RD Nižná, okres Piešťany Dom

RD Nižná, okres Piešťany, Nižná 37, Nižná

33 300,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Nižná, obec: NIŽNÁ, okres: Piešťany, zapísané na liste vlastníctva č. 257 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Piešťany pod B1:

a)  rodinný dom súpisné číslo 37 postavený na pozemku parc. č. 73/3,

b) pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 73/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 425 m², parcela registra „C“KN  parc. č. 73/3, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 108 m², parcela registra „C“KN  parc. č. 74/1, druh pozemku: záhrada o výmere 503 m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom č.súp. 37 je osadený v rovinatom teréne na parc.č. 73/3, v katastrálnom území Nížná v obci Nižná, ktorá je cca 13 km juhozápadne od okresného mesta Piešťany a blízposť od  mesta Trnava.  Stavba je samostatne stojaca nepodpivničená s jedným nadzemným podlažím, prístupná po spevnenej komunikácii. Občiansku vybavenosť tvori Obecný úrad, pošta, reštaurácia, základné obchody a služby, materská škola.

Popis nehnuteľnosti je prevzatý z predloženého znaleckého posudku, nakoľko nehnuteľnosť nebola sprístupnená ani v novom termíne na vykonanie znaleckého hodnotenia.

Znalecký posudok je vypracovaný bez sprístupnenia nehnuteľnosti. Vypracovanie znaleckého posudku bolo vykonané na základe § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. zákona o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, kde je uvedené: "Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii." Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov a preto môže byť skutočnosť rozdielna a nemusí zohľadňovať stav aktuálny nehnuteľnosti. Na vypracovanie znaleckého posudku odzrkadľujúci predloženie všetkých aktuálnych podkladov.

Technický popis ako aj tvorba rozpočtového ukazovateľa je prevzaté z dodaných podkladov a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou.

Konštrukcie a vybavenia:

Nadzemné podlažie (1.NP) rodinného domu má rozmeri 8,95*12,00 = 107,40 m2. So začiatkom užívania od  roku 1950.

Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou, murivo je z pálenej tehly hr. 45cm, deliace priečky sú tehlové, vnútorné omietky vápenné hladké, stropy s rovným podhľadom drevené, krov hambálkový s krytinou z asfaltového šindla, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, omietky fasády brizolitové a hladká. Okná a vstupné dvere sú plastové. Podlahy v izbách sú z PVC, v kúpelni a WC je keramická dlažba. Vykurovanie je lokálne plynové. Elektroinštalácia je svetelná. Do rodinného domu je dovedený plyn. Rozvod vody je reišený ako rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, ktorým je elektrický ohrievač. Kanalizácia je z WC, kúpeľne a kuchyne do žumpy. Kuchynská linka dĺžky 2,2 m je na báze dreva so smaltovaným drezom a kombinovaným sporákom. V kúpeľni je samostatná sprcha, umývadlo a WC. Batérie sú obyčajné. Keramické obklady sú v kuchyni a kúpeľni, elektrický rozvádzač je s poistkami.

 

B.  Príslušenstvo

Vonkajšia úprava:

1. Vodovodná prípojka v dĺžke 10,00 bm, zhotovená z ocelového potrubia o priemere  DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu a bola zrealizovaná v roku 1970.

2. Vodomerná šachta je betónová s oceľovým  poklopom vrátane vybavenia o objeme 1,50 m3 a bola zrealizovaná v roku 1970.

3. Kanalizačna prípojka v dĺžke 3,00 bm, zhotovená z kameninového potrubia o priemere DN 150 mm bola zrealizovaná v roku 1950.

4. Žumpa je betónová s ojemom 3,00 m3  a bola zrealizovaná v roku 1950.

5. Prípojka plynu z oceľového potrubia o DN 25 mm v dĺžke 3,00 bm, bola zrealizovaná v roku 2000.

6. Prípojka el. energie je to NN prípojka, káblová prípojka vzdušná Al 4*16 mm*mm v dĺžke 6,00 bm zhotovená bola  v roku 1970.

 

C. Pozemky

Predmetné pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 257 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Piešťany pod B1:

- Pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 73/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor o výmere 425 m²,  

- Pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 73/3, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor o výmere 108 m²,

Pozemok -  parcela registra „C“KN  parc. č. 74/1, druh pozemku: záhrada o výmere 503 m²,

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

                                               

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom bol postavený podľa údajov zo znaleckého posudku v roku 1950. Nebol predložený iný doklad o veku stavby a zo zistenia pri miestnom šetrení ktoré nebolo znalcovi umožnené nemožno objektívne zhodnotiť. Stavba je napojená na rozvod elektrickej energie, plynu a vody, kanalizácia je do žumpy.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk