38 500,00 €

Popis predmetu

Predmet dražby : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Hrabičov, obec: HRABIČOV, okres: Žarnovica, zapísané na liste vlastníctva č. 971 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Žarnovica pod B1:

a)  prestavba predajne na rodinný dom s podkrovím súpisné číslo 257 postavený na pozemku parc. č. 1120/3,

b) pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 1120/3, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 157 m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom č.súp. 257 ktorý sa nachádza v obci Habičov v uličnej zástavbe rodinných domov, mimo zastavaného územia obce, v okrajovej  rekreačnej časti U Hríbovcov. Vo veľkej miere sa v tejto lokalite  stavajú nové resp. rekonštruujú rekreačne objekty. Invázia hlavne z Bratislavy. Obec Hrabičov leží na juhu pohoria Vtáčnik v doline potoka Kľak.  Ide o mikroregión Kľakovská dolina, a nachádza sa v okrese Žarnovica, v jeho severovýchodnej časti. Leží na okraji intenzívne urbanizovaného priestoru, mimo hlavnej dopravnej trasy. Predstavuje žiarsko-žarnovické ťažisko osídlenia nadregionálneho až celoštátneho významu a žarnovicko-novobanské ťažisko osídlenia regionálneho až lokálneho významu. Severný krajinný celok tvoria katastrálne územia Kľak a Ostrý Grúň. Obec Hrabičov spolu s obcou Horné Hámre tvoria tzv. južný krajinný celok Kľakovskej doliny. Severnú časť územia tvorí hornatinový až vysočinový podhôľny reliéf  (vrchol Vtáčnika).  Významnou črtou obce Hrabičov je to, že je tiež priraďovaná medzi obce s rozptýleným typom osídlenia. Jedná sa o skupinu nepravidelne rozstrúsených usadlostí na rôznych tvaroch terénu.

Jedná sa o  prestavaný objekt - bývalá predajňa, ktorá bola prestavaná na rodinný dom so sedlovou strechou obytným podkrovím. Objekt je rozostavaný, nie je dokončený, rozostavanosť je zohľadnená v hodnotení ceny. Objekt je z časti podpivničený. Osadený je na svahu so spádom na východ, užíval sa od roku 1973, prestavba začala v roku 2012. Stav jednotlivých konštrukcií, rozostavanosť zohľadnená v hodnotení. Prípojky, vodovod ako aj kanalizácia a žumpa sú umiestnené na cudzom pozemku bez vysporiadania.

Znalecký posudok je vypracovaný bez sprístupnenia nehnuteľnosti. Vypracovanie znaleckého posudku bolo vykonané na základe § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. zákona o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, kde je uvedené: "Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii." . Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov a preto môže byť skutočnosť rozdielna a nemusí zohľadňovať stav aktuálny nehnuteľnosti. Na vypracovanie znaleckého posudku odzrkadľujúci skutočný stav nehnuteľnosti je potrebné sprístupniť nehnuteľnosť na vykonanie znaleckej obhliadky a predloženie všetkých aktuálnych podkladov.

Technický popis ako aj tvorba rozpočtového ukazovateľa je prevzaté z dodaných podkladov a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou.

1. Podzemné podlažie. (1.PP)

V suteréne (l.PP) dispozične  je: umyvárka, sklad, WC, chodba.

Konštrukčne, suterén je osadený do 2m od okolitého terénu bez zvislej izolácie, steny podzemného podlažia rodinného domu sú z betónu. Strop železobetónový z panelov, s rovným podhľadom. Priečky sú z pálenej tehly, hIadké omietky. Okná a vonkajšie dvere nové plastové. Vnútorné dvere hladké, podlahy keramická dlažba. Je nová elektroinštalácia svetelná, motorická, nový samostatný istič. Umyvárka je s dvorna umývadlami, WC, pisoár, sklad. Vonkajšie omietky (sokel) kamenný obklad ( imitácia)

1. Nadzemné podlazie (1.NP)

Na 1.NP bude po dokončení dispozične: predsien, WC, kúpeľňa, pracovňa, chodba, kuchyňa s veľkou obývacou izbou, schodisko, terasa.

Konštrukčne ide o nové murivo  z pórobetónu hrúbky 37,5 cm so zateplením polystyrénom hrúbky 80 mm. Základy s vodorovnou izoláciou, nová podlaha v nepodpivničenej časti, nový strop nad prízemím drevený trámový. Pôvodný objekt bol využívaný ako predajňa potravín. Omietky nové vápenné, nové vnútorné rozvody vody, kanalizácie, elektro. Podlahy v obytnej miestnosti plávajúca laminátová, v ostatných miestnostiach - keramická dlažba. V kuchyni bude linka dĺžky 6,2m, nerezový drez, varná sklokeramická doska, zabudovaná umývačka, digestor, pákova batéria. Dvere sú rámové, okná plastové z povrchovou úpravou fólia dub zlatý, vnútorné hliníkové žalúzie. Elektroinštalácia nová svetelná aj motorická, ističe. Rozvod teplej a studenej vody bude z el. bojlera v suteréne. Vykurovanie lokálne, buduje sa teplovzdušný krb s rozvodom teplého vzduchu, hotový je komín Schiedel. V kúpeľni je sprchový kút - treba osadiť vaničku, umývadlo, WC bez umývadla. Je aj samostatné WC pri vstupe, umývadlo v predsienke. Vnútorné oceľové schodisko bude osadená dubovými platňami. Vonkajšie povrchové úpravy silikátová omietka. V zadnej časti je terasa. Strešná konštrukcia sedlová strecha s krytinou RUKKII a poistná izolácia, snehové lapače.

2. Nadzemné podlažie (2.NP)

V 2.NP- podkrovie dispozične:: chodba, tri izby, pracovňa , 2 x kúpeľňa

Konštrukčne  taktiež ide o nové murivo z pórobetónu hrúbky 37,5 cm so zateplením polystyrénom hrúbky 80 mm a zateplená strešná konštrukcia. Omietky nové sádrové a sádrokartónové priečky a sádrokartónový pohľad strešnej konštrukcie. Rozvody vody s plastových rúr, kanalizácie z PVC rúr, rozvody elektro. Podlahy v obytnej miestnosti plávajúca laminátová - nedokončené. V ostatných miestnostiach keramická dlažba. Dvere sú rámové, obložkové zárubne okná plastové z povrchovou úpravou fólia dub zlatý a strešné okná. Vnútorné hliníkové žalúzie. Elektroinštalácia nové svetelná z ističmi - nedokončené. Rozvod teplej a studenej vody bude z el. bojlera v suteréne. Vykurovanie lokálne z prízemia - teplovzdušným krbom. V kúpeľniach je sprchový kút nedokončený, 2 x umývadlo, 2x WC bez umývadla. Nedokončený balkón.

 

B.  Príslušenstvo

1. Elektrická NN káblová prípojka zemná Cu 4*16 mm*mm v dĺžke 8,00 bm zhotovená bola  v roku 2012.

2.Prípojka kanalizácie zhotovená je z kameninového  potrubia o DN 125 mm v dĺžke 5,00 bm, zhotovená v roku 2012.

3.Žumpa na cudzom pozemku - betónová monolitická aj montovaná o rozmroch  s objemom 2*2,2*2 = 8,8 m3, ktorá bola zhotovená v roku 2012.

4. Schody okolo domu - vonkajšie a predložené schody sú betónové na terén s povrchom zatreným alebo z cementového poteru. Počet merných jednotiek je  23*1,5 = 34,5 bm stupňa a boli zhotovené  v roku 2012.

5. Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 3,00 bm. Je z PVC potrubia DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 2012.

 

C. Pozemky

Pozemok zapísaný pod parc. č. 1120/3 o výmere 157 m² evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce.

 

Opis stavu predmetu dražby :

Z predložených podkladov a zistení pri miestnom šetrení je, že  pôvodný objekt - bývalá predajňa, ktorá bola prestavaná na zateplený rodinný dom so sedlovou strechou s obytným podkrovím sa užíval od roku 1973. Prestavba sa začala v roku 2012 a stále nie ukončená. Dom je v uličnej zástavbe rodinných domov, mimo zastavaného územia obce, v okrajovej  rekreačnej časti U Hríbovcov.

 

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk