RD Krásnovce, okres Michalovce Dom

RD Krásnovce, okres Michalovce, Krásnovce 5, Krásnovce

48 900,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Krásnovce, obec: KRÁSNOVCE, okres: Michalovce, zapísané na liste vlastníctva č. 1034, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Michalovce pod B1,B2:

a)  rodinný dom súpisné číslo: 5, postavenom na pozemku parc. č. 1114/1

b) pozemky: - parcela registra „C“KN  parc. č. 1114/1 druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria    o výmere 1007 m², parcela registra „C“KN  parc. č. 1114/2 druh pozemku: Záhrady o výmere 740 m², parcela registra „C“KN  parc. č. 1114/3 druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m², parcela registra „C“KN  parc. č. 1119 druh pozemku: Záhrady o výmere 2208 m²,

Podiel 2x1/2 (1/1)

 

Opis predmetu dražby:

A1. Rodinný dom súp. č.5 je osadený na rovinatom pozemku parc. č.1114/1 v k.ú. Krásnovce, obec Krásnovce okres  Michalovce ako samostatne stojací nepodpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím, bez obytného podkrovia. Situovaný je v obytnej zóne obce v oblasti medzi rodinnými domami, po pravej strane štátnej cesty (miestnej komunikácie) v smere na mesto Michalovce v okrajovej časti obce. V danej časti obce je možnosť napojenia na vodovod, plynovod a NN sieť. Odkanalizovane je riešené do vlastnej žumpy. Rodinný dom bol postavený v roku 1949. V roku 2010-2012 bola vykonaná rozsiahla rekonštrukcia a modernizáciu rodinného domu. Nehnuteľnosť spĺňa podmienku pre rodinné domy. Rodinný dom aj napriek svojmu veku  je primerane udržiavaný.  Rodinný dom je napojený na inžinierske siete NN, vodovodu, plynovodu a kanalizácie do vlastnej žumpy. Za rodinným domom je postavený sklad náradia a v kópií z katastrálnej mapy je zakreslený ako jedna stavba ako aj to že sklad náradia bol postavený spolu s rodinným domom ako aj z rovnakých materiálov tak objekty sú ohodnotené samostatne.

 

Dispozične riešenie: Rodinný dom je riešený ako nepodpivničený s jedným nadzemným podlažím, bez obytného podkrovia o rozmeroch 11,07*11,55+6,50*3,70 = 151,91 m2. Pôdorysný tvar domu je v tvare písmena L. V nadzemnom podlaží sa nachádza, vstup, kúpeľňa, WC, 3x izba, špajza - plynový kotol ÚK a kuchyňa

Technický popis: Základy sú betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Podmurovka - nepodpivničené - priemernej výšky do 50 cm z betónu. Murivo murované z tehál v skladobnej hr. 45 cm. Deliace konštrukcie v celom rodinnom dome tehlové. Vnútorné omietky v celom rodinnom dome vápenné štukové hladké - realizované v roku 2012. Strop s rovným podhľadom drevený trámový. Krov, väznicový sedlový. Krytina strechy na krove z lakoplastovaného plechu Ranilla zhotovená v roku 2010. Klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu, urobené v roku 1990. Fasádne omietky nad 2/3 omietanej plochy, zdrsnené (2x). Fasádne omietky vápenno - cementové hladké nad 2/3 (1x). Dvere rámové s výplňou a vchodové dvere plastové osadené v roku 2012.  Okná plastové s izolačným dvojsklom s vnútornými  žalúziami kovovými osadené v roku 2012. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) laminátová plávajúca podlaha urobená v roku 2012. Dlažby a podlahy ostatných miestností z keramickej dlažby urobenej v roku 2012. Elektroinštalácia len svetelná urobená v roku 2012. Bleskozvod urobený v roku 2010. Rozvod vody z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja urobená v roku 2012. Inštalácia plynu, rozvod zemného plynu v 1.NP urobený v roku 1990.

Kanalizácia do žumpy z plastového potrubia (2 ks) urobená v roku 2012. Zdroj teplej vody, zásobníkový ohrievač elektrický (1 ks). Zdroj vykurovania kotol na zemný plyn umiestnený v špajze a oceľové radiátory - časť podlahové kúrenie osadené v roku 2012.  Vybavenie kuchyne, sporák plynový s elektrickou rúrou osadený v roku 2012 (1 ks), odsávač pár (1 ks), drezové umývadlo nerezové (1 ks), kuchynská linka z materiálov na báze dreva 4,20 bm všetko osadené v roku 2012. Vnútorné vybavenie kúpeľne -  vaňa plastová rohová s vírivkou (1 ks), umývadlo v skrinkovej zostave (1 ks), samostatná masážna sprcha (1 ks), osadené v roku 2012. Vodovodné batérie, pákové nerezové so sprchou (2 ks), pákové nerezové (2 ks) , osadené v roku 2012. Záchod splachovací s umývadlom (1 ks) osadený v roku 2012. Vnútorné obklady, prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (1 ks), vane, samostatnej sprchy, WC min. do výšky 1 m (1 ks), kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)  (1 ks), urobené v roku 2012. Kozub s uzatvoreným ohniskom (1 ks) osadený v roku 2012. Elektrický rozvádzač s automatickým istením (1 ks) osadený v roku 2012. 

A2 Sklad náradia a zeleniny bol postavený spoločne s rodinným domom na rovinatom pozemku č.1114/1. je to budova na skladovanie poľnohospodárskeho náradia a zeleniny, ktorý bol postavený spolu s rodinným domom, ale z dôvodu väčšej výmery nie je ohodnocovaný ako drobná stavba. Objekt je čiastočne podpivničený o rozmeroch 12,97*5,50 = 71,34 m2 s jedným nadzemným podlažím o rozmeroch 18,70*8,05 = 150,54 m2. Objekt má s rodinným domom spoločnú stenu, krov a krytinu.

Dispozične riešenie: nehnuteľnosť je riešená ako čiastočne podpivničená s jedným nadzemným podlažím. Pôdorysný tvar je obdĺžnikový. Dispozične riešenie podlažia je v súlade s nákresom, ktorý tvorí prílohu znaleckého posudku. V podzemnom podlaží je sklad zeleniny  v nadzemnom podlaží sa nachádzajú skladové priestory.

Technický popis: Základy sú betónové monolitické. Zvislé konštrukcie murované z tehál v skladobnej hrúbke 450 mm. Murivo priečok hr. 300 mm. Strop s rovným podhľadom drevený. Krov drevený valbový. Krytina strechy plechová z lakoplastovaného plechu Rannila urobená v roku 2010. Klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu, urobené v roku 2010. Vnútorné omietky hladké. Vonkajšie omietky hladké. Dvere drevené rámové s výplňou. Okná jednoduché oceľové. Povrchy podláh z cementového poteru. Elektroinštalácia svetelná a motorická. Vnútorný vodovod.

 

B.  Príslušenstvo:

1. Plot predný na parcele CKN 1114/1. Je to oplotenie predné a časť bočného oplotenia od štátnej cesty a oplotenie predzáhradky, ktoré bolo postavené v roku 1977 o celkovej dĺžke 21,50 m a pohľadovej výške výplne 1,40 m. Základy betónové, podmurovka betónová, výplň plota zo strojového pletiva v rámoch. Plotové vráta a vrátka z kovových profilov.

2. Plot bočný a zadný. Ide o oplotenie bočné, ktoré bolo postavené v roku 1987 o celkovej dĺžke 26,5 m a výške plota 1,50  m. Základy betónové okolo oceľových stĺpikov, výplň plota zo strojového pletiva na oceľové stĺpiky.  

3. Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 6,00 bm. Je z oceľového potrubia DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1977, podľa prehlásenia majiteľa nehnuteľnosti.

4. Prípojka kanalizácie do žumpy ktorá vedie z rodinného domu do vlastnej žumpy v dĺžke 8,00 bm. Je z kameninového potrubia DN 125 mm, prípojka bola zhotovená v roku 1977, podľa prehlásenia majiteľa nehnuteľnosti.

5. Vodomerná šachta je osadená na parcele CKN č. 1114/1 na trase  vodovodnej prípojky z verejného vodovodu. Šachta je betónová s oceľovým príklopom hĺbky 1,60 m o rozmeroch 1,00*1,00*1,60 = 1,6 m3 zhotovená bola v roku 1977, podľa prehlásenia majiteľa nehnuteľnosti.

6. Prípojka plynu o profile DN 25 mm v dĺžke 5,5 m, ktorá vedie od oplotenia pri ceste do rodinného domu. Zhotovená bola podľa prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti v roku 1982 .

7. Prípojka el. energie, je to NN zemná káblová prípojka zemná Cu 4*16 mm*mm o celkovej dĺžke 7,00 m, ktorá vedie od stĺpa pri oplotení do rodinného domu. Zhotovená bola podľa prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti v roku 1977.

8. Odkvapový chodník z monolitického betónu z dvoch strán rodinného domu o rozmeroch 17,00*0,60 = 10,2 m2, ktorý bol urobený podľa prehlásenia spolumajiteľa nehnuteľnosti v roku 1977.

 

C. Pozemky  sú  vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Michalovce pod B1,B2 na: LV č. 1034,  pre k.ú. Krásnovce, obec: KRÁSNOVCE, okres: Michalovce,pod:

- parcela registra „C“KN  parc. č. 1114/1 druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1007 m²,

- parcela registra „C“KN  parc. č. 1114/2 druh pozemku: Záhrady o výmere 740 m²,

- parcela registra „C“KN  parc. č. 1114/3 druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m²,

- parcela registra „C“KN  parc. č. 1119 druh pozemku: Záhrady o výmere 2208 m²,

 

Pozemky spolu s výmerou 4074 m2 sú umiestnené v zastavanom území obce.

                                                              

Opis stavu predmetu dražby : Statické poruchy stavby neboli zistené. Rodinný dom podľa potvrdenia Obecného úradu Krásnovce bol postavený v roku 1949. V roku 2010 bola vymenená strešná krytina s bleskozvodom a v roku 2012 bola vymenená elektroinštalácia, vnútorné omietky, podlahy, vymenené okná za plastové s izolačným dvojsklom a vnútornými žalúziami, zrealizovaná nová kuchynská linka, kúpeľňa s WC a vymenené vstupné dvere a dvere do sociálnych priestorov.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk