.

Vybavenie kuchyne: kuchynská linka dĺžky 2,4 m, nerezový drez bez vodovodnej batérie, sporák na pevné palivo, plynový sporák na propán bután s elektrickou rúrou, digestor, umývadlo s obyčajnou vodovodnou batériou, keramický obklad pri sporáku na pevné palivo a pri umývadle do výšky 1,65m.

Vybavenie kúpeľne: liatinová vaňa s pákovou a obyčajnou nerezovou sprchovacou vodovodnou batériou, elektrický zásobníkový ohrievač vody, keramický obklad stien do výšky 1,8m. obklad vane.

Vybavenie WC: záchod splachovací WC kombi.

 

B.  Príslušenstvo

1. Drobná stavba: Sklad . základy a podmurovka-  je bez podmurovky, iba základové pásy,  zvislé konštrukcie  sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky do 15 cm, krov je väznicový valbový, krytina strechy na krove sú  pálené ťažké korýtkové, vlnovky, dvere sú  oceľové alebo drevené zvlakové. O rozmeroch 1,88*4,6= 8,65 m2. Bol zhotovený v roku 2000.

2.Plot oplotenie z ulice. Uličný plot je vyhotovený s výplňou z vlnitého plechu do výšky 1,05 m na oceľových alebo drevených zvlakoch o ploche 8,51m2. Základy z sú z kameňa a betónu v dĺžke 8,10 m. V oplotení sú osadené po 1 ks plotové plechové  vrátka. Začiatok užívania od r. 1995.

3. Schody do domu. vonkajšie a predložené schody sú betónové na železobetónovej doske alebo nosníkoch s povrchom z cem. poteru Počet merných jednotiek je  1,07*12 = 12,84 bm stupňa a boli zhotovené  v roku 1989.

4. Spevnené plochy sú to plochy s povrchom z monolitického betónu do  hrúbky 150 mm o výmere 1,07*12 = 12,84 m2 , zhotovené v roku 1989.

 

C. Pozemky

Pozemky zapísané pod parc. č. 336/1 o výmere 220 m2 - zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemky zapísané pod parc. č. 336/2 o výmere 110 m2 - zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce. Pozemky sú umiestnené v ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny.

                                               

Opis stavu predmetu dražby :

Z predložených podkladov bol rodinný dom postavený v roku 1989 a zo zistenia pri miestnom šetrení ktoré nebolo znalcovi umožnené nemožno objektívne zhodnotiť.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk