Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Klenovec, obec: KLENOVEC, okres: Rimavská Sobota, zapísané na liste vlastníctva č. 794 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Rimavská Sobota:

a)  rodinný dom súpisné číslo 249 postavený na pozemku parc. č. 907/2,

b) pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 902, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m², parcela registra „C“KN  parc. č. 906/6, druh pozemku: Záhrada o výmere 110 m², parcela registra „C“KN  parc. č. 907/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 353 m², parcela registra „C“KN  parc. č. 907/2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122 m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 249 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 907/2 v obci Klenovec na Jánošíkovej ulici 30. Dom bol postavený v roku 1976 vo svahovitom teréne, má tri nadzemné podlažia: Prvé nadzemné podlažie (I.NP) bolo postavené v roku 1976 o rozmeroch 10,65*7,18 = 76,47 m2,  je čiastočne zapustené do svahovitého terénu k miestnej komunikácii. Základy tvoria betónové pásy, obvodové steny sú murované prevažne z pórobetónových kvádrov, priečky sú tehlové, strecha prevažne valbová, krov drevený, škridla jednoduchá škridlová, vonkajšie omietky sú brizolitové, obklady najspodnejšieho podlažia nie sú ukončené, v roku 2011 bola vykonaná čiastočná modernizácia rodinného domu, pôvodné okná boli vymenené za nové plastové s izolačným dvojsklom, vymenené boli tiež rozvody vody, čiastočne kanalizácie a elektroinštalácie.

     Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z kotolne, predizby, schodov, WC s predsieňou, dvoch hobby miestností a skladu, vnútorné jednoramenné schody do vyššieho podlažia majú oceľovú jednoduchú konštrukciu, nástupnice sú mäkkého dreva bez pod stupníc, vstup je možný aj z dvora, vonkajšie dvere sú drevené s 2/3 presklením a oceľovými mrežami, interiérové dvere sú drevené hladké aj dyhované, pôvodné okná boli zamurované, vnútorné vápenné omietky sú doplnené kamenným obkladom, inštalovaný je kombi záchod a nefunkčný elektrický zásobníkový ohrievač vody, miestnosť WC je obložená keramickým obkladom, v zadnej časti je kopaná otvorená studňa úžitkovej vody, nášľapné vrstvy betónových podláh sú prevažne z keramickej dlažby.

 

Druhé nadzemné podlažie (II.NP) bolo postavené v roku 1976 o rozmeroch 10,65*11,47-0,24*5,31= 120,88 m2,  a bol zrealizované úpravy omietok, vybudovaný bol kozub s vykurovacími prieduchmi do kuchyne a vyššieho podlažia, stropy prvých dvoch podlaží sú železobetónové s rovným podhľadom, strop v najvyššom podlaží je drevený trámový s rovným podhľadom, vyhotovený je bleskozvod, pôvodné ústredné kúrenie bolo kompletne zrušené, elektroinštalácia je svetelná, rozvodná skriňa je osadená v závetrí, dom je napojený na pitnú obecnú vodu cez vodomernú šachtu, kanalizácia je zvedená do trativodu za domom vo svahu, plynová prípojka je vybudovaná, rozvody plynu boli zrušené,

     Druhé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo závetria, haly, schodišťa, troch izieb, kuchyne a kúpeľňa s WC, vstup od ulice je hlavným vchodom plastovými celopresklenými dvermi, celé podlažie je zmodernizované od roku 2015, pôvodné sú bukové parkety v izbách, inde je nová keramická dlažba, v kuchyni je kútová kuchynská linka s nerezovým drezom s odkvapkávacou plochou a pákovou stojánkovou batériou, inštalovaný je elektrický sporák, v stropnou kúte nad linkou sa vyskytuje pleseň, vo vstupnej hale je kozub obložený remienkovým obkladom, kúpeľňa je v takmer dokončenom štádiu modernizácie, osadená je obmurovaná a keramickým obkladom obložená plastová kútová tvarovaná vaňa, umývadlo v toaletnej skrinke kombizáchod, batérie sú pákové, steny sú obložené po strop keramickým obkladom, pri okne sa vyskytuje pleseň.

Tretie nadzemné podlažie (III.NP) o rozmeroch 10,65*11,47-0,24*5,31= 120,88 m2,je rozostavané, nedokončené, dispozične pozostáva z predizby, dvoch izieb, kúpeľne, loggie a balkóna, vnútorné priečky nie sú ukončené, v izbe s balkónom sú drevené parkety so starším náterom, inde sú pôvodné dlažby a PVC, dvere sú prevažne odstránené, rozvody vody, kanalizácie a elektro sú vyhotovené iba čiastočne, stavebným zámerom bolo vybudovať na podlaží kuchyňu a kúpeľňu s WC.

 

B.  Príslušenstvo

1. Studňa v I.PP je kopaná o priemere 1 000 mm do hĺbky 2,00 m, bola zhotovená v roku 1976.

2. Vodovodná prípojka, bola vybudovaná v roku 1997, dĺžke 9,50  bm. Je z PVC potrubia DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu.

3. Vodomerná šachta je betónová s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia o rozmeroch 1,3*1,4*1,4 = 2,55 m3 zhotovená bola  v roku 1997

4. Trativod je zhotovený z keramického potrubia o priemere DN 160 mm v dĺžke 12,00 bm, bol zhotovený v r. 1976.

5. Prípojka el. energie je to NN káblová prípojka zemná Cu 4*16 mm*mm v dĺžke 6,00 bm zhotovená bola  v roku 2015.

6. Plynová prípojka oceľová o priemere DN 25, v dĺžke 9,00 bm, zhotovená bola  v roku 1997.

7. Spevnené plochy betónové . Plochy s povrchom z monolitického betónu do hr. 10 cm o výmere 1,3*5,36+5,31*1,54+12,80*1,00 = 27,95 m2 boli zhotovené v roku 1997.

 

C. Pozemky  sú mierne svahovité, ktoré sú vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísané na liste vlastníctva č. 794 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Rimavská Sobota, pre k.ú. Klenovec, obec: KLENOVEC:

pozemok - parcela reg. „C“KN  parc. č. 902, druh pozemku: Zast. plocha a nádvorie o výmere 105 m²,

pozemok - parcela reg. „C“KN  parc. č. 906/6, druh pozemku: Záhrada o výmere 110 m²,

pozemok -parcela reg. „C“KN  parc. č. 907/1, druh pozemku: Zast. plocha a nádvorie o výmere 353 m²,

pozemok - parcela reg. „C“KN  parc. č. 907/2, druh pozemku: Zast. plocha a nádvorie o výmere 122 m²,

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce Klenovec.

                                               

Opis stavu predmetu dražby : Dom bol postavený v roku 1976 vo svahovitom teréne, má tri nadzemné podlažia z ktorých jedno najvyššie podlažie je rozostavané, nedokončené.  Ide o murovanú stavbu. Dom je obývaný.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk