RD Plavé Vozokany (okres Levice) !!!!!UPUSTENÉ!!!!!! Dom

Plavé Vozokany, Plavé Vozokany 20, Plavé Vozokany

35 000,00 €

Popis predmetu

!!!!!!!!! OD DRAŽBY BOLO UPUSTENÉ !!!!!!!!!!

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Plavé Vozokany, obec: PLAVÉ VOZOKANY, okres: Levice, zapísané na liste vlastníctva č. 216 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice pod B1:

  1. rodinný dom s.č. 20 postavený na pozemku parc. č. 141/2,
  2. pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 141/1 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 322m², parcela registra „C“KN parc. č. 141/2 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 114m²,

Podiel 1/1

 

A. Rodinný dom súpisné číslo 20 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 141/2 v obci Plavé Vozokany. Dom bol daný do užívania v roku 1989, má jedno čiastočne zapustené podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. Stavba je v značne poškodenom technickom stave. Dodávatelia médií odpojili zásobovanie domu od vody aj elektro, odvod splaškovej kanalizácie je zakázané používať. Základy sú z betónových pásov bez izolácie, steny sú murované prevažne z pórobetónových tvárnic a tehly, strecha je plochá so značne poškodenou hydroizoláciou, žľaby a zvody sú z čiastočne poškodeného pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky podzemného podlažia sú nedokončené, vonkajšie omietky nadzemných podlaží sú brizolitové, vnútorné omietky sú vápenné, značne poškodené zavlhnutím, stropy sú železobetónové, na najvyššom podlaží značne poškodené zatečením dažďovou vodou a plesňami, ústredné kúrenie teplovodné je nefunkčné, radiátory sú zdemontované, schodište v dome s železobetónové s povrchom PVC.

Podzemné podlažie (1.PP) s rozmermi 11,9*10,3-3,9*2,05 o výmere 114,58 m², postavené v r. 1989.

Podzemné podlažie dispozične pozostáva z garáže, práčovne, kotolne so skladovacím priestorom, v práčovni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená smaltovaná vaňa bez batérie, obmurovka a časť obkladu sú značne poškodené, časti stien sú obložené keramickým obkladom, v kotolni je novší závesný zásobníkový elektrický ohrievač vody a pôvodný elektrický kotol ústredného kúrenia, spotrebiče nebol možné v čase obhliadky využívať, nakoľko prívod elektro bol odpojený dodávateľom média. Steny sú nadmieru poškodené zavlhnutím prevažne spodnou vodou. Dvere sú dyhované, okná drevené jednoduché s vnútornými žalúziami, niektoré okná sú zamurované.

1.Nadzemné podlažie (1.NP) s rozmermi 11,9*10,3-3,9*2,05 o výmere 114,58 m², postavené v r. 1989.

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z troch izieb, kúpeľne, WC a komunikačných priestorov so schodišťom, miestnosť kuchyne sa využíva ako izba, podlahy sú betónové s povrchom z nelepeného PVC, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená smaltovaná vaňa s umývadlom, batérie sú pákové, v miestnosti WC je kombizáchod, časti stien sú obložené keramickým obkladom, vstupné dvere od vonkajších železobetónových schodov sú novšie, vnútorné dvere sú dyhované, prevažne s presklením, okná sú drevené dvojité a zdvojené s vonkajšími plastovými roletami, kúrenie je v jednej miestnosti kachľami na tuhé palivo, vybudovaná je spoločná loggia dvoch izieb od ulice.

2.Nadzemné podlažie (2.NP) s rozmermi 11,9*10,3-3,9*2,05 o výmere 114,58 m², postavené v r. 1989.

Druhé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z chodby od schodišťa a troch izieb, podlahy sú betónové s povrchom z nelepeného PVC, omietky stropných kútov sú neprimerane zatečené a plesnivé, v jednej miestnosti cez strop preteká dažďová voda, vnútorné dvere sú dyhované, prevažne s presklením, okná sú drevené dvojité a zdvojené s vonkajšími plastovými roletami, kúrenie je v jednej miestnosti kachľami na tuhé palivo, vybudovaný je balkón a spoločná loggia dvoch izieb od ulice.

B.  Príslušenstvo

1. Letná kuchyňa bez s.č. na p.č. 141/1  s rozmermi 1,2*(6,25*4,30)o výmere 32,26 m², postavené v r. 1990. Nachádza sa za domom, je to murovaná letná kuchyňa s plochou strechou, krytina strechy z asfaltových pásov je značne poškodená, základy tvoria betónové pásy, vonkajšie omietky sú vápennocementové značne poškodené, dispozične pozostáva z jednej miestnosti s kuchynskou linkou, vnútorné omietky sú vápenné hladké, podlaha je betónová s nášľapnou vrstvou z keramickej dlažby, vstupné dvere a okno sú novšie plastové, novšia kuchynská linka nie je vybavená prívodom vody a odvodom kanalizácie, kuchynský drez so samostatnou skrinkou v bočnej časti miestnosti je zásobený vodou z cudzieho zdroja susedného pozemku, používaný je sporák typ Mora 2225 na propán-butánovú bombu, kúrenie je kachľami na tuhé palivo, zavedená a zároveň odpojená je elektroinštalácia.

2. Plot – oplotenie z ulice, jedná sa o oplotenie predné od miestnej komunikácie v dĺžke 8,00 m. Základy sú z kameňa a betónu, podmúrovka betónová monolitická. Plot od ulice má odstránenú výplň, súčasťou je vstupná bránka a dve brány bez výplne. Začiatok užívania od r. 1989.

3. Studňa kopaná o priemere 1000 mm do hĺbky 6,00 m, bola vykopaná v roku 1985.  

4. Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 10,00 bm. Je z PVC potrubia DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu. Dodávateľ odpojili zásobovanie domu od vody. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1989.

5. Vodomerná šachta je betónová, s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia, o rozmeroch 1,1*1,2*1,5 = 1,98 m3. Šachta je vybudovaná za plotom od  roku 1989.

5. Trativod je z prípojky kanalizácie DN 125 mm z kameninového potrubia v dĺžke 5 bm, zhotovený v roku 1989.

6. Prípojka el. energie je to NN káblová prípojka vzdušná Al 4*16 mm*mm v dĺžke 15,00 bm zhotovená bola  v roku 1989. Dodávateľ odpojili zásobovanie el. energiou.

7  Spevnené plochy s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o rozmeroch 4,3*2,0 = 8,6 m2 Bola zhotovená v roku 1989.

8. Vonkajšie a predložené schody sú na železobetónovej doske alebo nosníkoch s povrchom z cem. poteru, zhotovené v roku 1989.

C. Pozemky  sú rovinatého charakteru ktoré sú vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Levice pod B1 na: LV č. 216  pre k.ú. Plavé Vozokany, obec: PLAVÉ VOZOKANY, okres: Levice:

- parcela registra „C“KN parc. č. 141/1 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 322m²,

- parcela registra „C“KN parc. č. 141/2 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 114m²,

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce Plavé Vozokany.

                                                              

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom bol postavený v r. 1989 a je značne poškodený so zavlhnutými stenami ktoré sú neprimerane zatečené a plesnivé. Dodávatelia médií odpojili zásobovanie domu od vody aj elektro, odvod splaškovej kanalizácie je zakázané používať.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk