RD Handlová, okres Prievidza Dom

RD Handlová, Pod šachtou 975/12, Handlová

33 400,00 €

Popis predmetu

Predmet dražby : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Handlová, obec: HANDLOVÁ, okres: Prievidza, zapísané na liste vlastníctva č. 3621 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza pod B4:

a)  rodinný dom súpisné číslo 975 postavený na pozemku parc. č. 2889/4,

b) pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 2889/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2, parcela registra „C“KN  parc. č. 2889/6, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 260 m2, parcela registra „C“KN  parc. č. 2890/2, druh pozemku: Záhrada o výmere 319 m2, parcela registra „C“KN  parc. č. 2891/2, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 28 m2,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A 1.Rodinný dom č.súp. 975  postavený na p.č. 2889/4 v meste Handlová (Pod šachtou).  Tento rodinný dom, má dve nadzemné podlažia a nie je podpivničený, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva, dom je súčasťou radového dvojdomu, podľa predložených podkladov a zistení pri miestnom šetrení bol pôvodný dom postavený v rokoch 1880, pričom bol niekoľkokrát rekonštruovaný, posledná rekonštrukcia prebehla v roku 2009, v súčasnom období sa dom na trvalé bývanie nevyužíva.

Nakoľko znalcovi nebola umožnená vnútorná obhliadka a kontrolné zameranie, preto je znalecký posudok vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov, ktorými sú objednávka znaleckého posudku, list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, situácia širších vzťahov, potvrdenie o veku domu, pôdorysy podlaží domu a Znalecký posudok č. 128/2016 znalca Ing. Juraja Pavlíka

Technické riešenie: konštrukčné vyhotovenie a vnútorné vybavenie domu bolo prevzaté z uvedeného znaleckého posudku č.128/2016.

Podľa týchto zistení ide konštrukčne o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové, zvislé obvodové múry sú tehlové v hrúbke nad 60 cm, deliace konštrukcie sú murované, stropy nad prízemím železobetónové monolitické s rovnými podhľadmi, nad poschodím drevené trámové, strecha je sedlová, krytina z eternitových šablón, strešné klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, okenné parapety z hliníkového plechu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, vonkajšie omietky na troch stranách domu brizolitové, štvrtá strana je spoločná so susediacim domom. Podlahy sú v izbách plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach keramické dlažby, schodisko je drevené bez podstupníc. Okná sú plastové, vnútorné dvere drevené rámové s výplňou. Dom je napojený na elektroinštaláciu a vodu z verejných sietí, kanalizáciu do žumpy, prípojku plynu nemá, vykurovanie je ústredné, zdrojom je kotol na tuhé palivo a elektrický kotol, radiátory sú oceľové článkové, na ohrev TÚV slúži elektrický bojler.

Dispozičné riešenie: dispozične sa jedná o:  

Prízemie domu -1.nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch 12,49*(6,44+6,53)/2+6,64*2,98, výmera 100,78 m2,   nachádzajú vstupná hala, komora, chodba, kuchyňa, jedna izba, kúpeľňa, WC, kotolňa a prestrešená terasa pred domom.

 Poschodie - 2.nadzemné podlažie (2.NP) o rozmeroch  12,49*(6,44+6,53)/2 , výmera 81,00 m2 je chodba so schodiskom, tri izby a terasa.

V kuchyni prízemia je linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 3,00 m s nerezovým drezom, pákovou batériou, elektrický sporák, digestor, za linkou sú keramické obklady, v kúpeľni prízemia je sprcha, umývadlo, batérie sú nerezové pákové, steny kúpeľne sú s keramickými obkladmi, samostatné WC je s umývadlom. 

 

B.  Príslušenstvo

1. Plot: Ploty pletivové na p.č. 2890/2 v dĺžke 37,00 m. Základy okolo stĺpikov z kameňa a betónu, výplň plotu zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky o výmere 66,60 m2 . Začiatok užívania od r. 2009.
2. Plot – Plot vstupný na p.č. 2890/2 jedná sa o oplotenie predné v dĺžke 7,00 m. Základy z kameňa a betónu, podmurovka je murovaná z z lomového kameňa.  Výplň plotu je  drevený na zvlakoch osadený do oceľ. alebo drev. Stĺpikov o výmere 7,70 m2.. Plotové vrátakovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov  1 ks. Začiatok užívania od r. 2009.

3. Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 30,00 bm. Je z oceľového potrubia DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 2010.

4. Kanalizačná prípojka je zhotovená z plastového  potrubia o DN 150 mm v dĺžke 5,50 bm, zhotovená v roku 1952.

5.  Žumpa - betónová monolitická aj montovaná o objeme 8,00  m3, ktorá bola zhotovená v roku 1952.

6. Prístrešok nad terasou- altánok, zhotovený  z drevenej  konštukcie, strecha, čiastočná výplň stien, alebo bez výplne, podlaha a strecha o výmere 2,00*4,58 = 9,16 m2, zhotovená v roku 2010.

 

C. Pozemky

Pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 2889/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2,

Pozemok- parcela registra „C“KN  parc. č. 2889/6, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 260 m2,

Pozemok- parcela registra „C“KN parc. č. 2890/2, druh pozemku: Záhrada o výmere 319 m2,

Pozemok- parcela registra „C“KN parc. č. 2891/2, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 28 m2,

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce Handlová.

                                               

Opis stavu predmetu dražby :

Dom je súčasťou radového dvojdomu a v súčasnom období sa na trvalé bývanie nevyužíva.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk