RD Kúty, okres Senica Dom

RD Kúty, Hlboká cesta 550, Kúty

56 600,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú.Kúty, obec: KÚTY, okres: Senica, zapísané na liste vlastníctva č. 1133 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Senica pod B1 a B2:

  1. rodinný dom s.č. 550 postavený na  pozemku parc. č. 7701/6
  2. pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 7701/6 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 755m²,

Podiel 2 x ½ = 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 550 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 7701/6 v katastrálnom území Kúty v okrajovej časti obce Kúty. Rodinný dom sa nachádza cca 30 km od okresného mesta Senica a 70 km od krajského mesta Trnava a zároveň 65 km od centra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť.

Technické riešenie:

Technické riešenie je uvedené ako pravdepodobné, a je vytvorené generovaním z programového vybavenia HYPO, nakoľko objekt rodinného domu nebol sprístupnený na vykonanie obhliadky a zistenia skutočného technického prevedenia. Preto popis sa nemusí zhodovať so skutočnosťou. Pre presné zistenie technického stavu a správneho vytvorenia rozpočtového ukazovateľa je potrebné umožniť vykonanie znaleckej obhliadky.

1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch 10,50*10,50 = 110,25 m2. Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke do 30 cm a deliace konštrukcie sú z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má povrch z cementového poteru. Strecha je plochá dvojplášťová s krytinou z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu. Úpravy vonkajších povrchov sú fasádne omietky zo škrabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v samostatnej sprche, WC, kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov sú dvere hladké plné alebo zasklené a okná zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria palubovky a podlahy ostatných  miestnostiach je  keramická dlažba. Vybavenie kuchyne tvorí sporák, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí umývadlo, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací bez umývadla. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická s poistkami. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

2. Nadzemné podlažie (2.NP) o rozmeroch 10,50*10,50 = 110,25 m2. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke do 30 cm a deliace konštrukcie sú z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie sú stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Úpravy vonkajších povrchov sú fasádne omietky zo škrabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné alebo zasklené a okná zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria palubovky a podlahy osatných  miestností sú keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí  plynový sporák, drezové umývadlo oceľové smaltované. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové.. Záchod je splachovací s umývadlom. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie je elektroinštalácia svetelná. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

 

B.  Príslušenstvo:

1. Plot – oplotenie pletivové, jedná sa o oplotenie predné od v dĺžke 56,90 m. Základy z kameňa a betónu, výplň je zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky o výmere 96,73 m2. Vráta plechové plné 1 ks. Začiatok užívania od r. 1983.

2. Plot – oplotenie drevené, jedná sa o oplotenie v dĺžke 27,40 m. Základy vrátane zemných prác z kameňa a betónu, Výplň plotu  je z drevenou výplňou vodorovnou alebo zvislou v oceľových  rámoch  o výmere 46,58 m2. Plotové vráta  kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov 1 ks. Začiatok užívania od r. 1983.

3. Prípojka vody. Vodovodné prípojky a rády oceľové potrubie  o priemere DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu v dĺžke 20,60 bm. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 2006.

4. Vodomerná šachta betónová, s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia, o objeme 1,2*1,5*1,3 = 2,34 m3. Bola zhotovená v roku 2006.

5. Kanalizačná prípojka je zhotovená z plastového  potrubia o DN 150 mm v dĺžke 11,30  bm, zhotovená v roku 2006.

6. Prípojka zemného plynu DN 25 mm v dĺžke 5,6 bm  zhotovená bola  v roku 1994.

7. Prípojka el. energie je to NN káblová prípojka vzdušná vzdušná Al 4*16 mm*mm v dĺžke 7,00 bm zhotovená bola  v roku 1990.

 

C. Pozemky:

Pozemky zapísané pod parc. č. 7701/6 o výmere 755 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

 

Opis stavu predmetu dražby :

RD bol daný do užívania v roku 1983. Údržba RD bola ku dňu obhliadky na dobrej úrovni zodpovedajúcej jeho veku. Údajne na dome boli vykonané aj nejaké modernizačne práce ale toto nebolo možné posúdiť, lebo spluvlastník zabránil vykonať obhliadku znalcovi, aj napriek trvaniu na nej spoluvlastníčkou.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk