RD s.č. 105 Moštenica, okres Banská Bystrica - !!!! UPUSTENÉ !!!! Dom

RD Moštenica, okres Banská Bystrica, 105, Moštenica

40 900,00 €

Popis predmetu

Od dražby bolo upustené!!!!

Predmet dražby : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Moštenica, obec: MOŠTENICA, okres: Banská Bystrica, zapísané na liste vlastníctva č. 144 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Banská Bystrica:

a)  rodinný dom súpisné číslo 105 postavený na pozemku parc. č. 406,

b) pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 406, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m², parcela registra „C“KN  parc. č. 407, druh pozemku: Záhrada o výmere 497 m²,

Podiel ¾ + ¼ = 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 105, je to  nehnuteľnosť určená na individuálne bývanie a na tento účel sa aj využíva. Rodinný dom sa nachádza v obci Moštenica, okres Banská Bystrica. Obec Moštenica má 238 obyvateľov /údaj k 31.12.2018/, leží v prírodnom horskom prostredí. Dom sa nachádza v okrajovej obytnej časti obce, v danom mieste je občianska vybavenosť primeraná veľkosti obce, nachádzajú sa tu obecný úrad, obchody s potravinami a so základným spotrebným tovarom, pohostinstvo, kostol, prímestská hromadná doprava je autobusová. Dom je napojený na elektroinštaláciu a vodu z verejných sietí, kanalizácia je vedená do miestneho potoka na druhej strane uličnej komunikácie, prípojka zemného plynu nie je. V okolí stavby je životné prostredie bez zjavného poškodenia, dom leží v tichej prírodnej lokalite. Poloha rodinného domu je pre individuálne bývanie veľmi  vhodná a bez nadmerných rizík spojených s užívaním nehnuteľnosti.

Dispozičné riešenie: Rodinný dom, má jedno nadzemné o rozmeroch 12,50*5,55+1,15*1,10+3,10*4,55 = 84,75 m2 a jedno podkrovné podlažie o rozmeroch 1,2*(6,19*4,45+2,42*4,45+2,85*4,45) = 61,20 m2, nie je podpivničený.  Dom je súčasťou radovej uličnej zástavby.

Znalcovi nebola nehnuteľnosť sprístupnená, preto je tento posudok vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov, ktorými sú objednávka znaleckého posudku, list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, situácia širších vzťahov, potvrdenie o veku domu, pôdorysy podlaží domu a Znalecký posudok č. 33/2012 znalca Ing. Ivana Garguláka. 

Dispozične sa v prízemí domu nachádzajú vstupná chodba so schodiskom, kuchyňa, dve izby, kúpeľňa, WC, špajza prístupná zo zadného dvora domu a prestrešená terasa za domom. V podkroví sú chodba so schodiskom a dve izby.

Konštrukčné vyhotovenie a vnútorné vybavenie domu bolo preto prevzaté z uvedeného  znaleckého posudku a z vizuálneho vonkajšieho porovnania. Je pravdepodobné, že stavebnotechnický stav domu sa od roku 2012 nezmenil. Podľa týchto zistení ide konštrukčne o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové, zvislé obvodové múry sú murované z tvárnic v hrúbke 30 cm, deliace konštrukcie sú murované, stropy sú drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha sedlová so strešným vikierom v podkroví, krytina betónová škridlová typu BRAMAC, strešné klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, vonkajšie omietky na dvoch stranách domu vápennocementové hladké, dve strany sú spoločné so susediacimi domami. Podlahy sú v izbách plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach keramické dlažby, schodisko je drevené bez podstupníc. Okná sú plastové, vnútorné dvere drevené hladké. Dom je napojený na elektroinštaláciu a vodu z verejných sietí, kanalizáciu do miestneho potoka, prípojku plynu nemá, vykurovanie je lokálne, zdrojom sú elektrické konvektory a krb s teplovzdušnou vložkou, na ohrev TÚV slúži elektrický bojler.

Vybavenie v kuchyni prízemia je linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 3,00 m s nerezovým drezom, pákovou batériou, elektrický sporák, digestor, za linkou sú keramické obklady, v kúpeľni prízemia sú rohová vaňa, umývadlo, batérie sú nerezové pákové, steny kúpeľne sú s keramickými obkladmi, samostatné WC je s keramickými obkladmi stien. 

B.  Príslušenstvo:

1. Plot uličný nedokončený na p.č. 513/1 jedná sa o oplotenie predné od miestnej komunikácie v dĺžke 15,40 m. Základy z kameňa a betónu, podmurovka je murovaná z tehly alebo tvárnic. Výplň plotu je  z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme o výmere 15,40 m2. Začiatok užívania od r. 1991.

2. Prístrešok nad zadnou terasou na p.č. 407 je to  altánok  z drevenej  konštrukcie , so strechou,čiastočná  výplň stien, alebo bez výplne, podlaha a strecha o rozmeroch 4,22*3,82 = 16,12 m2. Začiatok užívania od r. 1991.

3.  Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 6,00 bm. Je z PVC potrubia o priemere DN 25 mm vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1988.

4. Prípojka kanalizácie v dĺžke 10,00 bm, zhotovená z plastového potrubia o priemere DN 150 mm bola zrealizovaná v roku 1988.

5. Prípojka el. energie je to NN prípojka, káblová prípojka zemná Al 4*16 mm*mm

v dĺžke 6,00 bm zhotovená bola  v roku 1988.

C. Pozemky:

Pozemky sa nachádzajú v obci Moštenica vzdialenej cca 12 km od krajského mesta Banská Bystrica,                 z ktorého vyplýva zvýšený záujem o kúpu nehnuteľností v hodnotenej lokalite. V zmysle platnej vyhlášky je znalcom stanovená východisková hodnota pozemku vo výške 80% zo základnej ceny platnej pre Banskú Bystricu. Zapísané sú  na LV č. 144 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Banská Bystrica nasledovne:

- pozemok zapísaný pod parcelou registra „C“KN  parc. č. 406, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m², je to pozemok na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.

- pozemok zapísaný pod parcelou registra „C“KN  parc. č. 407, druh pozemku: Záhrada o výmere 497 m². Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

 

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom – nehnuteľnosť je  určená na individuálne bývanie,  podľa predložených podkladov a zistení pri miestnom šetrení bol pôvodný dom postavený v rokoch 1988, nadstavba podkrovia bola realizovaná v roku 1991. Dom však nie je vzhľadovo - fasádne dokončený.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk