383 000,00 €

Popis predmetu

Predmet dražby : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Hlohovec, obec: HLOHOVEC, okres: Hlohovec, zapísané na LV č. 1380, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Hlohovec:

 1. rozostavaný rodinný dom postavený na pozemku parc. č.: 1167, 
 2. pozemky:

     parcela registra „C“KN  parc. č.1160, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m²

     parcela registra „C“KN  parc. č.1161, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 103m²

parcela registra „C“KN  parc. č.1166, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 649 m²

     parcela registra „C“KN  parc. č.1167, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 420m²

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

Rodinný dom bez súpisného čísla je postavený na rovinatom pozemku parcelné číslo 1167 v katastrálnom území Hlohovec mimo obchodného centra mesta Hlohovec s prístupom z Radlinského ulice. V blízkom okolí sa vyskytuje zástavba rodinných domov. Rodinný dom je samostatne stojaci postavený do tvaru "U". Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané mestom Hlohovec pod č. 760/2008-AM dňa 11.12.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2008 (list č. 25 ZP č. 196/2020 vypracovaného Ing. Andrejom Gálikom). Orientácia izieb je Z - J - V. Rodinný dom nemá dokončený vnútorný bazén a fitness (ďalej len bazén).

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom má dve nadzemné podlažia, na ktorých sa nachádzajú

-    závetrie, hala, schodisko, 4xWC, 2x chodba, kotolňa, hobby miestnosť, sauna a sociálne zariadenie, fitness a bazén, izba, kúpeľňa, šatňa, terasa

-    3x izba, chodba, 2x sklad, 2x kúpeľňa, balkón

 

Technické riešenie:

Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné a deliace konštrukcie sú z murované z tehál do hr. 50 cm. Vodorovné nosné konštrukcie sú s rovným podhľadom. Strešný krov je zložitý valbový s nerovnakou výškou hrebeňov a krytina strechy je z lepenkového šindľa. Klampiarske konštrukcie strechy sú z medeného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok. Schody sú u dvoch samostatných ramien, schodnice ramien sú mramorové. Úpravy vnútorných povrchov sú stierkové. Dvere drevené plné a čiastočne presklené sú osadené do obložkových zárubní. Okná a sú plastové s trojitým zasklením. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevené veľkoplošné parkety. V ostatných miestnostiach sú podlahy keramické. Ústredné vykurovanie je podlahové teplovodné - zdrojom tepla je kotol a krb. Vnútorné rozvody vody a kanalizácie sú plastové. Ohrev TÚV je zabezpečený z centrálneho zdroja - zásobníkový ohrievač. V rodinnom sa nachádzajú vnútorné rozvody plynu. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická, bleskozvod, domáci telefón, anténny rozvod, zabezpečovací systém.

Vybavenie kuchyne tvorí elektrický sporák, elektrická zabudovaná rúra (2x), umývačka riadu (zabudovaná), nerezové drezové umývadlo, kuchynská linka z materiálov na báze dreva, digestor.

Vybavenie kúpeľní tvoria rohová plastová vaňa so sprchovou batériou (1x na I.NP, 2x na II.NP), 2x umývadlo s jednopákovou batériou (1x na I.NP, 2x na II.NP),, samostatná sprcha so sprchovou batériou (1x na I.NP, 2x na II.NP), WC so zabudovanou nádržou (1x na I.NP, 2x na II.NP). V samostatných WC sa nachádza záchod so zabudovanou nádržkou, umývadlo s  jednopákovou batériou (2x na I.NP, 2x na II.NP). Vybavenie v samostatných WC tvoria WC so zabudovanou nádržou (2x na I.NP) a umývadlo s jednopákovou batériou (2x na I.NP). Vybavenie v časti sauny a hoby tvorí umývadlo (2x) s  jednopákovou batériou (2x), vaňa so sprchovou batériou (1x), WC (1x), WC a sprcha so sprchovou batériou (1x). V dome sa nachádzajú vstavané skrine.

V miestnostiach: kuchyňa, kúpeľne, WC a hobby so saunou sa nachádzajú obklady.

Na stavbu rodinného domu bolo vydané mestom Hlohovec kolaudačné rozhodnutie č. 760/2008-AM dňa 11.12.200, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2008 (str. 25 ZP č. 196/2020 vypracovaného Ing. Andrejom Gálikom). Podľa predložených dokladov a zisteného skutkového stavu sa jedná o stavbu určenú na bývanie. Stavbu je potrebné dokončiť.  

Na základe doložených dokumentov, materiálového vyhotovenia, stavebno-technického stavu a konštrukčného riešenia odborným odhadom bolo opotrebenie stavby stanovené na 13%. Vzhľadom na uvedené je opotrebenie vypočítané lineárnou metódou.

 

Technické údaje

Nadzemné podlažie (1.NP) zastavaná plocha 18,00*13,75-2*2,00*2,50+7,00*15,05-3*1,50/2*1,50+7,00*10,85-2*1,50/2*1,50+2,10*6,50 o výmere 426,83 m².

Podkrovné podlažie (1.podkrovie) zastavaná plocha 18,00*13,75-2*2,00*2,50  o výmere 237,50 m²

 

B.  Príslušenstvo

Vzhľadom na skutočnosť, že doplnky: altánok, spevnené plochy (dláždené umiestnené za domom) oporný múrik (umiestnený za domom) a terénne schody (umiestnené za domom) neboli zamerané odborne spôsobilou osobou (t.j. geodetom), miesto ich umiestnenia na pozemkoch p. č. 1160 a 1161 bol určený orientačným meraním počas obhliadky. V prípade predloženia nových údajov, ktoré by mali vplyv na závery znaleckého posudku, môže byť vypracované doplnenie znaleckého posudku podľa § 18 ods. 4 písm. a) vyhlášky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z.

1. Altánok o rozmeroch 5,100*5,100+5,100*1,510-2*1,510*1,600/2 = 31,30 m² je založený na základových pásoch. Murivo je tehlové o hr. 150 mm. Krov je drevený, krytina je z betónovej škridly. Okenné otvory sú vyplnené drevenými okenicami. V stavbe sa nachádza klampiarske konštrukcie, elektrika a krb na pevné palivo, dvere sú z tvrdého dreva. Začiatok užívania v r.2008.

2. Uličný plot je to oplotenie z ulice jedná sa o oplotenie predné od v dĺžke 28,00 m. Základy z kameňa a betónu, podmurovka betónová, výplň plotu  je z murovaný do hrúbky 30 cm z tehál alebo plotových tvárnic výmere 56,00 m2, plotové vráta 1 ks plechové plné Začiatok užívania od r. 2004.

3. Prípojka vody jedná sa o prípojku vody z PVC materiálu o priemere DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu v dĺžke 12,00 bm. Zhotovená v r. 2004.

4. Vodomerná šachta betónová s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia o rozmeroch 1,8*1,9*1,7 = 5,81 m3 . Zhotovená v r. 2004.

5. Prípojka kanalizácie je zhotovená z plastového  potrubia o DN 150 mm v dĺžke 64,80  bm, zhotovená v roku 2004.

6. Prípojka plynu. Je to prípojka zemného plynu DN 40 mm v dĺžke 24,90 bm  zhotovená bola  v roku 2004.

7. Elektrická prípojka NN je káblová prípojka zemná 4*10 mm2 má dĺžku 12,700 bm, rok 2004.

8. Spevnené plochy (rok 2008),  ktoré pozostávajú z:

   • okapového štrkového chodníka o ploche 13,750*0,600+(2,600*0,600+1,900*0,600+7,500*0,600)*2 +((4,700+4,000)/2*11,700) =73,55 m2
   • betónoch plôch pred domom o ploche 1,500*12,000 = 18 m2
   • betónoch plôch za domom o ploche 5,640*8,000+1,500*15,390 = 68,21 m2

9. Oporné múriky ktoré sa nachádzajú:

-    pred domom ohraničujúce chodník o ploche (12,000*0,800/2)*2 m2 o hr. 0,300 mm =2,88 m3

-    za domom (zeleninová časť) o ploche 0,930+2,008+1,970+1,900+1,860+2,400+10*0,940 +2*3,050+1,040)*0,6400 m2 o hr. 150 mm. = 2,65 m3

10. Schody – terénne v zeleninovej časti.

 

C. Pozemky

sa nachádzajú v katastrálnom území Hlohovec, v obci Hlohovec, v okrese Hlohovec

     parcela registra „C“KN  parc. č.1160, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m²

     parcela registra „C“KN  parc. č.1161, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 103m²

parcela registra „C“KN  parc. č.1166, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 649 m²

Spôsoby využitia vyššie uvedených pozemkov: pozemok, na ktorom je dvor

     parcela registra „C“KN  parc. č.1167, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 420m² - pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba.

 Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Hlohovec, v obci Hlohovec, v okrese Hlohovec

 

Opis stavu predmetu dražby :

Jedná sa o stavbu rodinného domu umiestnenú na parcele číslo 1167 v katastrálnom území Hlohovec, v obci Hlohovec, v okrese Hlohovec, a na liste vlastníctva č. 1380 zapísanú ako rozostavanú a to aj napriek skutočnosti, že na stavbu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Ku dňu obhliadky bol rodinný dom v časti "bazén" nedokončený, ostatné časti rodinného domu boli dokončené. Vzhľadom na dokončenosť stavby, ktorá predstavuje 95,82%., je stavba hodnotená ako stavba nevyžadujúca opravu, len bežnú údržbu. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v roku 2008.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk