RD Šoporňa s.č. 602, okres Galanta - 2. opakovaná dražba Dom

RD Šoporňa s.č. 602, okres Galanta, Šoporňa 602, Šoporňa

18 000,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Šoporňa, obec: ŠOPORŇA, okres: Galanta, zapísané na LV č. 1468, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Galanta:

  1. rodinný dom súp.č. 602, postavený na parc. č.: 480/4, 
  2. pozemky:

     parcela reg. „C“KN  parc. č.480/3, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 322 m²

     parcela registra „C“KN  parc. č.480/4, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 124m²

Podiel   1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 602 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 480/4 v katastrálnom území Šoporňa. Rodinný dom sa nachádza v širšom centre obce v obytnej časti s okolitou zástavbou prevažne rodinnými domami v okolí s dobrými dopravnými možnosťami. V blízkosti domu sa nachádza základná občianska vybavenosť.

Dispozičné riešenie:

Dispozične prízemná stavba rodinného domu pôvodne hospodárskeho typu s prepojovacím gánkom. Po prestavbe došlo k zmene gánku na chodbu a špajzu, prístavbou bol doplnený o kúpeľňu s WC a za domom bola pristavaná obytná izba. Pri vstupe sa doplnilo prestrešenie uzavretou drevenou konštrukciou zádverie - predsieň.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch 6,4*9,6+3,7*7,15= 87,90 m2 – postavené v r. 1930 + 6,6*4,93 = 32,54 m2 – postavené v r. 2012. Spolu 1. NP 120,44 m².

Základy betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Strechu na pôvodnej stavbe tvorí krov hambálkový s krytinou strechy na krove z cementových drážkoviek. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, samostatnej sprchy, WC, kuchyne pri sporáku a dreze. V prístavbe obytnej izby je omietka značne napadnutá plesňou a je nevhodná na zdravé bývanie. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná plastové s dvojvrstvovým zasklením. Vonkajšie rolety plastové. Podlahy obytných miestností veľkoplošné parkety a podlahy ostatných miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí sporák plynový s elektrickou rúrou, drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí umývadlo, samostatná sprcha, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové, záchod je splachovací. Ústredné vykurovanie je teplovod rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na plyn. Vnútorné rozvody vody z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

 

B.  Príslušenstvo

1. Oplotenie od ulice jedná sa o oplotenie predné od v dĺžke 6,00 m. Základy sú z kameňa a betónu, podmurovka betónová, výplň je z murovaná do hrúbky 30 cm z tehál alebo plotových tvárnic výmere 10,80 m2. Plotové vráta 1 ks a plotové vrátka 1 ks sú plechové plné. Začiatok užívania od r. 1960.

2. Oplotenie záhrady. Základy vrátane zemných prác sú okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených, v dĺžke 30,00 m, výplň plotu je zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky o výmere 48,00 m2. Začiatok užívania od r. 1970.

3. Prípojka na verejný vodovod jedná sa o prípojku vody z PVC materiálu o priemere DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu v dĺžke 15,00 bm. Zhotovená v r. 1995.

4. Vodomerná šachta je betónová s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia o rozmeroch 0,9*1*1,5 = 1,35 m3. Zhotovená v r. 1995.

5. Prípojka kanalizácie do žumpy je zhotovená z plastového  potrubia o DN 150 mm v dĺžke 25,00  bm, zhotovená v roku 1995.

6. Žumpa je betónová monolitická aj montovaná o rozmeroch 2*2*4 = 16 m3, zhotovená bola v roku 1995.

7. Prípojka plynu. Je to prípojka zemného plynu DN 25 mm v dĺžke 2,00 bm  zhotovená bola  v roku 1995.

8. Prípojka na verejnú el. sieť je to NN - 3-fázová prípojka vzdušná AlFe v dĺžke 10,00 bm zhotovená bola  v roku 1960.

9. Prestrešenie vstupu. Altánok je zhotovený z drevenej konštrukcie a to strecha, čiastočná  výplň stien, alebo bez výplne a podlaha,  zhotovený bol  v roku 2015.

 

C. Pozemky

Predmetný pozemok  sa nachádza v  k.ú. Šoporňa, obec: ŠOPORŇA, okres: Galanta,  je zapísaný na liste vlastníctva č. 1468 vedenom katastrálnym odborom Okresného Galanta pod B1:

- Pozemky zapísané pod parc. č. 480/3 o výmere 322 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor.

- Pozemky zapísané pod parc. č. 480/4 o výmere 124 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

                                               

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom bol postavený v roku 1930 a v roku 2012 Stavba je napojená na rozvod elektrickej energie, plynu a vody, kanalizácie napojenej do žumpy.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk