21 500,00 €

Popis predmetu

Predmet dražby:   Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Košúty, obec: KOŠÚTY, okres: Galanta, zapísané na LV č. 315, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Galanta pod B5:

a)  rodinný dom súpisné číslo 330 postavený na pozemku parc. č. 111/4,

b) pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 111/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 491 m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 111/13, druh pozemku: Záhrady o výmere 534 m²

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 330 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 111/4 v katastrálnom území Košúty. Rodinný dom sa nachádza cca 6 km od okresného mesta Galanta a cca 30 km od krajského mesta Trnava, v obytnej časti so zástavbou prevažne rodinnými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti rodinného domu sa nachádza občianska vybavenosť.

Dispozičné riešenie: Dispozícia rodinného domu je len orientačná a nemusí sa zhodovať so skutočnosťou vzhľadom ku skutočnosti, že nebolo umožnené vykonať obhliadku. V dome sú tri obytné izby, kuchyňa, kúpeľňa, chodba.

Technické riešenie: Popis domu je pravdepodobný nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie. Technické riešenie je pravdepodobné nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie. V popise je uvažované, že rodinný dom je v pôvodnom stave bez modernizácie a rekonštrukcie, resp. prípadné opravy nie je možné časovo zaradiť. Popis je vyhotovený generovaním z programu pri zohľadnení najpravdepodobnejšieho vyhotovenia. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov, a preto môže byť skutočnosť rozdielna a nemusí zohľadňovať aktuálny stav nehnuteľnosti. Na vypracovanie znaleckého posudku odzrkadľujúci skutočný stav nehnuteľnosti je potrebné sprístupniť nehnuteľnosť na vykonanie znaleckej obhliadky a predloženie všetkých aktuálnych podkladov.

 

1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch  8,37*14,10+5,19*0,99 = 123,16 m2.

Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie sú z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Krov je sedlový s krytinou strechy na krove z obyčajnej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov sú z fasádnych omietok zo škrabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane. Dvere sú plné a zasklené dyhované a okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ostatných miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí plynový sporák, drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová jednoduchá a umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací bez umývadla. Ústredné vykurovanie je riešené z teplovodného rozvodu k radiátorom. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na plyn. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná s poistkami. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

 

B.  Príslušenstvo:

1. Drobná stavba - Letná kuchyňa o rozmeroch  5,53*3,48 = 19,24 m2. Jedná sa o murovaný konštrukčný systém a stavebno-technický stav pozostáva: základy betónové - objekt bez podzemného podlažím s vodorovnou izoláciou, bez podmurovky, iba základové pásy. Murivo murované zo murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm . Stropy trámčekové s podhľadom, krov je pultový. Krytina strechy na krove je pálená obyčajná jednodrážková, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Vonkajšia úprava povrchov je striekaný brizolit, vápenná štuková omietka, vnútorné úpravy povrchov sú  vápenná hladká omietka. Dvere plné alebo zasklené dyhované, z tvrdého dreva, okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy z keramickej  dlažby , umelého kameňa. Rozvod vody je len studenej, elektroinštalácia je len svetelná –( poistky). Vnútorné vybavenie je kuchynský sporák elektrický alebo plynový (1 ks). Začiatok užívania od r. 1960.

2.  Drobná stavba - Pracovňa o rozmeroch  2,50*4,90 = 12,25 m2. Jedná sa o murovaný konštrukčný systém a stavebno-technický stav pozostáva: základy betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou, bez podmurovky, iba základové pásy. Murivo murované zo murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm . Stropy trámčekové s podhľadom, krov je pultový. Krytina strechy na krove je pálená obyčajná jednodrážková, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Vonkajšia úprava povrchov je striekaný brizolit, vápenná štuková omietka, vnútorné úpravy povrchov sú  vápenná hladká omietka. Dvere plné alebo zasklené dyhované, z tvrdého dreva, okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy z keramickej  dlažby , umelého kameňa. Rozvod vody je len studenej, elektroinštalácia je len svetelná –( poistky). Začiatok užívania od r. 1960.

3. Drobná stavba - Sklad o rozmeroch  5,65*2,87 = 16,22 m2. Je to murovaný konštrukčný systém a stavebno-technický stav pozostáva: základy betónové - objekt bez podzemného podlažím s vodorovnou izoláciou, bez podmurovky, iba základové pásy. Murivo murované zo murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm . Stropy trámčekové s podhľadom, krov je pultový. Krytina strechy na krove je pálená obyčajná jednodrážková, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Vonkajšia úprava povrchov je striekaný brizolit, vápenná štuková omietka, vnútorné úpravy povrchov sú  vápenná hladká omietka. Dvere plné alebo zasklené dyhované, z tvrdého dreva, okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy z keramickej  dlažby, palubovky, dosky, cementový poter Rozvod vody je len studenej, elektroinštalácia je len svetelná – (poistky). Začiatok užívania od r. 1960.

4. Drobná stavba – Dielňa  o rozmeroch  5,25*5,00 = 26,25 m2. Je to murovaný konštrukčný systém a stavebno-technický stav pozostáva: základy betónové - objekt bez podzemného podlažím s vodorovnou izoláciou, bez podmurovky, iba základové pásy. Murivo murované zo murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm . Stropy trámčekové s podhľadom, krov je pultový. Krytina strechy na krove je pálená obyčajná jednodrážková, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Vonkajšia úprava povrchov je striekaný brizolit, vápenná štuková omietka, vnútorné úpravy povrchov sú  vápenná hladká omietka. Dvere plné alebo zasklené dyhované, z tvrdého dreva, okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy z keramickej  dlažby, palubovky, dosky, cementový poter Rozvod vody je len studenej, elektroinštalácia je len svetelná –( poistky). Začiatok užívania od r. 1960.

5. Plot predný , jedná sa o oplotenie predné od miestnej komunikácie v dĺžke 13,00 m. Základy z kameňa a betónu, podmurovka murovaná z tehly alebo tvárnic. Výplň z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme o výmere 20,80 m2. Vráta a vrátka plechové plné po 1 ks. Začiatok užívania od r. 1960.

6. Vodovodná prípojka z verejného obecného vodovodu v dĺžke 15,00 m. Je z oceľového potrubia DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1960.

7. Kanalizácia do žumpy a a rozvody . Rieši odkanalizovanie do vlastnej žumpy potrubie betónové DN 200 mm v dĺžke 25,00 bm,  bola zrealizovaná v roku 1960.

8.  Plynová prípojka , je to plynová prípojka zemného plynu zhotovená v roku 1960. Prípojka je v dĺžke 15,00 svetlosti DN 25 umiestnená v ryhe od miestnej komunikácie do rodinného domu.

9. Prípojka el. energie. NN prípojka káblová vzdušná Al 4*16 mm*mm v dĺžke 8,00 bm,  zhotovená v roku 1960.

 

C. Pozemky    

Pozemok evidovaný na parcelnom čísle 111/4 o výmere 491 m2 ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok využívaný podľa druhu pozemku. Pozemok evidovaný pod parcelným číslom 111/13 o výmere 534 m2 ako záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.  

 

Opis stavu predmetu dražby : Stavba je uvažovaná so začiatkom užívania v roku 1960 na základe predloženého potvrdenia. Ide o starší primerane udržiavaný rodinný dom.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk